CZ EN

Stát v prvních třech měsících roku 2006 hospodařil s přebytkem 15,7 mld Kč

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci března 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 235,9 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 220,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 15,7 mld. Kč. Přebytek je tak o 7,5 miliardy Kč vyšší než v roce 2005, kdy v prvních třech měsících dosáhl 8,25 mld Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden - březen 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet Skutečnost leden - březen % plnění
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 206,82 884,39 235,93 26,7 25,7 114,1
VÝDAJE CELKEM 198,57 958,79 220,18 23,0 22,3 110,9
SALDO 8,25 -74,40 15,75 -21,2 -9,9 191,0

 

K 31. březnu letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 235,9 mld Kč, tj. 26,7 % celoročního rozpočtu, proti roku 2005 jsou vyšší o 29,1 mld. Kč, tj. o 14,1 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 116,7 mld. Kč, což představuje 24,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,0 mld. Kč, tj. o 13,6 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 37,6 mld. Kč, tj. 24,0 % rozpočtu (loni to bylo 19,1 %). Meziroční růst o 8,2 mld. Kč, tj. o 27,7 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 28,7 mld. Kč, což představuje 24,1 % rozpočtu (ke konci března 2005 to bylo 28,5 %) a meziroční růst o 1,6 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 21,5 mld. Kč představovaly 24,4 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa (o 3,2 mld. Kč, tj. o 17,7 %). Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Vysoké inkaso této daně v měsíci březnu (19,9 mld. Kč) souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů roku 2006 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 tis. Kč.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,0 mld. Kč, tj. 27,1 % rozpočtu (loni plnění na 25,6 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 18,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 25,4 % (loni to bylo na 23,3 %) a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 4,1 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,1 mld. Kč, což představuje 24,6 % rozpočtu (loni plnění na 18,7 %) a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, t.j. o 12,0 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 36,6 % (loni to bylo 41,5 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 0,3 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března vykázány ve výši 0,3 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 2,1 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první tři měsíce letošního roku výše 158,0 mld. Kč, což představuje 24,5 % rozpočtu a meziroční růst o 19,1 mld. Kč, tj. o 13,7 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 138,9 mld. Kč, tj. 22,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 5,5 mld. Kč, tj. o 4,1 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 79,0 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu (loni to bylo 23,4 %) a meziroční růst o 5,4 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 65,1 mld. Kč, t.j. 23,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 7,4 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 40,2 mld. Kč, což je 53,8 % rozpočtu a o 9,7 mld. Kč, tj. o 31,9 % více než ke konci 1. čtvrtletí loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 21,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 19,2 mld. Kč, což je o 6,4 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 11,9 mld. Kč, tj. o 3,8 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005.

Celkové výdaje v objemu 220,2 mld. Kč, čerpané ke konci března, představují 23,0 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 22,3 %), což znamená meziroční nárůst o 21,6 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 3,9 % proti skutečnosti roku 2005) tak převyšují o 7,0 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci 1. čtvrtletí letošního roku čerpány ve výši 210,3 mld. Kč, tj. na 24,3 % (loni to bylo 23,4 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 17,8 mld. Kč, tj. o 9,3 % (rozpočet 2006 počítá s nárůstem o 2,5 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,2 % proti skutečnosti 2005. Ke konci března letošního roku bylo vyčerpáno 93,2 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni plnění na 25,8 %), při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Z toho na důchody připadlo 71,7 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni to bylo na 25,9 %), při meziročním růstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 12,8 %. Od 1.1.2006 byly, tak jako již v minulých letech, valorizovány důchody. Valorizace důchodů přiznaných před 1.1.1996 činila 6 %, důchody přiznané po tomto datu byly valorizovány 4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 27,1 mld. Kč, což představuje 25,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,3 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Z toho zálohy pro školství na 1. čtvrtletí činily 17,7 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více než v roce 2005. Záloha na 2. čtvrtletí bude poskytnuta až začátkem dubna stejně jako v roce 2005.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 12,6 mld. Kč, a to na 34,7 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta lednová předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006 Sb.). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly k 31.3.2006 čerpány ve výši 9,6 mld. Kč, tj. 28,2 % rozpočtu, což je o 0,2 mld. Kč více než bylo ke konci 1. čtvrtletí loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 8,5 mld. Kč, což představuje 28,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně pod úrovní srovnatelného období minulého roku (o 0,1 mld. Kč nižší).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9,9 mld. Kč, což představuje 10,5 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 9,3 %), při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč.

Relativně dobré výsledky hospodaření státního rozpočtu ke konci března jsou odrazem dosavadního předstihu plnění celkových příjmů před plněním celkových výdajů o 3,7 procentního bodu. Proti přebytku vykázanému v 1. čtvrtletí 2005 (8,3 mld. Kč) je letošní výsledek zatím lepší o 7,5 mld. Kč. V porovnání s alikvotou rozpočtovaného salda (-18,6 mld. Kč) je tento výsledek hospodaření lepší o 34,3 mld. Kč.

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu korigovaný rozpočet 2005 2005 2006 % plnění SR leden-březen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Pokladní plnění příjmů
Příjmy celkem 804,93 206,82 884,39 235,93 26,7 25,7 114,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 756,15 176,33 809,57 195,71 24,2 23,3 111,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 441,40 102,74 473,25 116,69 24,7 23,3 113,6
v tom:
- DPH 154,30 29,40 156,70 37,55 24,0 19,1 127,7
- spotřební daně 94,90 27,09 118,90 28,67 24,1 28,5 105,8
- daně z příjmů PO 81,60 18,27 88,00 21,51 24,4 22,4 117,7
- daně z příjmů FO 95,50 24,45 92,30 25,04 27,1 25,6 102,4
z kapitálových výnosů 5,40 1,01 4,60 1,13 24,6 18,7 112,0
ze závislé činnosti 76,50 17,80 73,00 18,53 25,4 23,3 104,1
z přiznání 13,60 5,64 14,70 5,38 36,6 41,5 95,4
- správní poplatky vč. kolků 4,10 0,83 4,10 0,86 21,0 20,2 103,9
- majetkové daně 8,60 1,97 10,30 1,87 18,1 22,9 94,8
- clo 0,70 0,28 1,20 0,30 25,0 40,0 107,3
- ostatní daňové příjmy*) 1,70 0,45 1,75 0,89 50,8 26,5 197,6
Pojistné SZ 314,75 73,59 336,32 79,02 23,5 23,4 107,4
z toho: na důchody 260,87 60,61 279,08 65,08 23,3 23,2 107,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 48,78 30,49 74,82 40,22 53,8 62,5 131,9
v tom:
- kapitoly 26,07 20,49 56,24 31,92 56,8 78,6 155,8
z toho: dotace přijaté od EU 21,11 5,10 50,92 10,01 19,7 24,2 196,3
převod z fondů OSS 0,00 12,80 0,00 19,19 x x 149,9
- kapitola Operace SFA 3,81 0,91 4,87 1,26 25,8 23,9 138,1
- VPS 18,9 9,09 13,71 7,04 51,4 48,1 77,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,48 0,52 0,49 0,17 35,5 108,3 33,1
- splátky půjček ze zahraničí 2,49 0,65 0,18 0,57 321,8 26,1 87,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,00 2,10 0,00 2,20 x x 104,6
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 9,45 2,99 6,00 1,92 32,0 31,6 64,1
- soudní poplatky vč. kolků 0,60 0,22 0,62 0,23 37,5 36,7 105,6
- přijaté sankční platby 1,20 0,31 1,20 0,24 20,0 25,8 77,6
- ostatní příjmy VPS**) 4,68 2,30 5,23 1,71 32,7 49,1 74,4

 

*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu korigovaný rozpočet 2005 2005 2006 2006 % plnění % plnění SR leden-březen 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Celkové čerpání výdajů
Výdaje celkem 888,52 198,57 958,79 220,18 23,0 22,3 110,9
běžné výdaje 822,80 192,45 864,54 210,25 24,3 23,4 109,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 89,19 13,22 91,06 13,83 15,2 14,8 104,6
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 33,98 11,28 36,28 12,57 34,7 33,2 111,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 99,42 25,71 106,81 27,05 25,3 25,9 105,2
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 38,84 9,29 43,96 12,18 27,7 23,9 131,1
- neinvestiční převody Mze (SZIF) 25,16 5,20 27,74 5,37 19,4 20,7 103,3
- dotace občanským sdružením na činnost 2,13 0,37 2,45 0,43 17,5 17,4 115,8
- sociální dávky 325,2 83,85 343,09 93,18 27,2 25,8 111,1
z toho:
důchody 245,58 63,58 263,51 71,73 27,2 25,9 112,8
pasivní politika zaměstnanosti 7,50 1,90 7,30 2,01 27,6 25,3 105,9
ostatní soc.dávky 37,10 10,12 38,45 11,06 28,8 27,3 109,3
státní soc.podpora 35,02 8,24 33,83 8,39 24,8 23,5 101,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 5,83 0,70 7,71 0,92 11,9 12,0 131,4
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,25 0,03 0,30 0,05 17,1 12,0 x
- stavební spoření 14,80 0,00 15,40 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,25 0,85 3,98 0,96 24,2 26,2 x
- převod do fondu státních záruk 22,20 0,39 11,24 2,20 19,6 1,8 564,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,33 8,57 30,14 8,50 28,2 31,4 99,2
- kapitola Státní dluh 33,68 9,44 34,18 9,64 28,2 28,0 102,1
- kapitola Operace SFA 3,08 0,02 2,63 0,02 0,7 0,6 x
- ostatní běžné výdaje*) 98,46 23,53 107,58 23,35 21,7 23,9 99,2
kapitálové výdaje 65,72 6,12 94,25 9,93 10,5 9,3 162,2
z toho:
- investič.dotace PO 27,40 1,02 18,05 1,12 6,2 3,7 110,2
- investič.nákupy a související výdaje 20,28 1,48 22,22 3,35 15,1 7,3 226,5
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 0,00 1,93 0,00 3,55 x x 184,0
- kapitola Operace SFA 13,07 0,01 12,81 0,00 0,0 0,1 x
SALDO SR CELKEM -83,59 8,25 -74,40 15,75 -21,2 -9,9 191,0

 

*) dopočet do sumy běžných výdajů

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skut. meziroč.přírůstek skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Celostátní daňové příjmy
Daňové příjmy 553,38 133,41 24,1 608,30 138,94 22,8 644,95 158,00 24,5 5,53 19,06 104,1 113,7
- DPH 174,80 44,20 25,3 218,90 41,73 19,1 222,30 53,37 24,0 -2,47 11,64 94,4 127,9
- spotřební daň 97,00 24,07 24,8 101,10 28,86 28,5 126,20 30,31 24,0 4,79 1,45 119,9 105,0
- clo 4,40 2,45 55,7 0,70 0,28 40,0 1,20 0,30 25,0 -2,17 0,02 11,4 107,3
- daně z příjmů PO 110,80 21,79 19,7 115,70 25,55 22,1 124,80 30,17 24,2 3,76 4,62 117,3 118,1
- daně z příjmů FO 133,70 34,78 26,0 144,60 36,60 25,3 140,40 37,60 26,8 1,82 1,00 105,2 102,7
vybíraná srážkou 5,90 2,21 37,5 7,70 1,40 18,2 6,50 1,58 24,3 -0,81 0,18 63,3 112,7
závislá činnost 102,20 24,12 23,6 110,90 25,79 23,3 105,80 26,83 25,4 1,67 1,04 106,9 104,0
z přiznání 25,60 8,45 33,0 26,00 9,41 36,2 28,10 9,19 32,7 0,96 -0,22 111,4 97,6
- silniční daň 5,90 0,94 15,9 5,90 0,84 14,2 5,60 0,81 14,5 -0,10 -0,03 89,4 96,8
- daň z nemovitosti 4,70 0,23 4,9 4,80 0,25 5,2 5,10 0,21 4,2 0,02 -0,04 108,7 84,7
- majetkové daně 14,30 2,21 15,5 8,60 1,97 22,9 10,30 1,87 18,1 -0,24 -0,10 89,1 94,8
- dálniční poplatek 1,80 1,37 76,1 2,20 1,58 71,8 3,20 1,61 50,3 0,21 0,03 115,3 102,0
- ostatní daně a poplatky 5,98 1,37 22,9 5,80 1,28 22,1 5,85 1,75 29,9 -0,09 0,47 93,4 136,9

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost. daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.