CZ EN

Stát v prvních čtyřech měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 19,9 mld. Kč

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci dubna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 299,7 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 319,6 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 19,9 mld. Kč. Tento schodek je o 2,5 miliardy Kč nižší než v loňském roce, kdy za první čtyři měsíce dosáhl 22,5 miliardy Kč. Letošní výsledek je tak nejlepším dubnovým výsledkem od roku 2002.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden - duben 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet Skutečnost leden - duben % plnění
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 268,97 884,39 299,66 33,9 33,4 111,4
VÝDAJE CELKEM 291,46 958,79 319,61 33,3 32,8 109,7
SALDO -22,49 -74,40 -19,95 26,8 26,9 88,7

 

Graf - Vývoj salda SR

Ke konci dubna letošního roku činily celkové příjmy státního rozpočtu 299,7 mld. Kč, tj. 33,9 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2005 byly vyšší o 30,7 mld. Kč, tj. o 11,4 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za leden až duben letošního roku 147,3 mld. Kč, což představuje 31,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,9 mld. Kč, tj. o 11,3 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 56,3 mld. Kč, tj. 35,9 % rozpočtu (loni to bylo 29,8 %). Meziroční růst o 10,3 mld. Kč, tj. o 22,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 38,9 mld. Kč, což představuje 32,7 % rozpočtu (ke konci dubna 2005 to bylo 36,5 %) a meziroční růst o 4,3 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 22,0 mld. Kč představovaly 24,9 % rozpočtu (loni to bylo 23,1 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 3,1 mld. Kč, tj. o 16,2 %. Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,1 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni plnění na 29,4 %), při meziročním poklesu o 3,0 mld. Kč, tj. o 10,7 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 23,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 31,5 % (loni to bylo na 29,0 %) a meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, t.j. o 3,9 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 4,1 % (loni to bylo 34,0 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,0 mld. Kč, tj. o 87,0 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně v samotném měsíci dubnu o 4,8 mld. Kč (proti stavu ke konci března) měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,5 mld. Kč, což představuje 31,8 % rozpočtu (loni plnění na 24,3 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, t.j. o 11,7 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci dubna vykázány ve výši 0,4 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci dubna letošního roku 2,5 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku výše 199,8 mld. Kč, což představuje 31,0 % rozpočtu a meziroční růst o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 181,3 mld. Kč, tj. 29,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 9,2 mld. Kč, tj. o 5,3 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 105,2 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu (loni to bylo rovněž 31,3 %) a meziroční růst o 6,7 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 86,6 mld. Kč, t.j. 31,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 6,8 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 47,2 mld. Kč, což je 63,1 % rozpočtu (loni to bylo 78,2 %) a o 9,0 mld. Kč, tj. o 23,7 % více než ke konci dubna loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 21,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 23,6 mld. Kč, což je o 7,7 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 13,1 mld. Kč, tj. o 2,1 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 2,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč méně než v na konci dubna 2005.

Celkové výdaje v objemu 319,6 mld. Kč, čerpané ke konci dubna, představují 33,3 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 32,8 %), což znamená meziroční nárůst o 28,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 3,9 % proti skutečnosti roku 2005) tak převyšují o 5,8 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna letošního roku čerpány ve výši 305,6 mld. Kč, tj. na 35,3 % (loni to bylo 33,9 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 26,7 mld. Kč, tj. o 9,6 % (rozpočet 2006 počítá s nárůstem o 2,5 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,2 % proti skutečnosti 2005. Ke konci dubna letošního roku bylo vyčerpáno 122,6 mld. Kč, tj. 35,7 % rozpočtu (loni plnění na 33,6 %), při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Z toho na důchody připadlo 93,8 mld. Kč, tj. 35,6 % rozpočtu (loni to bylo na 33,6 %), při meziročním růstu o 11,3 mld. Kč, tj. o 13,7 %. Od 1.1.2006 byly, tak jako již v minulých letech, valorizovány důchody. Valorizace důchodů přiznaných před 1.1.1996 činila 6 %, důchody přiznané po tomto datu byly valorizovány 4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 48,3 mld. Kč, což představuje již 45,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 35,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2005. Z toho 17,8 mld. Kč činila dubnová záloha na 2. čtvrtletí.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 18,8 mld. Kč, a to na 51,9 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč, a o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou budou v srpnu a listopadu opět kráceny platby státu do VZP, vždy o 1,25 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006 Sb.). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly k 31.4.2006 čerpány ve výši 12,4 mld. Kč, tj. 36,2 % rozpočtu, což je o 1,3 mld. Kč více než bylo ke konci dubna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 10,1 mld. Kč, což představuje 33,6 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 1,6 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 15,0 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 97,7 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,0 mld. Kč, což představuje 14,9 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 13,8 %), při meziročním růstu o 5,0 mld. Kč.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2006 činil 19,9 mld. Kč. Proti stavu na konci března tak došlo k výraznému propadu hospodaření o 35,7 mld. Kč, což ovlivnily především výdaje na stavební spoření (15,0 mld. Kč), čtvrtletní záloha na školství (17,8 mld. Kč) a druhá předsunutá platba VZP (2,5 mld. Kč). I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní, neboť je o 2,5 mld. Kč lepší než v dubnu 2005 (schodek 22,5 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu čtyřem měsícům je výsledek lepší o 4,9 mld. Kč.

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR za duben 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-duben Schválený rozpočet Skutečnost leden-duben % plnění
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 268,97 884,39 299,66 33,9 33,4 111,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 230,82 809,57 252,47 31,2 30,5 109,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 132,32 473,25 147,26 31,1 30,0 111,3
v tom:
- DPH 46,01 156,70 56,33 35,9 29,8 122,4
- spotřební daně 34,62 118,90 38,92 32,7 36,5 112,4
- daně z příjmů PO 18,89 88,00 21,95 24,9 23,1 116,2
- daně z příjmů FO 28,08 92,30 25,08 27,2 29,4 89,3
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 1,31 4,60 1,46 31,8 24,3 111,7
ze závislé činnosti 22,15 73,00 23,02 31,5 29,0 103,9
z přiznání 4,62 14,70 0,60 4,1 34,0 13,0
- správní poplatky vč. kolků 1,23 4,10 1,18 28,7 30,0 95,5
- majetkové daně 2,65 10,30 2,51 24,3 30,8 94,5
- clo 0,36 1,20 0,40 33,5 51,4 111,8
- ostatní daňové příjmy*) 0,48 1,75 0,91 51,9 28,2 189,2
Pojistné SZ 98,50 336,32 105,20 31,3 31,3 106,8
z toho: na důchody 81,11 279,08 86,64 31,0 31,1 106,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 38,15 74,82 47,19 63,1 78,2 123,7
v tom:
- kapitoly 26,33 56,24 37,44 66,6 101,0 142,2
z toho: dotace přijaté od EU 7,18 50,92 10,66 20,9 34,0 148,4
převod z fondů OSS 15,90 0,00 23,64 x x 148,6
- kapitola Operace SFA 1,04 4,87 1,49 30,6 27,3 143,2
- VPS 10,78 13,71 8,26 60,2 57,0 76,6
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,52 0,49 0,18 36,9 108,3 34,4
- splátky půjček ze zahraničí 0,94 0,18 0,58 327,3 37,8 61,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,46 0,00 2,43 x x 99,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 3,75 6,00 2,39 39,9 39,7 63,8
- soudní poplatky vč. kolků 0,29 0,62 0,29 47,4 48,3 101,2
- přijaté sankční platby 0,42 1,20 0,55 46,0 35,0 131,6
- ostatní příjmy VPS**) 2,40 5,23 1,83 34,9 51,3 76,1
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

mld. Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.4.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.4.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.4.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 172,15 31,1 608,30 181,30 29,8 644,95 199,78 31,0 9,15 18,48 105,3 110,2
- DPH 174,80 66,69 38,2 218,90 65,28 29,8 222,30 79,81 35,9 -1,41 14,53 97,9 122,3
- spotřební daň 97,00 30,02 30,9 101,10 36,85 36,4 126,20 41,04 32,5 6,83 4,19 122,8 111,4
- clo 4,40 3,54 80,5 0,70 0,36 51,4 1,20 0,40 33,5 -3,18 0,04 10,2 111,8
- daně z příjmů PO 110,80 22,07 19,9 115,70 26,88 23,2 124,80 31,23 25,0 4,81 4,35 121,8 116,2
- daně z příjmů FO 133,70 40,62 30,4 144,60 43,44 30,0 140,40 38,52 27,4 2,82 -4,92 106,9 88,7
vybíraná srážkou 5,90 2,68 45,4 7,70 1,84 23,9 6,50 2,06 31,7 -0,84 0,22 68,7 111,9
závislá činnost 102,20 29,85 29,2 110,90 32,09 28,9 105,80 33,33 31,5 2,24 1,24 107,5 103,9
z přiznání 25,60 8,09 31,6 26,00 9,51 36,6 28,10 3,14 11,2 1,42 -6,37 117,6 33,0
- silniční daň 5,90 2,21 37,5 5,90 2,02 34,2 5,60 2,06 36,9 -0,19 0,04 91,4 102,2
- daň z nemovitosti 4,70 0,55 11,7 4,80 0,45 9,4 5,10 0,29 5,7 -0,10 -0,16 81,8 64,5
- majetkové daně 14,30 3,18 22,2 8,60 2,65 30,8 10,30 2,51 24,3 -0,53 -0,14 83,3 94,5
- dálniční poplatek 1,80 1,50 83,3 2,20 1,66 75,5 3,20 1,83 57,3 0,16 0,17 110,7 110,4
- ostatní daně a poplatky 5,98 1,77 29,6 5,80 1,71 29,5 5,85 2,08 35,6 -0,06 0,37 96,6 121,8
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost. daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Celkové čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění % plnění SR leden-duben 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-duben Schválený rozpočet Skutečnost leden-duben
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 291,46 958,79 319,61 33,3 32,8 109,7
běžné výdaje 278,87 864,54 305,60 35,3 33,9 109,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 20,22 91,06 20,95 23,0 22,7 103,6
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 14,12 36,28 18,83 51,9 41,6 133,4
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 45,83 106,81 48,32 45,2 46,1 105,4
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 12,62 43,96 15,23 34,7 32,5 120,7
- neinvestiční převody Mze (SZIF) 6,12 27,74 5,88 21,2 24,3 96,2
- dotace občanským sdružením na činnost 0,57 2,45 0,68 27,6 26,8 118,5
- sociální dávky 109,31 343,09 122,60 35,7 33,6 112,2
z toho:
důchody 82,51 263,51 93,80 35,6 33,6 113,7
pasivní politika zaměstnanosti 2,55 7,30 2,70 36,9 34,0 105,8
ostatní soc.dávky 13,20 38,45 14,86 38,6 35,6 112,6
státní soc.podpora 11,06 33,83 11,24 33,2 31,6 101,7
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,19 7,71 1,34 17,3 20,4 112,3
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,04 0,30 0,08 26,0 16,0 194,8
- stavební spoření 15,42 15,40 15,05 97,7 104,2 97,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,85 3,98 0,96 24,2 26,2 113,0
- převod do fondu státních záruk 3,10 11,24 2,60 23,1 14,0 83,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8,57 30,14 10,12 33,6 31,4 118,1
- kapitola Státní dluh 11,06 34,18 12,36 36,2 32,8 111,7
- kapitola Operace SFA 0,04 2,63 0,03 1,0 1,3 63,6
- ostatní běžné výdaje*) 35,93 107,58 30,57 28,4 36,5 85,1
kapitálové výdaje 9,06 94,25 14,02 14,9 13,8 154,7
z toho:
- investič.dotace PO 1,66 18,05 1,99 11,0 6,1 119,8
- investič.nákupy a související výdaje 2,38 22,22 4,15 18,7 11,7 174,3
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 2,88 0,00 5,60 x x 194,3
- kapitola Operace SFA 0,01 12,81 0,01 0,1 0,1 126,0
SALDO SR CELKEM -22,49 -74,40 -19,95 26,8 26,9 88,7
*) dopočet do sumy běžných výdajů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář