CZ EN

Upřesnění nesprávných informací z denního tisku o podávání daňového přiznání

Ve středečním vydání Hospodářských novin byly v článku nazvaném „Fakta, která je dobré znát pro správné daňové přiznání“ otištěném v rubrice „Osobní finance“ uvedeny některé nepřesné informace, které chce tímto Ministerstvo financí uvést na pravou míru.

Daňové přiznání je třeba podat na místně příslušném úřadě. V případě, že je přiznání podáno na jiný než místně příslušný finanční úřad, je však v rámci daňové správy posláno na správný místně příslušný úřad daňového subjektu a lhůta pro podání přiznání je zachována a daňovému subjektu nevznikne žádná újma za pozdní podání daňového přiznání.

Poplatníkovi, který se rozhodne využít služeb daňového poradce a může tak daňové přiznání odevzdat a daň zaplatit až v závěru června, o tom nestačí písemně informovat finanční úřad, jak je uvedeno v článku, ale na finančním úřadě musí rovněž předložit plnou moc, kterou udělil daňovému poradci ke zpracování a předložení daňového přiznání.

Přeplatky na daních jsou daňovým poplatníkům vraceny ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku. V případě, že je žádost podávána na tiskopise daňového přiznání, pak lhůta běží od jeho doručení. 

Vratitelný přeplatek fyzické osoby na dani z příjmů však nemůže vzniknout dříve než 1. dubna 2006. Ode dne následujícího, tedy 2. dubna 2006  teprve začne  běžet uvedená lhůta pro jeho vrácení. S ohledem na kalendář roku 2006 lze tedy konstatovat, že vratitelné přeplatky by měly být vráceny  daňovému subjektu nejpozději do 2. května 2006.

Pokud finanční úřad bude mít pochybnosti o výši daně uvedené v přiznání a vyměření daně se pozdrží, lhůta pro vrácení přeplatku se posouvá. Je třeba si uvědomit, že berní správa zde vystupuje v roli správce státních peněz a je povinna vynakládat prostředky státu s péčí řádného hospodáře a proto je zodpovědná i za to, že vratitelné přeplatky budou vráceny pouze těm poplatníkům, kteří na ně mají nárok.

Finanční úřad případný přeplatek zasílá buď bezhotovostně na účet poplatníka nebo v hotovosti na jeho doručovací adresu. Není tedy možno si jej vybrat v pokladně finančního úřadu, jak je mylně uvedeno v článku. Pokladny finančních úřadů slouží pouze k příjmu plateb daně v hotovosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář