CZ EN

Stát v prvních dvou měsících roku 2006 hospodařil s mírným schodkem

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč a vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 148,8 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 149,4 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 0,6 mld. Kč.

 

v mld. Kč

Ukazatel

Skutečnost
leden - únor 2005
2006 % plnění v roce 2005 Index
2006/2005
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 128,04 884,39 148,83 16,8 15,9 116,2
VÝDAJE CELKEM 130,62 958,79 149,39 15,6 14,7 114,4
SALDO - 2,58 -74,40 - 0,56 0,7 3,1 21,6

 

 

 

 

Hospodaření státního rozpočtu: únor 2006

Ve srovnání s výsledky za leden, kdy byl vykázán přebytek 3,4 mld. Kč, se hospodaření v samotném měsíci únoru zhoršilo, když inkaso příjmů dosáhlo výše 69,2 mld. Kč (v únoru 2005 to bylo 57,7 mld. Kč), čerpání výdajů 73,2 mld. Kč (v únoru minulého roku 63,8 mld. Kč) a schodek představoval 4,0 mld. Kč (v únoru 2005 vykázán schodek 6,1 mld. Kč).

Hospodaření státního rozpočtu: leden až únor 2006

Dosažené celkové příjmy ve výši 148,8 mld. Kč představovaly 16,8 % schváleného rozpočtu a jsou proti stejnému období roku 2005 vyšší o 20,8 mld. Kč, tj. o 16,2 %. Proti plnění vykázanému ke konci února loňského roku je letošní plnění lepší o 0,9 procentního bodu (loni plnění na 15,9 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první dva měsíce 70,1 mld. Kč, což představuje 14,8 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 10,4 mld. Kč, tj. o 17,4 % (rozpočet počítá s 3,1 % růstem proti pokladnímu plnění roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,3 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 32,0 mld. Kč, tj. 20,4 % rozpočtu (loni to bylo 15,1 %). Meziroční růst o 8,7 mld. Kč, tj. o 37,1 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti pokladnímu plnění DPH za rok 2005) výrazně vyšší. Tak jako i v předchozích letech byla v měsíci únoru zúčtována vratka DPH, která činila cca 13 mld. Kč a byla o 1,0 mld. Kč vyšší než v roce 2005.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 18,7 mld. Kč, což představuje 15,7 % rozpočtu (ke konci února 2005 to bylo 19,4 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 1,7 mld. Kč představovaly 1,9 % rozpočtu a byly mírně nad úrovní loňského inkasa (o 0,4 mld. Kč). Rozpočet počítá s poklesem o 11,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Nízké inkaso ke konci února souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy na daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 15,0 mld. Kč, tj. 16,3 % rozpočtu (loni plnění na 15,1 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 13,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 18,7 % (loni to bylo na 17,1 %) a meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, t.j. o 4,5 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,8 mld. Kč, což představuje 17,7 % rozpočtu (loni plnění na 13,3 %) a meziroční růst o 01 mld. Kč, t.j. o 12,8 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,6 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 3,6 % (loni to bylo 4,2 %) a je téměř na stejné úrovni jako bylo ve stejném období roku 2005. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,7 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci února vykázány ve výši 0,2 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo k 28. únoru letošního roku 1,6 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci února výše 88,2 mld. Kč, což představuje 13,7 % rozpočtu a meziroční růst o 13,6 mld. Kč, tj. o 18,2 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 74,6 mld. Kč, tj. 12,3 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 5,7 mld. Kč, tj. o 8,3 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 53,5 mld. Kč, což představuje 15,9 % rozpočtu (loni to bylo 15,8 %) a meziroční růst o 3,7 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 44,1 mld. Kč, t.j. 15,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem o 8,9 %).

Ke konci února letošního roku dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 25,2 mld. Kč, což je 33,6 % rozpočtu a o 6,7 mld. Kč, tj. o 36,0 % více než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 22,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 11,1 mld. Kč. Ty zahrnují převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 8,4 mld. Kč, tj. o 3,1 mld. Kč více než bylo v roce 2005.

Celkové výdaje v objemu 149,4 mld. Kč, čerpané ke konci února, představují 15,6 % schváleného rozpočtu (v únoru 2005 to bylo 14,7 %), což znamená meziroční nárůst o 18,8 mld. Kč, tj. o 14,4 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 3,9 % proti skutečnosti roku 2005) tak převyšují o 10,5 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci února letošního roku čerpány ve výši 144,4 mld. Kč, tj. na 16,7 % (loni to bylo 15,6 %). Proti loňskému únoru vzrostly o 16,2 mld. Kč, tj. o 12,6 % (rozpočet 2006 počítá s nárůstem o 2,8 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,1 % proti skutečnosti 2005. Ke konci února letošního roku bylo vyčerpáno 61,8 mld. Kč, tj. 18,0 % rozpočtu (loni plnění na 17,1 %), při meziročním růstu o 6,3 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Z toho na důchody připadlo 47,7 mld. Kč, tj. 18,1 % rozpočtu (loni to bylo na 17,3 %), při meziročním růstu o 5,3 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Od 1. 1. 2006 byly, tak jako již v minulých letech, valorizovány důchody. Valorizace důchodů přiznaných před 1. 1. 1996 činila 6 %, důchody přiznané po tomto datu byly valorizovány 4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich výše 24,1 mld. Kč představuje 22,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Z toho zálohy pro školství činily 17,7 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více než v roce 2005.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 9,3 mld. Kč, a to na 25,6 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta lednová předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci února 2006 čerpány ve výši 4,7 mld. Kč, tj. 13,8 % rozpočtu, což je o 1,1 mld. Kč méně než bylo ke konci února loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 6,9 mld. Kč, což představuje 22,8 % rozpočtované výše. Na základě požadavku EK byla dne 1. února uhrazena splátka prostředků do rozpočtu ES dle DPH a HND ve výši 5,6 mld. Kč, která odpovídá čtvrtletnímu a částečně dubnovému (40 %) předpisu, očištěnému o úhradu prostředků vlastních zdrojů provedených v lednu podle návrhu rozpočtu 2006 předloženého Radou.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 5,0 mld. Kč, což představuje 5,3 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 3,6 %), při meziročním růstu o 2,6 mld. Kč.

Relativně nízký schodek hospodaření státního rozpočtu v porovnání s alikvotou rozpočtovaného salda (-12,4 mld. Kč) je odrazem dosavadního předstihu plnění celkových příjmů před plněním celkových výdajů o 1,2 procentního bodu. Proti schodku vykázanému ke konci února 2005 (-2,6 mld. Kč) je letošní výsledek lepší o 2,0 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu korigovaný rozpočet 2005 2005 Skutečnost leden-únor 2006 % plnění SR za únor 2005 Index skutečnost 2006/2005
Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 804,93 128,04 884,39 148,83 16,8 15,9 116,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 756,15 109,54 809,57 123,67 15,3 14,5 112,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 441,40 59,73 473,25 70,14 14,8 13,5 117,4
v tom:
- DPH 154,30 23,37 156,70 32,04 20,4 15,1 137,1
- spotřební daně 94,90 18,44 118,90 18,68 15,7 19,4 101,3
- daně z příjmů PO 81,60 1,27 88,00 1,65 1,9 1,6 129,8
- daně z příjmů FO 95,50 14,38 92,30 15,02 16,3 15,1 104,4
vybíraná srážkou 5,40 0,72 4,60 0,81 17,7 13,3 112,8
ze závislé činnosti 76,50 13,09 73,00 13,68 18,7 17,1 104,5
z přiznání 13,60 0,57 14,70 0,53 3,6 4,2 92,6
- správní poplatky vč. kolků 4,10 0,51 4,10 0,57 13,9 12,4 111,6
- majetkové daně 8,60 1,18 10,30 1,15 11,2 13,7 97,9
- clo 0,70 0,18 1,20 0,18 15,4 25,7 102,6
- ostatní daňové příjmy*) 1,70 0,40 1,75 0,85 48,5 23,5 212,4
Pojistné SZ 314,75 49,81 336,32 53,53 15,9 15,8 107,5
z toho: na důchody 260,87 41,02 279,08 44,09 15,8 15,7 107,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 48,78 18,50 74,82 25,16 33,6 37,9 136,0
v tom:
- kapitoly 26,07 13,48 56,24 20,15 35,8 51,7 149,5
z toho: dotace přijaté od EU 21,11 2,98 50,92 6,93 13,6 14,1 232,5
převod z fondů OSS 0,00 8,58 0,00 11,14 x x 130,0
- kapitola Operace SFA 3,81 0,64 4,87 0,73 15,0 16,8 113,9
- VPS 18,9 4,38 13,71 4,28 31,2 23,2 97,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,48 0,01 0,49 0,01 1,2 2,1 58,3
- splátky půjček ze zahraničí 2,49 0,38 0,18 0,50 281,8 15,3 131,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,00 0,61 0,00 1,57

x

x

257,9
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 9,45 2,25 6,00 1,44 24,0 23,8 63,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,60 0,15 0,62 0,15 23,4 25,0 96,7
- přijaté sankční platby 1,20 0,22 1,20 0,15 12,1 18,3 66,1
- ostatní příjmy VPS**) 4,68 1,39 5,23 0,47 9,0 29,7 34,0

 

 

*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)

**) dopočet do celku

 

Výdaje státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu korigovaný rozpočet 2005 2005 Skutečnost leden-únor 2006 % plnění % plnění SR leden-únor 2005 Index skutečnost 2006/2005
Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 888,52 130,62 958,79 149,39 15,6 14,7 114,4
běžné výdaje 822,80 128,24 864,54 144,41 16,7 15,6 112,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za
proved.práci (vč.povinného pojistného) 89,19 6,69 91,06 6,96 7,6 7,5 104,0
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 33,98 5,65 36,28 9,28 25,6 16,6 164,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 99,42 22,95 106,81 24,07 22,5 23,1 104,9
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 38,84 5,81 43,96 8,49 19,3 15,0 146,2
- neinvestiční převody Mze (SZIF) 25,16 4,43 27,74 3,70 13,3 17,6 83,5
- dotace občanským sdružením na činnost 2,13 0,15 2,45 0,26 10,4 7,0 170,2
- sociální dávky 325,2 55,48 343,09 61,82 18,0 17,1 111,4
z toho:
důchody 245,58 42,41 263,51 47,74 18,1 17,3 112,6
pasivní politika zaměstnanosti 7,50 1,23 7,30 1,30 17,8 16,4 105,9
ostatní soc.dávky 37,10 6,38 38,45 7,23 18,8 17,2 113,4
státní soc.podpora 35,02 5,46 33,83 5,54 16,4 15,6 101,5
- aktivní pol.zaměstnanosti 5,83 0,46 7,71 0,39 5,1 7,9 85,0
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,25 0,01 0,30 0,04 13,0 4,0 x
- stavební spoření 14,80 0,00 15,40 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,25 0,85 3,98 0,96 24,2 26,2 x
- převod do fondu státních záruk 22,20 2,60 11,24 1,60 14,2 11,7 61,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,33 6,94 30,14 6,87 22,8 25,4 99,0
- kapitola Státní dluh 33,68 5,82 34,18 4,71 13,8 17,3 80,9
- kapitola Operace SFA 3,08 0,02 2,63 0,02 0,6 0,6 x
- ostatní běžné výdaje*) 98,46 10,38 107,58 15,26 14,2 12,8 146,9
kapitálové výdaje 65,72 2,38 94,25 4,98 5,3 3,6 209,3
z toho:
- investič.dotace PO 27,40 0,43 18,05 0,60 3,3 1,6 139,9
- investič.nákupy a související výdaje 20,28 0,66 22,22 0,75 3,4 3,3 112,9
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 0,00 0,48 0,00 2,00 x x 415,7
- kapitola Operace SFA 13,07 0,01 12,81 0,00 0,0 0,1 x
SALDO SR CELKEM -83,59 -2,58 -74,40 -0,56 0,7 3,1 21,6

*) dopočet do sumy běžných výdajů

 

 

Celostátní daňové příjmy

 

v mld. Kč
Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 29.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 68,87 12,45 608,30 74,61 12,27 644,95 88,16 13,67 5,74 13,55 108,3 118,2
- DPH 174,80 24,79 14,18 218,90 27,85 12,72 222,30 39,38 17,72 3,06 11,53 112,3 141,4
- spotřební daň 97,00 16,67 17,19 101,10 19,69 19,48 126,20 19,81 15,70 3,02 0,12 118,1 100,6
- clo 4,40 1,57 35,68 0,70 0,18 25,71 1,20 0,18 15,39 -1,39 0,00 11,5 102,6
- daně z příjmů PO 110,80 1,91 1,72 115,70 1,77 1,53 124,80 2,35 1,88 -0,14 0,58 92,7 132,7
- daně z příjmů FO 133,70 20,14 15,06 144,60 20,99 14,52 140,40 21,87 15,57 0,85 0,88 104,2 104,2
vybíraná srážkou 5,90 1,75 29,66 7,70 1,01 13,12 6,50 1,13 17,39 -0,74 0,12 57,7 111,9
závislá činnost 102,20 17,47 17,09 110,90 18,93 17,07 105,80 19,78 18,70 1,46 0,85 108,4 104,5
z přiznání 25,60 0,92 3,59 26,00 1,05 4,04 28,10 0,95 3,38 0,13 -0,10 114,1 90,6
- silniční daň 5,90 0,75 12,71 5,90 0,66 11,19 5,60 0,66 11,80 -0,09 0,00 88,0 100,1
- daň z nemovitosti 4,70 0,14 2,98 4,80 0,16 3,33 5,10 0,13 2,61 0,02 -0,03 114,3 83,3
- majetkové daně 14,30 1,39 9,72 8,60 1,18 13,72 10,30 1,15 11,21 -0,21 -0,03 84,9 97,9
- dálniční poplatek 1,80 0,47 26,11 2,20 1,22 55,45 3,20 1,19 37,26 0,75 -0,03 259,6 97,7
- ostatní daně a poplatky 5,98 1,04 17,39 5,80 0,91 15,69 5,85 1,42 24,25 -0,13 0,51 87,5 155,9

 

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost. daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář