CZ EN

Uveřejnění konzultačního materiálu k úpravě podmínek prostředkování a poradenství na finančním trhu

Ministerstvo financí připravilo Konzultační materiál (.PDF, 445 kB) k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu, který nyní předkládá k veřejné diskusi. "Zařazení konzultačního procesu do přípravy pravidel pro fungování finančního trhu by mělo přinést vyšší kvalitu právních norem a omezení jejich případných negativních dopadů. Otevřenost při přípravě zákonů se nám osvědčila již v minulosti a stala se základem naší legislativní činnosti," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Záměrem ministerstva je vytvořit jednotný režim pro služby zprostředkování a poradenství na finančním trhu, který bude zohledňovat jak otázky ochrany spotřebitelů, tak i potřeby distribuce finančních produktů. "Současný systém, kdy v každém sektoru platí jiná pravidla, je matoucí a firmám přináší zbytečné náklady, které se odrážejí v cenách produktů," připomíná Tomáš Prouza.

Podnětů pro úpravu režimu zprostředkování finančních produktů a poradenství byla celá řada. Z pohledu ministerstva patří mezi nejzásadnější tyto faktory:

  • rostoucí počet spotřebitelů, kteří využívají služeb zprostředkovatelů a nárůst finančních prostředků investovaných či ukládaných jejich prostřednictvím,
  • velký význam zprostředkovatelů a poradců pro finanční rozhodování spotřebitelů a tvorbu osobních a rodinných finančních plánů,
  • určitý střet zájmů mezi cíli distribučních společnosti (prodat finanční produkty) a požadavky na kvalitu služeb a informací poskytovaných zákazníkům,
  • úplná absence pravidel pro zprostředkování některých finančních produktů nebo jejich neadekvátnost, nedostatečnost mechanismu jejich kontroly a vynucování,
  • neexistence standardního systému pro řešení stížností zákazníků a řešení případných sporů.

Konzultační materiál (.PDF, 445 kB) byl zpracován na základě poznatků získaných během několika let aplikace režimu investičních zprostředkovatelů, pojišťovacích zprostředkovatelů, agentů a makléřů, odborných zkoušek v oblasti zprostředkování pojištění a také makléřských zkoušek. "Využívá také řady podnětů a neformálních konzultací, které jsme v uplynulých měsících vedli a které nám pomohly definovat hlavní předkládané zásady" dodává Tomáš Prouza.

Cílem veřejné diskuse ke konzultačnímu materiálu je získat strukturované názory a připomínky nejen od profesních organizací a dohledu ČNB, ale i od účastníků trhu, odborné veřejnosti a spotřebitelů. Podklady získané v rámci veřejné diskuse budou klíčové pro formulaci finálního návrhu režimu zprostředkování a poradenství na finančním trhu. "Naším cílem je připravit obecný zákon o prodeji finančních produktů, který jasně definuje práva a povinnosti prodejců i klientů a který vytvoří jednotný systém platný pro celý finanční trh," vysvětluje Tomáš Prouza.

Vzhledem k rozsahu a značné komplexnosti problematiky vyzývá ministerstvo všechny zainteresované instituce a zejména účastníky trhu k aktivnímu zapojení se do veřejné diskuse.

Publikace finální podoby jednotného režimu zprostředkování a poradenství spolu s vyhodnocením připomínek z veřejné diskuse předpokládáme v průběhu podzimu 2006. Teprve poté začne ministerstvo pracovat na přípravě změn právních předpisů a souvisejících opatření.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. července 2006.

Připomínky je možné zasílat elektronicky na adresu zprostredkovani@mfcr.cz, případně písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 00  Praha 1, s označením „KONZULTACE - ZPROSTŘEDKOVATELÉ, PORADCI“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář