CZ EN

Stát v prvních pěti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 12,2 miliardy Kč

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč. Na základě usnesení vlády č. 377 ze dne 5. dubna byl Poslanecké sněmovně předložen návrh na změnu tohoto zákona, z titulu zajištění finančních prostředků na krytí povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření. Poslanecká sněmovna tento návrh projednala ve zkráceném řízení a rozhodla o přijetí zákona č. 170 Sb. ze dne 18. 4. 2006, kterým se zvyšují příjmy i výdaje státního rozpočtu o částku 5 mld. Kč. Tato změna se dotýká kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde na straně příjmů bude doplněna položka rozpočtové skladby Neinvestiční přijaté dotace ze zvláštních fondů ústřední úrovně a na straně výdajů bude navýšení promítnuto v položce Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Dále v průběhu 1. čtvrtletí byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné úpravy, které však znamenaly pouze přesuny mezi kapitolami a rozpočtovanými položkami a neměly vliv na saldo státního rozpočtu.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci května 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 373,4 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 385,6 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 12,2 mld. Kč. Tento schodek je o téměř osm miliard korun nižší než za první čtyři měsíce letošního roku a méně než poloviční v porovnání se stejným obdobím roku 2005. (Za první čtyři měsíce roku 2006 činil schodek 19,9 miliardy Kč a za prvních pět měsíců loňského roku 27 miliard Kč). Jde tak o nejlepší květnový výsledek od roku 2000.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden - květen 2005
2006 % plnění
v r. 2005
Index
2006/2005
Schválený
rozpočet
SR po změnách*) Skutečnost
leden - květen
% plnění
  1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 324,33 884,39 889,39 373,42 42,2 40,3 115,1
VÝDAJE CELKEM 351,36 958,79 963,79 385,62 40,2 39,5 109,8
SALDO -27,03 -74,40 -74,40 -12,20 16,4 32,3 45,1
*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2006 a o zákon č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5,0 mld. Kč, určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)

 

 

Graf

 

Z celkových vykázaných příjmů ke konci května činily daňové příjmy 183,3 mld. Kč (38,7 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 132,3 mld. Kč (39,3 %) a ostatní příjmy 57,8 mld. Kč (72,4 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 1,7 procentního bodu, při rychlejší meziroční dynamice (index 115,1 % proti 112,1 %) o 3,0 procentního bodu.

Rozhodující vliv na příjmovou stranu státního rozpočtu měly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 183,4 mld. Kč, tj. 38,7 % rozpočtu, tj. o 2,9 procentního bodu vyšší než ve stejném období loňského roku. Meziročně tyto příjmy vzrostly o 25,2 mld. Kč, t.j. o 16,0 %, což převyšuje loňskou meziroční dynamiku o 6,6 procentního bodu (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005).

Inkaso DPH dosáhlo 62,7 mld. Kč, tj. 40,0 % rozpočtu a meziročně vzrostlo proti skutečnosti 2005 o 9,2 mld. Kč. Meziroční růst o 17,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 58,8 mld. Kč, což představuje 49,5 % rozpočtu (ke konci května 2005 to bylo 46,6 %) a meziroční růst o 14,6 mld. Kč, tj. o 33,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005. Výnos z těchto daní byl ovlivněn především předzásobením se prodejců tabákovými výrobky. Od 1.4. 2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret tak i u tabáku.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci května dosáhlo 32,6 mld. Kč, t.j. 36,8 % rozpočtu a je o 2,5 mld. Kč, t.j. o 7,1 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo téměř 29,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 39,7 % a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 2,6 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 2,0 mld. Kč, což představuje 43,4 % rozpočtu a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, t.j. o 16,2 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,7 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 11,3 % a proti stejném období roku 2005 je nižší o 3,5 mld. Kč, tj. o 67,7 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory, které se projevily již v plnění za samotný měsíc duben. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 23,1 mld. Kč představovaly 26,2 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 3,6 mld. Kč, tj. o 18,7 %. Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci května vykázány ve výši 0,5 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci května letošního roku 3,0 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za pět měsíců letošního roku výše 243,5 mld. Kč, což představuje 37,8 % rozpočtu a meziroční růst o 28,3 mld. Kč, tj. o 13,2 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 215,2 mld. Kč, tj. 35,4 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 18,5 mld. Kč, tj. o 9,4 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 132,3 mld. Kč, což představuje 39,3 % rozpočtu (loni to bylo 39,3 %) a meziroční růst o 8,5 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 108,9 mld. Kč, t.j. 39,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,0 mld. Kč, tj. o 6,9 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 57,8 mld. Kč, což je 72,4 % rozpočtu (loni to bylo 87,1 %) a o 15,3 mld. Kč, tj. o 36,0 % více než ke konci května loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS částku 27,3 mld. Kč, což je o 10,3 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 14,9 mld. Kč (plnění na 26,1 %), tj. o 2,7 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 2,9 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč méně než v na konci května 2005.

V měsíci květnu se dále v příjmech projevilo navýšení zatím o 2,7 mld. Kč (z 5,0 mld. Kč schválených zákonem č. 170/2006 Sb.) z titulu krytí výdajů na povodňové škody vzniklé v roce 2006. Tyto finanční zdroje byly do státního rozpočtu převedeny z výnosu dividend společnosti Osinek, a.s.

Celkové výdaje v objemu 385,6 mld. Kč, čerpané ke konci května, představují 40,0 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 39,5 %), což znamená meziroční nárůst o 34,3 mld. Kč, tj. o 9,8 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května letošního roku čerpány ve výši 366,6 mld. Kč, tj. na 42,2 % (loni to bylo 40,8 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 30,8 mld. Kč, tj. o 9,2 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 5,2 % proti skutečnosti 2005. Za pět měsíců letošního roku bylo vyčerpáno 150,3 mld. Kč, tj. 43,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,1 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Z toho na důchody připadlo 114,7 mld. Kč, tj. 43,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 12,9 mld. Kč, tj. o 12,7 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 52,1 mld. Kč, což představuje již 47,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 35,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2005, a které zahrnují již zálohované prostředky na celé 1. pololetí.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 22,6 mld. Kč, a to na 58,2 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou budou v srpnu a listopadu opět kráceny platby státu do VZP, vždy o 1,25 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006 Sb.). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května čerpány ve výši 12,9 mld. Kč, tj. 37,7 % rozpočtu, což je o 1,7 mld. Kč více než bylo ke konci května loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 11,8 mld. Kč, což představuje 39,0 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 19,1 mld. Kč, což představuje 20,2 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 23,5 %), při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2006 činil 12,2 mld. Kč. Proti stavu na konci dubna (19,9 mld. Kč) se schodek hospodaření snížil o 7,7 mld. Kč. I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní, neboť je o 14,8 mld. Kč lepší než v květnu 2005 (schodek 27,03 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu pěti měsícům (31,0 mld. Kč) je výsledek lepší o 18,8 mld. Kč.

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu korigovaný rozpočet po změnách 2005 2005 Skutečnost leden-květen 2006 % plnění SR leden-květen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden - květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 804,93 324,33 884,39 889,39 373,42 42,0 40,3 115,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 756,15 281,83 809,57 809,57 315,61 39,0 37,3 112,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 441,40 158,10 473,25 473,25 183,34 38,7 35,8 116,0
v tom:
- DPH 154,30 53,43 156,70 156,70 62,67 40,0 34,6 117,3
- spotřební daně 94,90 44,18 118,90 118,90 58,82 49,5 46,6 133,1
- daně z příjmů PO 81,60 19,45 88,00 88,00 23,08 26,2 23,8 118,7
- daně z příjmů FO 95,50 35,11 92,30 92,30 32,63 35,4 36,8 92,9
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 5,40 1,72 4,60 4,60 2,00 43,4 31,9 116,2
ze závislé činnosti 76,50 28,23 73,00 73,00 28,97 39,7 36,9 102,6
z přiznání 13,60 5,16 14,70 14,70 1,67 11,3 37,9 32,3
- správní poplatky vč. kolků 4,10 1,58 4,10 4,10 1,48 36,1 38,5 93,7
- majetkové daně 8,60 3,40 10,30 10,30 3,21 31,2 39,5 94,5
- clo 0,70 0,47 1,20 1,20 0,51 42,2 67,1 107,7
- ostatní daňové příjmy*) 1,70 0,48 1,75 1,75 0,93 53,1 28,2 193,7
Pojistné SZ 314,75 123,73 336,32 336,32 132,27 39,3 39,3 106,9
z toho: na důchody 260,87 101,90 279,08 279,08 108,93 39,0 39,1 106,9
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 48,78 42,50 74,82 79,82 57,81 72,4 87,1 136,0
v tom:
- kapitoly 26,07 28,44 56,24 56,24 42,85 76,2 109,1 150,7
z toho: dotace přijaté od EU 21,11 7,67 50,92 50,92 11,98 23,5 36,3 156,2
převod z fondů OSS 0,00 16,96 0,00 0,00 27,26 x x 160,8
- kapitola Operace SFA 3,81 1,17 4,87 4,87 2,00 41,1 30,7 171,3
- VPS 18,90 12,89 13,71 18,71 12,95 69,2 68,2 100,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,48 0,53 0,49 0,49 0,18 37,3 110,4 34,1
- splátky půjček ze zahraničí 2,49 1,35 0,18 0,18 0,63 353,5 54,2 46,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,00 2,99 0,00 0,00 3,57 x x 119,6
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 9,45 4,51 6,00 6,00 2,87 47,8 47,7 63,5
- soudní poplatky vč. kolků 0,60 0,36 0,62 0,62 0,34 55,5 60,0 95,6
- přijaté sankční platby 1,20 0,53 1,20 1,20 0,65 54,4 44,2 123,2
- ostatní příjmy VPS**) 4,68 5,61 5,23 10,23 4,71 46,0 119,9 84,0
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

mld. Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index.skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 196,69 35,5 608,30 215,18 35,37 644,95 243,49 37,75 18,49 28,31 109,4 113,2
- DPH 174,80 70,85 40,5 218,90 75,88 34,66 222,30 89,11 40,08 5,03 13,23 107,1 117,4
- spotřební daň 97,00 37,56 38,7 101,10 46,95 46,44 126,20 61,50 48,73 9,39 14,55 125,0 131,0
- clo 4,40 4,18 95,0 0,70 0,47 67,14 1,20 0,51 42,19 -3,71 0,04 11,2 107,7
- daně z příjmů PO 110,80 22,83 20,6 115,70 27,55 23,81 124,80 32,70 26,20 4,72 5,15 120,7 118,7
- daně z příjmů FO 133,70 49,48 37,0 144,60 53,13 36,74 140,40 47,94 34,14 3,65 -5,19 107,4 90,2
vybíraná srážkou 5,90 3,12 52,9 7,70 2,41 31,30 6,50 2,80 43,09 -0,71 0,39 77,2 116,2
závislá činnost 102,20 38,08 37,3 110,90 40,89 36,87 105,80 41,97 39,67 2,81 1,08 107,4 102,6
z přiznání 25,60 8,33 32,5 26,00 9,83 37,81 28,10 3,16 11,26 1,50 -6,67 118,0 32,2
- silniční daň 5,90 2,33 39,5 5,90 2,13 36,10 5,60 2,19 39,05 -0,20 0,06 91,4 102,7
- daň z nemovitosti 4,70 1,65 35,1 4,80 1,82 37,92 5,10 1,94 37,99 0,17 0,12 110,3 106,5
- majetkové daně 14,30 4,13 28,9 8,60 3,40 39,53 10,30 3,21 31,18 -0,73 -0,19 82,3 94,5
- dálniční poplatek 1,80 1,60 88,9 2,20 1,79 81,36 3,20 1,99 62,22 0,19 0,20 111,9 111,2
- ostatní daně a poplatky 5,98 2,08 34,8 5,80 2,06 35,52 5,85 2,41 41,19 -0,02 0,35 99,0 117,0
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost. daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu Korigovaný rozpočet po změnách 2005 2005 2006 % plnění % plnění SR leden-květen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet SR po změnách Skutečnost leden - květen
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 888,51 351,36 958,79 963,79 385,62 40,0 39,5 109,8
běžné výdaje 822,04 335,77 864,54 869,17 366,55 42,2 40,8 109,2
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 89,51 27,01 91,06 90,75 28,24 31,1 30,2 104,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 33,98 16,93 36,28 38,76 22,56 58,2 49,8 133,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 90,91 48,66 106,81 109,04 52,10 47,8 53,5 107,1
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 38,71 15,78 43,96 45,48 18,56 40,8 40,8 117,6
- neinvestiční převody Mze (SZIF) 25,06 6,94 27,74 28,38 8,10 28,5 27,7 116,7
- dotace občanským sdružením na činnost 2,45 0,86 2,45 2,90 1,14 39,2 35,1 132,0
- sociální dávky 325,16 139,24 343,09 343,04 150,33 43,8 42,8 108,0
v tom:
důchody 245,58 101,79 263,51 263,51 114,71 43,5 41,4 112,7
pasivní politika zaměstnanosti 7,50 3,13 7,30 7,30 3,32 45,4 41,7 106,0
ostatní soc.dávky 37,10 17,49 38,45 38,41 18,21 47,4 47,1 104,1
státní soc.podpora 34,97 13,82 33,83 33,83 14,10 41,7 39,5 102,0
- aktivní pol.zaměstnanosti 5,83 1,55 7,71 7,71 1,74 22,6 26,6 112,4
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,25 0,06 0,30 0,30 0,10 33,8 24,0 168,9
- stavební spoření 14,80 15,42 15,40 15,40 15,05 97,7 104,2 97,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,25 1,72 3,98 3,98 1,96 49,3 52,9 114,0
- převod do fondu státních záruk 22,20 3,10 11,24 11,24 3,25 28,9 14,0 104,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,33 11,43 30,14 30,14 11,75 39,0 41,8 102,8
- kapitola Státní dluh 33,68 11,21 34,18 34,18 12,88 37,7 33,3 114,9
- kapitola Operace SFA 2,92 0,04 2,63 2,43 0,03 1,3 1,4 79,4
- ostatní běžné výdaje*) 131,06 42,76 107,58 110,43 38,76 35,1 32,6 90,6
kapitálové výdaje 66,47 15,59 94,25 94,63 19,07 20,2 23,5 122,3
z toho:
- investič.dotace PO 27,72 2,17 18,05 17,49 2,54 14,5 7,8 116,9
- investič.nákupy a související výdaje 20,05 3,32 22,22 21,75 5,35 24,6 16,6 161,3
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 0,00 6,42 0,00 0,00 8,59 x x 133,8
- kapitola Operace SFA 12,09 0,01 12,81 11,73 0,02 0,1 0,1 155,9
SALDO SR CELKEM -83,58 -27,03 -74,40 -74,40 -12,20 16,4 32,3 45,1
*) dopočet do celku. Ve sloupci SR po změnách je zahrnuta i změna zákona o stát.rozpočtu (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář