CZ EN

OECD hodnotí ekonomický vývoj ČR pozitivně, příští vládu čekají nelehké výzvy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes vydala Ekonomický přehled České republiky 2006. Ve své zprávě, která je již sedmou v pořadí, hodnotí současný vývoj české ekonomiky. Tentokrát se kromě tradiční makroekonomické části zaměřila na dlouhodobou fiskální udržitelnost, školství a inovační politiku.

Ministerstvo financí ČR tuto zprávu vítá a oceňuje, neboť představuje užitečný analytický pohled sekretariátu OECD na dosavadní vývoj v ČR. Zároveň doufá, že se - jak tomu bylo již v minulosti - stane inspirativním zdrojem pro budoucí reformní kroky v zemi a všeobecnou diskusi o směřování české hospodářské politiky. „Členství v OECD nám poskytuje možnost diskutovat o naší hospodářské politice s ostatními zeměmi na odborné, nepolitické úrovni a zároveň sdílet mezi sebou navzájem zkušenosti a tak se poučit např. z chyb jiných,“ uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza při představení této zprávy.

OECD ocenila zrychlení ekonomického růstu, lepší výsledky deficitů státního rozpočtu v posledních dvou letech a nízkou inflaci. Zároveň uvítala klíčový dokument vlády Strategii hospodářského růstu. Tento dokument byl podrobně diskutován na půdě OECD počátkem tohoto roku. Obsahuje mnohá opatření, která již v minulosti OECD doporučila přímo ČR či která doporučuje jako tzv. nejlepší praxi v dané oblasti.

„Z gesce Ministerstva financí stojí za zmínku ocenění toho, že jsme snížili počet mimorozpočtových fondů a zavedli střednědobé výdajové rámce, že probíhá proces vyhodnocování sladěnosti české ekonomiky s  EU pro vhodné načasování přijetí jednotné měny. Dostalo se nám také uznání za proces přípravy důchodové reformy. Dle slov OECD jde o příklad hodný následování a pět návrhů reformy  předložených v roce 2005 tehdejšími parlamentními politickými stranami tvoří dobrý základ pro rozhodování o její budoucí podobě,“ uvedl Prouza. OECD také pochválila pokrok, jehož bylo dosaženo v podnikatelském prostředí (nový zákon o konkursu a vyrovnání, pokračující kampaň proti korupci) a na trhu práce (nový zákon o zaměstnanosti, nemocenská). “Je však jasné, že v započatých reformních krocích je třeba i nadále pokračovat,“ uvedl náměstek ministra financí.

Reformní výzvy pro příští vládu jsou dle OECD následující:

  • pokračovat v reformě veřejných financí, včetně posílení efektivity poskytování služeb na úrovni krajů a obcí a zlepšení rozpočtového procesu;
  • zvýšení flexibility na trhu práce;
  • vytvořit podmínky pro to, aby vysoké školy mohly dále zvyšovat počet přijímaných uchazečů;
  • posílit a usměrnit zdroje na podporu vědy a výzkumu;
  • pokračovat ve zlepšování podmínek pro podnikání.

ČR je členem OECD od roku 1995. V současné době má OECD celkem 30 členů 1. Mezi hlavní cíle OECD patří zvyšování životní úrovně členských zemí, za předpokladu udržení finanční stability, a tím i rozvoj světové ekonomiky, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu na mnohostranné, nediskriminační bázi v souladu s mezinárodními závazky.

OECD pravidelně každých 18 měsíců zpracovává hospodářské přehledy o jednotlivých členských zemích, ve kterých se zároveň snaží formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku dané země. Zpráva o ČR byla projednána na Výboru OECD pro hospodářské přehledy v dubnu 2006 za účasti české delegace, kterou vedl náměstek Prouza. Poté byl materiál ve spolupráci s domácími experty upraven do finální podoby.

 


1  Zakládajícími zeměmi byly Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Kanada, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké. V dalších letech se novými členy OECD staly Japonsko (1964), Finsko (1969), Austrálie (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko (1996), Polsko (1996), Korea (1996) a Slovenská republika (2000).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář