CZ EN

Činnost Celní správy ČR v oblasti nelegálních dovozů odpadu

V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a zavedením volného pohybu zboží uvnitř Společenství celní orgány dnem 1. května 2004 ukončily svou dosavadní činnost na státních hranicích. Tím byly zároveň definitivně ukončeny pravidelné celní kontroly zboží přestupujícího státní hranice České republiky, s výjimkou mezinárodních letišť, které mají nadále charakter vnější hranice Společenství. V souladu s nařízením Rady č. 3912/92 o kontrolách vykonávaných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě, které se týkají dopravních prostředků registrovaných nebo zařazených do oběhu v třetích zemích a nařízením Rady č. 4060/89 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě jsou kontroly vykonávané před 1. květnem 2004 jako kontroly pohraniční, od května 2004 vykonávány pouze ve vnitrozemí. Tyto kontroly v rámci Celní správy České republiky zabezpečují „skupiny mobilního dohledu“, jejichž primárním úkolem je  provádění celního dohledu a pátrání po zboží, které uniklo celnímu dohledu. Dále tyto skupiny vykonávají kompetence v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy. Činnost celních orgánů je tedy po vstupu České republiky do Evropské unie konána zásadně ve vnitrozemí s tím, že při kontrolní činnosti dopravního prostředku na vnitřní hranici Společenství  nesmí dojít k jeho zastavení nebo zpomalení.

Jedním z řady zvláštních právních předpisů upravujících kompetence celních orgánů je i zákon o odpadech, podle jehož ustanovení § 71 jsou celní úřady jedním z orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, přičemž vykonávají činnosti stanovené v ustanovení § 77 zákona o odpadech. Předmětem činnosti celních orgánů v této oblasti je kontrola vnitrostátní přepravy nebezpečných odpadů, kontrola přeshraniční přepravy odpadů a kontrola dovozu baterií a akumulátorů a odpadů ze třetích zemí.

V rámci provádění kontroly přeshraniční přepravy odpadů z členských států Evropské unie jsou celní úřady oprávněny

  • zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci,
  • provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce, avšak pouze v případě zjištění porušení právních předpisů při kontrole přepravy odpadů,
  • nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla na místo k tomu určené, v případě zjištění nedovolené přepravy nebo přepravy prováděné v rozporu s povolením (vypuštěno použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla),
  • rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč, pokud došlo k porušení právních předpisů,
  • přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat pokračování v jízdě, nesloží-li požadovanou kauci,
  • zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo po zaplacení kauce,
  • vyžádat si při kontrole odbornou pomoc České inspekce životního prostředí,
  • požádat o rozhodnutí krajský úřad v případě pochybností, zda přepravované zboží není odpadem.

 

Při přepravě zboží z členských států, které nepodléhá celnímu dohledu, vycházejí oprávnění celních  orgánů pouze ze zákona o odpadech. S ohledem na tuto skutečnost provádějí celní orgány pouze  namátkové kontroly na silničních komunikacích, při kterých zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy o přepravě odpadů. Při této kontrolní činnosti nelze vždy na místě určit, zda přepravované zboží je odpadem, a proto podle zákona o odpadech rozhoduje v případě pochybností o tom, zda zboží naplňuje definici odpadu na návrh celního úřadu příslušný krajský úřad. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů, což je s ohledem na skladování zboží, omezený počet odstavných ploch (neexistence zvláštních odstavných ploch pro nebezpečné odpady) a riziko náhrady škody v případech, kdy krajský úřad rozhodne, že přepravované zboží není odpadem, značně problematické. V současné době se celní orgány snaží eliminovat uvedený problém tak, že v souladu se zákonem o odpadech využívají odborné pomoci České inspekce životního prostředí. Na základě těchto konzultací pak celní orgány rozhodují o přerušení přepravy a odstavení vozidla a předávají případ České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení sankce. V roce 2005 celní orgány zjistily celkem 36 případů porušení předpisů v oblasti přeshraniční přepravy odpadů. V roce 2006 (do 31.1.2006) bylo zjištěno celkem 6 případů porušení předpisů v oblasti přeshraniční přepravy odpadů.

Za účelem dalšího zlepšení spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel, Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí byla dne 20.1.2006 uzavřena Dohoda o spolupráci při kontrole přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů.

V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů nelegální přepravy odpadů z členských států Evropské unie na území České republiky přijala celní správa opatření ke zvýšení kontrolní činnosti v uvedené oblasti. V součinnosti se Službou cizinecké a pohraniční policie bylo přijato opatření k neprodlenému informování nejbližšího celního úřadu v případě, kdy služba cizinecké policie na hraničních přechodech pojme podezření na dovoz odpadu do České republiky.

Generální ředitelství cel přijalo další opatření, jak eliminovat přepravu odpadů z členských států Evropské unie do České republiky. V rámci tohoto opatření  začínají celníci namátkově kontrolovat vozidla na vybraných hraničních přechodech se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Tyto kontroly omezuje skutečností, že na některé hraniční přechody jsou na území sousedního státu.

Krajní možností, jak zajistit nepřetržitý dohled nad dovozem odpadů do České republiky je nepřetržitý výkon celního dohledu na hraničních přechodech. O toto opatření, by na návrh Ministerstva životního prostředí musela požádat vláda podle článku 134 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství s cílem založit Evropské společenství, v platném znění, Komisi, neboť by nepochybně šlo o vytvoření překážek volnému obchodu. Takové opatření by mohlo být přijato za mimořádné situace.

Celní správa ČR zavedla ke zlepšení spolupráce mezi celními orgány a obyvatelstvem orgány speciální telefonní linky na svá operační střediska s nepřetržitou dobou výkonu služby, na které mohou občané nepřetržitě sdělovat  podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí. Zjištěné poznatky budou využívány celními orgány a nebo předávány jiným věcně příslušným orgánům státním orgánům, které v této oblasti mají širší působnost než celní orgány, např. České inspekci životního prostředí nebo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, s ohledem na skutečnost, že tyto kontrolují jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a ukládají sankce za porušení těchto předpisů.
 Toto tiskové prohlášení navazuje na tiskovou zprávu Generálního ředitelství cel ze dne 22. 2. 2006 o dalších opatřeních k nelegálnímu dovozu odpadu.

 

 

Bc. Jiří Barták
vedoucí oddělení Vztahů k veřejnosti
a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel

tel. +420261331921
mobil +420602332791
e-mail j.bartak@cs.mfcr.cz
fax 261332100

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář