CZ EN

Postup při výkupu účastnických cenných papírů

Příjmy z protiplnění obdrženého minoritním akcionářem, fyzickou osobou, v rámci výkupu účastnických cenných papírů podle obchodního zákoníku budou zdaněny stejně jako příjmy z prodeje cenných papírů, včetně možnosti uplatnění osvobození těchto příjmů podle zákona o daních z příjmů za předpokladu splnění podmínek pro osvobození. Podmínkou pro osvobození je obecně pouze dodržení časového testu šesti měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů.

„Ve smyslu právním je prodej převodem vlastnického práva, ke kterému jsou obě strany svolné. Výkup účastnických cenných papírů dle výše uvedeného ustanovení však není uskutečněn na základě vůle obou stran, tzn. nelze souhlasit s tím, že by v tomto případě šlo o prodej cenných papírů, ale jedná se o přechod cenných papírů na majoritního akcionáře,“ říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Ustanovení zákona o daních z příjmů osvobozuje příjmy z prodeje cenného papíru u poplatníka, fyzické osoby v případě, že doba mezi nabytím a převodem přesáhla šest měsíců. Výkup účastnických cenných papírů od minoritních akcionářů nelze jednoznačně považovat za prodej cenných papírů ve smyslu právním a tudíž je zde možnost uplatnění osvobození podle zákona o daních z příjmů sporná, přestože ekonomickým obsahem transakce je zcela nepochybně úplatný převod cenného papíru.

Ministerstvo financí si uvědomuje, že minoritní akcionář, fyzická osoba, jehož cenné papíry přecházejí na majoritního akcionáře, by se za použití velmi striktního právního výkladu zákona, ne svoji vinou, dostal do postavení, ve kterém by nemohl uplatnit osvobození podle  zákona o daních z příjmů oproti situaci, kdyby na základě projevené vůle dvou stran převedl své cenné papíry na majoritního akcionáře. Ministerstvo financí si také uvědomuje, že v případech vytěsnění minoritních akcionářů se bude u řady fyzických osob jednat o výkup účastnických cenných papírů získaných v rámci kupónové privatizace.

V rámci uplatnění základních principů daňového práva, zejména principu neutrality a se zohledněním ekonomické podstaty výkupu účastnických cenných papírů a za účelem odstranění tvrdostí a nesrovnalostí v aplikaci daňového zákona v této oblasti, se ministerstvo financí rozhodlo, že vydá v nejbližší době na svých internetových stránkách k této problematice příslušné sdělení.

 


Sdělení bylo vydáno dne 8. srpna 2005.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář