CZ EN

Stát v prvním pololetí roku 2006 hospodařil s přebytkem 7,6 miliardy Kč

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci června 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 468,8 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 461,2 mld. Kč a saldo hospodaření ve výši 7,6 mld. Kč. Přebytek hospodaření je o 3,8 miliardy Kč vyšší než ve stejném období roku 2005.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden - červen 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet SR po změnách*) Skutečnost leden - červen % plnění
 
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 426,25 884,39 889,39 468,82 52,7 53,0 110,0
VÝDAJE CELKEM 422,49 958,79 963,79 461,18 47,9 47,6 109,2
SALDO 3,76 -74,40 -74,40 7,64 -10,3 -4,5 203,2
*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2006 a o zákon č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5,0 mld. Kč, určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Za 1. pololetí 2006 činily celkové příjmy státního rozpočtu 468,8 mld. Kč, tj. 52,7 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2005 byly vyšší o 42,6 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za 1. pololetí letošního roku 241,9 mld. Kč, což představuje 51,1 % rozpočtu a meziroční růst o 17,2 mld. Kč, tj. o 7,7 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především inkasem spotřebních daní, které dosáhlo výše 65,4 mld. Kč, což představuje 55,0 % rozpočtu (ke konci června 2005 to bylo 57,2 %) a meziroční růst o 11,1 mld. Kč, tj. o 20,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005. Výnos z těchto daní byl ovlivněn především předzásobením se prodejců tabákovými výrobky. Od 1.4. 2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret tak i u tabáku.

Inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 70,4 mld. Kč naplnilo rozpočtovanou částku ze 44,9 % (loni to bylo 41,5 %). Meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 9,9 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) vyšší. V inkasu se projevil i vliv vratek daně, kdy jejich saldo je proti stejnému období minulého roku vyšší o 11,2 mld. Kč.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 55,5 mld. Kč představovaly 63,0 % rozpočtu (loni to bylo 65,2 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 2,2 mld. Kč, tj. o 4,2 %. Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 43,3 mld. Kč, tj. 46,9 % rozpočtu (loni plnění na 48,3 %), při meziročním poklesu o 2,8 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 35,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 48,8 % (loni to bylo na 45,5 %) a meziročním růstu o 0,8 mld. Kč, t.j. o 2,3 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 35,3 % (loni to bylo 66,8 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 3,9 mld. Kč, tj. o 42,9 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,4 mld. Kč, což představuje 53,0 % rozpočtu (loni plnění na 40,0 %) a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, t.j. o 12,8 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za 1. pololetí 2006 vykázány ve výši 0,6 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 3,5 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června letošního roku výše 324,2 mld. Kč, což představuje 50,3 % rozpočtu a meziroční růst o 21,2 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 303,0 mld. Kč, tj. 49,8 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 46,0 mld. Kč, tj. o 17,9 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 160,5 mld. Kč, což představuje 47,7 % rozpočtu (loni to bylo 47,6 %) a meziroční růst o 10,7 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 132,2 mld. Kč, t.j. 47,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 8,8 mld. Kč, tj. o 7,2 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 66,4 mld. Kč, což je 83,2 % rozpočtu (loni to bylo 106,1 %) a o 14,7 mld. Kč, tj. o 28,3 % více než ke konci června loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS částku 30,0 mld. Kč, což je o 11,1 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 16,0 mld. Kč (plnění na 28,1 %), tj. o 2,1 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 3,3 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč méně než v na konci června 2005.

V dosavadním plnění se dále v příjmech projevilo navýšení zatím o 2,7 mld. Kč (z 5,0 mld. Kč schválených zákonem č. 170/2006 Sb.) z titulu krytí výdajů na povodňové škody. Tyto finanční zdroje byly do státního rozpočtu převedeny z výnosu dividend společnosti Osinek, a.s.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 461,2 mld. Kč čerpané za 1. pololetí 2006 představují 47,9 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 47,6 %), což znamená meziroční nárůst o 38,7 mld. Kč, tj. o 9,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 436,8 mld. Kč, tj. na 50,3 % (loni to bylo 48,8 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 35,7 mld. Kč, tj. o 8,9 %. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ke konci 1. pololetí letošního roku bylo vyčerpáno 182,6 mld. Kč, tj. 53,2 % rozpočtu (loni plnění na 52,2 %), při meziročním růstu o 13,0 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Z toho na důchody připadlo 140,2 mld. Kč, tj. 53,2 % rozpočtu (loni to bylo na 52,4 %), při meziročním růstu o 11,6 mld. Kč, tj. o 9,0 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 59,4 mld. Kč, což představuje již 54,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 39,8 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2005, které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši 4,3 mld. Kč .

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 26,3 mld. Kč, a to na 67,8 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč, a o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou budou v srpnu a listopadu opět kráceny platby státu do VZP, vždy o 1,25 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května čerpány ve výši 17,2 mld. Kč, tj. 50,2 % rozpočtu, což je o 2,4 mld. Kč více než bylo ke konci června loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 12,9 mld. Kč, což představuje 42,9 % rozpočtované výše, a jejich objem je pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 24,3 mld. Kč, což představuje 25,7 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 32,1 %), při meziročním růstu o 3,0 mld. Kč.

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2006 činilo 7,64 mld. Kč. Tento relativně pozitivní výsledek je o 3,88 mld. Kč lepší než v červnu 2005 (saldo 3,76 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu polovině roku (37,2 mld. Kč) je výsledek lepší o 44,8 mld. Kč, což souvisí s nižším čerpáním výdajů proti jejich rozpočtované výši připadající na šest měsíců (o 20,7 mld. Kč) při současně vyšším plněním příjmů (o 24,1 mld. Kč).

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za 6 měsíců roku 2005 a 2006

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-červen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden - červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 426,25 884,39 889,39 468,82 52,7 53,0 110,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 374,51 809,57 809,57 402,43 49,7 49,5 107,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 224,70 473,25 473,25 241,90 51,1 50,9 107,7
v tom:
- DPH 64,03 156,70 156,70 70,37 44,9 41,5 109,9
- spotřební daně 54,31 118,90 118,90 65,36 55,0 57,2 120,3
- daně z příjmů PO 53,22 88,00 88,00 55,46 63,0 65,2 104,2
- daně z příjmů FO 46,08 92,30 92,30 43,26 46,9 48,3 93,9
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 2,16 4,60 4,60 2,44 53,0 40,0 112,8
ze závislé činnosti 34,83 73,00 73,00 35,63 48,8 45,5 102,3
z přiznání 9,09 14,70 14,70 5,19 35,3 66,8 57,1
- správní poplatky vč. kolků 1,91 4,10 4,10 1,91 46,7 46,6 100,2
- majetkové daně 4,08 10,30 10,30 4,00 38,8 47,4 97,9
- clo 0,56 1,20 1,20 0,60 50,0 80,0 107,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,51 1,75 1,75 0,94 54,0 30,0 185,3
Pojistné SZ 149,81 336,32 336,32 160,53 47,7 47,6 107,2
z toho: na důchody 123,37 279,08 279,08 132,20 47,4 47,3 107,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 51,74 74,82 79,82 66,39 83,2 106,1 128,3
v tom:
- kapitoly 31,83 56,24 56,24 47,28 84,1 122,1 148,5
z toho: dotace přijaté od EU 8,63 50,92 50,92 12,64 24,8 40,9 146,5
převod z fondů OSS 18,92 0,00 0,00 30,04 x x 158,7
- kapitola Operace SFA 1,95 4,87 4,87 3,01 61,8 51,2 154,3
- VPS 17,96 13,71 18,71 16,11 86,1 95,0 89,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 1,70 0,49 0,49 0,19 38,4 354,2 11,0
- splátky půjček ze zahraničí 1,61 0,18 0,18 0,71 402,7 64,7 44,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 3,92 0,00 0,00 4,20 x x 107,1
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 5,25 6,00 6,00 3,34 55,7 55,6 63,7
- soudní poplatky vč. kolků 0,44 0,62 0,62 0,40 64,6 73,3 91,1
- přijaté sankční platby 0,62 1,20 1,20 0,83 69,4 51,7 134,3
- ostatní příjmy VPS**) 4,42 5,23 10,23 6,44 62,9 94,4 145,6
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-červen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden - červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 422,49 958,79 963,79 461,18 47,9 47,6 109,2
běžné výdaje 401,15 864,54 869,17 436,83 50,3 48,8 108,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 34,16 91,06 90,75 35,65 39,3 38,2 104,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 19,75 36,28 38,76 26,29 67,8 58,1 133,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 56,00 106,81 109,04 59,35 54,4 61,6 106,0
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 19,15 43,96 45,48 21,81 48,0 49,5 113,9
- neinvestiční převody Mze (SZIF) 7,60 27,74 28,38 9,90 34,9 30,3 130,2
- dotace občanským sdružením na činnost 1,02 2,45 2,90 1,41 48,8 41,6 138,6
- sociální dávky 169,63 343,09 343,04 182,60 53,2 52,2 107,6
v tom:
důchody 128,66 263,51 263,51 140,24 53,2 52,4 109,0
pasivní politika zaměstnanosti 3,69 7,30 7,30 3,90 53,4 49,2 105,6
ostatní soc.dávky 20,64 38,45 38,41 21,42 55,8 55,6 103,8
státní soc.podpora 16,65 33,83 33,83 17,04 50,4 47,6 102,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,82 7,71 7,71 2,08 26,9 31,2 114,1
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,09 0,30 0,30 0,12 38,7 36,0 128,8
- stavební spoření 15,42 15,40 15,40 15,05 97,7 104,2 97,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,72 3,98 3,98 1,96 49,3 52,9 114,0
- převod do fondu státních záruk 3,93 11,24 11,24 3,93 35,0 17,7 100,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 13,06 30,14 30,14 12,92 42,9 47,8 98,9
- kapitola Státní dluh 14,81 34,18 34,18 17,16 50,2 44,0 115,8
- kapitola Operace SFA 0,46 2,63 2,43 0,62 25,7 15,8 135,5
- ostatní běžné výdaje*) 42,53 107,58 110,43 45,99 41,6 32,4 108,1
kapitálové výdaje 21,34 94,25 94,63 24,34 25,7 32,1 114,1
z toho:
- investič.dotace PO 3,02 18,05 17,49 3,66 20,9 10,9 121,1
- investič.nákupy a související výdaje 4,63 22,22 21,75 6,62 30,4 23,1 143,0
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 7,86 0,00 0,00 10,04 x x 127,7
- kapitola Operace SFA 1,46 12,81 11,73 0,02 0,2 12,1 1,4
SALDO SR CELKEM 3,76 -74,40 -74,40 7,64 -10,3 -4,5 203,2
*) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

mld. Kč
Celostátní inkaso daní Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.6.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.6.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 257,05 46,5 608,30 303,04 49,8 644,95 324,20 50,3 45,99 21,16 117,9 107,0
- DPH 174,80 75,30 43,1 218,90 90,94 41,5 222,30 101,85 45,8 15,64 10,91 120,8 112,0
- spotřební daň 97,00 42,53 43,8 101,10 57,61 57,0 126,20 68,63 54,4 15,08 11,02 135,5 119,1
- clo 4,40 4,30 97,7 0,70 0,56 80,0 1,20 0,60 50,0 -3,74 0,04 13,0 107,2
- daně z příjmů PO 110,80 55,91 50,5 115,70 70,78 61,2 124,80 74,97 60,1 14,87 4,19 126,6 105,9
- daně z příjmů FO 133,70 64,99 48,6 144,60 69,92 48,4 140,40 64,20 45,7 4,93 -5,72 107,6 91,8
vybíraná srážkou 5,90 3,60 61,0 7,70 3,02 39,2 6,50 3,42 52,6 -0,58 0,40 83,9 113,2
závislá činnost 102,20 47,04 46,0 110,90 50,44 45,5 105,80 51,60 48,8 3,40 1,16 107,2 102,3
z přiznání 25,60 14,35 56,1 26,00 16,46 63,3 28,10 9,18 32,7 2,11 -7,28 114,7 55,7
- silniční daň 5,90 2,44 41,4 5,90 2,22 37,6 5,60 2,27 40,6 -0,22 0,05 91,0 102,5
- daň z nemovitosti 4,70 2,32 49,4 4,80 2,58 53,8 5,10 2,67 52,3 0,26 0,09 111,2 103,4
- majetkové daně 14,30 5,16 36,1 8,60 4,08 47,4 10,30 4,00 38,8 -1,08 -0,08 79,1 97,9
- dálniční poplatek 1,80 1,72 95,6 2,20 1,93 87,7 3,20 2,16 67,4 0,21 0,23 112,2 111,7
- ostatní daně a poplatky 5,98 2,38 39,8 5,80 2,42 41,7 5,85 2,86 48,9 0,04 0,44 101,7 118,1
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář