CZ EN

Exekuce na nemovitosti Ministerstva financí odložena

Sdělovací prostředky informovaly v nedávné době veřejnost o tom, že proti majetku České republiky – Ministerstva financí byla soudním exekutorem nařízena exekuce nemovitostí na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2006. Tento soud v odvolacím řízení vyhověl žalobě pana Nguyen Lam Duc o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. z titulu nesprávného úředního postupu, byť soud prvního stupně, kterým byl Obvodní soud pro Prahu 1, tuto žalobu rozsudkem ze dne 19. října 2005 zamítl. Rozsudek Městského soudu nabyl právní moci dne 6. června 2006.

Nesprávný úřední postup celních orgánů byl odvolacím soudem spatřován v tom, že celní správa nezajistila, aby bývalý celník po propuštění ze služebního poměru nezneužil svůj služební stejnokroj, služební odznak a služební průkaz k podvodu. Pro úplnost je třeba konstatovat, že žádný právní předpis neukládá celní správě právo ani povinnost odebrat v souvislosti se skončením služebního poměru služební stejnokroj, protože služební stejnokroj se stává již v průběhu služby vlastnictvím celníka. Služební průkaz a služební odznak nebyly při ukončení služebního poměru řádně odevzdány, neboť bývalý celník nahlásil jejich ztrátu na policii.

Na základě výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze a návrhu žalobce byl dne 15. června 2006 nařízen výkon rozhodnutí Obvodním soudem pro Prahu 1. Soudní exekutor vyhotovil dne 16. června 2006 exekuční příkaz na prodej nemovitostí v majetku České republiky – Ministerstva financí.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podalo Ministerstvo financí dovolání k Nejvyššímu soudu ČR spolu s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí. Nejvyšší soud ČR svým usnesením ze dne 30. června 2006 rozhodlo o odkladu výkonu rozhodnutí do právní moci rozhodnutí o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze.

Ministerstvo financí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uvítalo, protože očekává, že o dovolání bude rozhodnuto v jeho prospěch.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář