CZ EN

Ministr financí jmenoval expertní skupinu pro vytvoření nového zákona o daních z příjmů

1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka rozhodl zřídit expertní skupinu z důvodu vytvoření nového zákona o daních z příjmů.

Cílem expertní skupiny bude vypracovat materiál ve formě věcného návrhu zákona obsahující řešení problematiky zdanění příjmů a majetku, který bude přinášet zjednodušení zákona o daních z příjmů oproti současnému stavu, přinese snížení administrativních nákladů správce daně a vyvolaných nákladů na straně daňových poplatníků, bude v souladu se stávajícími a připravovanými předpisy Evropského společenství, podpoří ekonomický růst České republiky, přispěje k přílivu přímých investic do české ekonomiky, zvýší konkurenceschopnost České republiky na světových trzích, pomůže snížit míru nezaměstnanost v České republice a bude mít neutrální dopady na příjmy veřejných rozpočtů.

Expertní skupiny ve vypracovaném materiálu vymezí z hlediska obsahu pojmy jako například základní zásady zdanění příjmů a majetku, předmět daně, definici poplatníka, daňový základ, výjimky, odčitatelné položky, daňové zvýhodnění a osvobození, daňové sazby, vliv na státní rozpočet, ustanovení o vztazích s mezinárodním prvkem, ustanovení pro vybírání daně, daňové ošetření rezerv a opravných položek.

Návrh nového systému v oblasti zdanění příjmů a majetku předloží expertní skupina do 31. července 2006.

Expertní skupina se bude skládat ze zástupců Ministerstva financí, akademické obce, odborů, daňových poradců a specialistů na daňovou problematiku. Expertní skupina se skládá z dvanácti členů jmenovaných 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Členy expertní skupiny

 • Ing. Dana Trezziová,
 • Ing. Marek Moudrý,
 • Ing. Martin Jareš,
 • JUDr. Jan Bárta,CSc.,
 • Mgr. Petr Pelech,
 • Ing. Jiří Nekovář,
 • Ing. Petr Kříž,
 • Ing. Pavel Fekar,LLM,
 • doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
 • Petr Taranda
 • Ing. Aleš Cechel
 • Ing. Tomáš Barták

Ministerstvo financí vyzývá veřejnost, aby se vyjádřila nejpozději do 15. března 2006 k vybraným okruhům otázek, které zveřejní Ministerstvo financí na svých internetových stránkách a na internetových stránkách české daňové správy. Připomínky veřejnosti budou sloužit jako jeden ze zdrojů informací expertní skupiny.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář