CZ EN

Návrhy prováděcích právních předpisů k rámcové směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID) jednomyslně schválily členské státy EU

Na zasedání Evropského výboru pro cenné papíry (ESC) dne 26. června 2006 schválily členské státy dva návrhy prováděcích právních předpisů k rámcové směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive/MiFID). „Řadu řešení technických otázek ponechává směrnice MiFID právě na prováděcích opatřeních Evropské komise tak, aby evropská legislativa byla schopna pružněji reagovat na inovace finančních trhů,“ vysvětluje smysl prováděcích opatření náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Včera schválená opatření představují návrh prováděcí směrnice, která upravuje organizační požadavky a provozní podmínky pro obchodníky s cennými papíry, a dále návrh prováděcího nařízení, které upravuje povinnosti obchodníků s cennými papíry uchovávat záznamy a hlásit obchody, posiluje tržní transparentnost a lépe upravuje přijímání investičních nástrojů k obchodování. Konečné schválení návrhů Evropskou komisí se předpokládá v září. „Tyto prováděcí právní předpisy jsou důležité pro správnou transpozici direktivy do českých zákonů a proto doufám, že se konečné schválení neopozdí a nedojde tak ke zbytečnému zdržení naší práce,“ říká Tomáš Prouza.

Směrnice MiFID, účinná od 30. dubna 2004, je jednou ze zásadních směrnic přijatých v rámci Akčního plánu pro finanční služby Evropské unie. Členské státy EU by měly zavést nová pravidla do svých právních řádů do 31. ledna 2007 a aplikovat je od 1. listopadu 2007. „Nová evropská právní úprava oblasti poskytování investičních služeb přináší významné změny oproti stávající právní úpravě. České subjekty poskytující služby na kapitálovém trhu se tak v souvislosti s implementací MiFID a jejích prováděcích opatření musejí připravit na podstatné posuny oproti stávající regulaci, a to v dostatečném předstihu před 1. listopadem 2007,“ říká k nové legislativě Tomáš Prouza.

Důležitou změnou nové evropské právní úpravy je rozdílná koncepce investičních služeb a investičních nástrojů. Princip členění na investiční služby a doplňkové služby zůstává zachován. Poskytování investičních služeb a činností je vyhrazeno pouze obchodníkům s cennými papíry. Směrnice MiFID však rozšiřuje výčet hlavních investičních služeb a činností, k jejichž poskytování budou oprávněni jen obchodníci s cennými papíry. Nově se hlavní investiční službou stává poradenství týkající se finančních nástrojů. To znamená, že tuto službu nebudou moci nadále poskytovat osoby se živnostenským oprávněním. Přesun této služby mezi hlavní služby znamená rovněž zásadní zpřísnění režimu pravidel jednání se zákazníky v případě poskytování individuálního poradenství.

Nově je také mezi hlavní investiční služby zařazeno provozování tzv. vícestranného (alternativního) obchodního systému (mulilateral trading facility). Poprvé jsou tedy harmonizovány podmínky pro provozování této obchodní platformy, kterou česká legislativa zatím nezná a která vedle dosavadních organizovaných trhů (např. burzy) představuje další alternativu obchodování na kapitálovém trhu a mohla by podpořit jeho rozvoj. MiFID stanoví několik zásadních kritérií, které bude muset alternativní obchodní systém splňovat, bližší podrobnosti stanovuje návrh příslušného prováděcího nařízení. V určitém rozsahu budou obchodníci s cennými papíry pro poskytování investičních služeb a činností a doplňkových služeb využívat tzv. vázané zástupce (agenty) s tím, že za činnost zprostředkovatele bude odpovídat obchodník s cennými papíry. „Podrobnější informace, stejně jako veškeré návrhy zákonů, ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových stránkách, rozbíhá se také práce pracovní skupiny pro implementaci MiFID do české legislativy. Její práce se budou vedle České národní banky samozřejmě účastnit také zástupci trhu,“ dodává Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář