CZ EN

Hospodaření státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2005

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci června celkové příjmy státního rozpočtu výše 426,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 422,5 mld. Kč, takže hospodaření státního rozpočtu za první pololetí roku 2005 skončilo přebytkem 3,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 53,5 mld. Kč.

v mld. Kč

  Skutečnost leden - červen 2004 korigovanáx) 2005
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočet po změnách korigovanýxx) Skutečnost leden - červen % plnění ke korig. rozp. % plnění v r. 2004 Index 2005/2004 korig.
Příjmy celkem 358,03 824,83 824,83 804,93 426,25 53,0 48,6 119,1
Výdaje celkem 407,73 908,41 908,41 888,51 422,49 47,6 47,9 103,6
Saldo -49,70 -83,58 -83,58 -83,58 3,76 -4,5 43,1 -7,6

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005

 

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld. Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld. Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld. Kč. 1

 


 

 

1 K 31. 3. 2005 byla do schváleného rozpočtu promítnuta přijatá rozpočtová opatření, která znamenala pouze přesuny mezi výdajovými položkami navzájem, neměla však vliv na celkovou výši příjmů a výdajů. Proto se nezměnil ani schválený schodek.
Na hodnocení plnění rozpočtu a meziroční dynamiky má dopad zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní. Ve schváleném rozpočtu není v daňových příjmech zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % při současném snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Toto nové rozpočtové určení daní znamená v roce 2005 přesun z daňových příjmů státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 27,3 mld. Kč a naopak zvýšení příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní z minerálních olejů o 7,4 mld. Kč. Současně s korekcí příjmů státního rozpočtu o vliv výše uvedeného zákona dochází ve stejné výši (19,9 mld. Kč) k úpravě rozpočtovaných výdajů státního rozpočtu, které budou celoročně vázány ve státním rozpočtu.

Meziroční srovnatelná dynamika dosáhla u příjmů 19,1 %, a je tak o 11,9 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (7,2 %), naopak výdaje vykázaly nižší čerpání o 1,6 procentního bodu, t.j. skutečný růst 3,6 % proti rozpočtovaným 5,2 %.

Ve srovnání s výsledky za leden až květen (schodek –27,0 mld. Kč) se hospodaření státního rozpočtu výrazně zlepšilo, když červnové příjmy (101,9 mld. Kč) převýšily červnové výdaje (71,1 mld. Kč) o 30,8 mld. Kč. Tento výsledek je příznivější než v červnu loňského roku, kdy došlo naopak k prohloubení schodku ze 45,4 mld. Kč ke konci května na 49,7 mld. Kč ke konci června, t.j. o 4,3 mld. Kč.

Výrazné zlepšení salda státního rozpočtu ke konci června souvisí především s akcelerací příjmů (plnění rozpočtu se zvýšilo z 40,3 % k 31.květnu na 53,0 % ke konci pololetí, t.j. o 12,7 procentního bodu, zatímco alikvotě jednoho měsíce odpovídá 8,3 procentního bodu), ale i s nižším čerpáním výdajů (plnění rozpočtu se zvýšilo pouze o 8,1 procentního bodu, a to z 39,5 % na 47,6 %).

Příjmy státního rozpočtu

Za polovinu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 426,3 mld. Kč, tj. 53,0 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 224,7 mld. Kč (50,9 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení  149,8 mld. Kč (47,6 %) a ostatní příjmy 51,7  mld. Kč (106,1 %).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb. O rozpočtovém určení daní, kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a meziročně srovnatelná dynamika pokladního plnění státního rozpočtu za 1. pololetí letošního roku jsou patrné z následující tabulky:

v mld Kč

  Skut. 2004 leden-červen korigovanáx) 2005 % plnění korig. rozpočtu % plnění 2004 Index skut.2005/2004 korigovaná sk.
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočetxx) Skutečnost leden -červen
2 3 4 5 6 6:5 7 6:2
Příjmy celkem 358,03 824,83 824,83 804,93 426,25 53,0 48,6 119,1
z toho:                
Daňové příjmy celkem 330,77 776,05 776,05 756,15 374,51 49,5 47,5 113,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 189,17 461,30 461,30 441,40 224,70 50,9 46,9 118,8
z toho:                
- DPH 53,04 167,00 167,00 154,30 64,03 41,5 43,0 120,7
- spotřební daň 39,87 87,50 87,50 94,90 54,31 57,2 43,7 136,2
- daně z příjmů PO 41,33 88,30 88,30 81,60 53,22 65,2 53,4 128,8
- daně z příjmů FO 43,09 103,40 103,40 95,50 46,08 48,3 49,0 106,9
z kapitálových výnosů 2,56 5,90 5,90 5,40 2,16 40,0 61,6 84,4
ze závislé činnosti 32,49 83,00 83,00 76,50 34,83 45,5 46,1 107,2
z přiznání 8,04 14,50 14,50 13,60 9,09 66,8 60,7 113,1

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb.

 

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,4 procentního bodu (53,0 % proti 48,6 %) při vyšší meziroční dynamice o 9,9 procentního bodu (119,1 % proti 109,2 %).

Příznivější je i plnění příjmů z daní a poplatků, a to o 4,0 procentního bodu (50,9 % v letošním roce proti 46,9 % v loňském pololetí) při současně výrazně vyšší meziroční dynamice, a to o 14,6 procentního bodu (118,8 % proti 104,2 %).

Příznivé plnění daňových příjmů (jež se proti konci května, kdy činilo pouze 35,8 % zlepšilo o 15,1 procentního bodu) ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob ve výši 53,2 mld. Kč, což představuje 65,2 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 11,9 mld. Kč, t.j. o 28,8 % (v loňském pololetí byl rozpočet plněn na 53,4 % při meziročním poklesu o 0,9 mld. Kč, t.j. o 1,9 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Příznivě se vyvíjí rovněž inkaso spotřebních daní, které dosáhlo 54,3 mld. Kč, t.j. 57,2 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 14,4 mld. Kč, t.j. o 36,2 % (v loňském pololetí činilo plnění 43,7 % při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, t.j. o 10,2 %).

Průběh inkasa DPH v letošním prvním pololetí ovlivnily některé metodické změny. Vstupem ČR do EU se počínaje 1. 5. 2004 zrušil výběr DPH z členských zemí a od 1. 1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. 5. 2005 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní. Tyto změny se projevily v plnění této daně ve výši 64,0 mld. Kč, tj. 41,5 % korigovaného rozpočtu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob celkem ke konci června dosáhlo 46,1 mld. Kč, t.j. 48,3 % korigovaného rozpočtu a je o 3,0 mld. Kč, t.j. o 6,9 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004, přičemž korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti roku 2004 o 8,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 34,8 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 45,5 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 2,3 mld. Kč, tj. o 7,2 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Nižší plnění rozpočtu (o 0,6 procentního bodu) i nižší dynamika (o 1,1  procentního bodu) než v roce 2004 souvisí s novelou zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi uplatněním tzv. daňových bonusů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,2 mld. Kč, což představuje pouze 40,0 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 15,6 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 9,1 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 66,8 % při meziročním nárůstu o 13,1 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 60,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 15,2 %).

Za šest měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 80,0 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 3,3 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 149,8 mld. Kč, což představuje 47,6 % rozpočtu a meziroční růst o 8,2 mld. Kč, t.j. o 5,8 %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,8 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,7 procentního bodu). Na důchody připadlo 123,4 mld. Kč, tj. 47,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,8 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 51,7 mld. Kč, což je již 106,1 % rozpočtu a o 24,5 mld. Kč, tj. o 89,8 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z rezervních fondů OSS (úspory výdajů z minulých let) do příjmů kapitol ve výši 19,0 mld. Kč a dále příjmy z rozpočtu ES ve výši 13,9 mld. Kč, včetně kompenzačních plateb představujících 5,3 mld. Kč (v loňském roce tyto příjmy dosáhly výše 4,1 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června 2005 výše 303,0 mld. Kč, což představuje 49,8 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 46,0 mld. Kč, tj. o 17,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 257,1 mld. Kč, tj. 46,5 % schváleného rozpočtu, a meziroční přírůstek 11,0 mld. Kč, tj. o 4,4 %.

Výdaje státního rozpočtu

Jak již bylo uvedeno výše, zákon č. 1/2005 Sb. O rozpočtovém určení daní má dopad i na výdajovou stranu rozpočtu (vázání výdajů ve výši 19,9 mld. Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci června čerpány ve výši 422,5 mld. Kč, což představuje 47,6 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 14,8 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Ve stejném období minulého roku byly čerpány na 47,9 % při meziročním růstu o 27,3 mld. Kč, tj. o 7,0 %, z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 169,6 mld. Kč, tj. 52,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, tj. o 3,6 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 163,7 mld. Kč, tj. 52,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 6,0 %).

Nižší čerpání celkových výdajů (o 0,3 procentního bodu) i nižší meziroční dynamiku (o 3,4 procentního bodu) ovlivnila státní sociální podpora, jejíž plnění je nižší proti stejnému období loňského roku o 9,8 procentního bodu, což představuje relativně nižší čerpání o 3,4 mld. Kč (vliv mimořádných sociálních opatření přijatých ke zmírnění dopadu změn zákona o DPH v loňském roce, znamenající výplatu 6,5 mld. Kč důchodcům a dětem). Dále to byly transfery příspěvkovým a podobným organizacím s nižším plněním o 2,2 procentního bodu (o 0,8 mld. Kč).

Výdaje na dluhovou službu rozpočtované v kapitole Státní dluh dosáhly 14,8 mld. Kč, což představuje 44,0 % rozpočtu (loni 52,4 %) a meziroční růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Nižší plnění rozpočtu souvisí zejména s časovým rozložením úrokových plateb (splatnost a objemy plateb úroků byly v roce 2004 ve vyšší míře soustředěny do prvního pololetí).

Naopak vyšší plnění i meziroční nárůst byl vykázán u odvodů vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, které dosáhly 13,1 mld. Kč (vliv data vstupu ČR do EU).

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, a to na 58,1 % rozpočtu, tj. 19,7 mld. Kč. V tomto čerpání byla zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 2,8 mld. Kč, o kterou budou v měsících červenec a srpen (po 1,4 mld. Kč) kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění (v roce 2004 byla VZP poskytnuta předsunutá platba ve stejné výši, která byla vyrovnána v listopadu a prosinci téhož roku).

Vysoké je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům 56,0 mld. Kč (na 61,6 %), což souvisí se zálohou na třetí čtvrtletí 2005 vyplacenou ve prospěch škol v červnu. Za šest měsíců letošního roku činila výše těchto prostředků 38,0 mld Kč proti 36,6 mld Kč vyplaceným za stejné období loňského roku. Meziročně je čerpání transferů územním rozpočtům vyšší o 8,1 mld (o 16,9 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 21,3 mld. Kč, což představuje 32,1 % korigovaného rozpočtu a odpovídá obvyklému čerpání těchto výdajů v průběhu roku.

Závěr

Proti stejnému období minulého roku je letošní saldo o 53,5 mld. Kč nižší, což souvisí s výrazným předstihem plnění příjmů před čerpáním výdajů (o 5,4 procentního bodu), zatímco v loňském roce byl předstih plnění příjmů před výdaji podstatně nižší (o 0,7 procentního bodu). Nižší je i proti půlročnímu rozpočtovanému schodku, a to o téměř 45,6 mld. Kč, což souvisí s nižším čerpáním výdajů proti průměrným rozpočtovaným výdajům připadajícím na šest měsíců (o 21,8 mld. Kč) a vyšším plněním příjmů (o 23,8 mld. Kč).

Přílohy

 

  2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden - červen 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden - červen korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnáchxx) Skutečnost leden - červen
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní plnění příjmův mld Kč
Příjmy celkem 358,03 824,83 824,83 804,93 426,25 53,0 48,6 119,1
v tom:                
Daňové příjmy celkem 330,77 776,05 776,05 756,15 374,51 49,5 47,5 113,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 189,17 461,30 461,30 441,40 224,70 50,9 46,9 118,8
z toho:                
- DPH 53,04 167,00 167,00 154,30 64,03 41,5 43,0 120,7
- spotřební daň 39,87 87,50 87,50 94,90 54,31 57,2 43,7 136,2
- daně z příjmů PO 41,33 88,30 88,30 81,60 53,22 65,2 53,4 128,8
- daně z příjmů FO 43,09 103,40 103,40 95,50 46,08 48,3 49,0 106,9
z kapitálových výnosů 2,56 5,90 5,90 5,40 2,16 40,0 61,6 84,4
ze závislé činnosti 32,49 83,00 83,00 76,50 34,83 45,5 46,1 107,2
z přiznání 8,04 14,50 14,50 13,60 9,09 66,8 60,7 113,1
- správní poplatky 1,76 4,10 4,10 4,10 1,91 46,6 40,9 108,5
- majetkové daně 5,16 8,60 8,60 8,60 4,08 47,4 36,1 79,1
- clo 4,30 0,70 0,70 0,70 0,56 80,0 97,7 13,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,62 1,70 1,70 1,70 0,51 30,0 36,9 82,3
Pojistné SZ 141,60 314,75 314,75 314,75 149,81 47,6 48,4 105,8
z toho: na důchody 116,61 260,87 260,87 260,87 123,37 47,3 48,1 105,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 27,26 48,78 48,78 48,78 51,74 106,1 68,7 189,8
v tom:                
- kapitoly 10,27 26,07 26,07 26,07 31,83 122,1 82,6 309,9
z toho: neinvestiční dotace přijaté od EU 0,00 19,82 19,82 19,82 8,63 43,5 x x
- kapitola Operace SFA 2,53 3,81 3,81 3,81 1,95 51,2 124,6 77,1
- VPS 14,46 18,90 18,90 18,90 17,96 95,0 57,3 124,2
v tom :                
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,10 0,48 0,48 0,48 1,70 354,2 5,8 1700,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,57 2,49 2,49 2,49 1,61 64,7 15,6 282,5
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 x 100,6 0,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 3,96 9,45 9,45 9,45 5,25 55,6 39,4 132,6
- soudní poplatky vč. kolků 0,46 0,60 0,60 0,60 0,44 73,3 76,7 95,7
- přijaté sankční platby 1,02 1,20 1,20 1,20 0,62 51,7 85,0 60,8
- ostatní příjmy VPSxxx) 3,62 4,68 4,68 4,68 8,34 178,2 163,0 230,4

 

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005
xxx) dopočet do celku

 

  2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden-červen 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden-červen korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnáchxx) Skutečnost leden-červen
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní čerpání výdajův mld Kč
Výdaje celkem 407,73 908,41 908,41 888,51 422,49 47,6 47,9 103,6
běžné výdaje 390,47 837,69 836,93 822,04 401,15 48,8 49,8 102,7
v tom:                
- platy zaměstnanců a ost platby za                
proved.práci (vč.povinného pojistného) 31,22 89,19 89,51 89,51 34,16 38,2 38,3 109,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 19,56 33,98 33,98 33,98 19,75 58,1 58,6 101,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 47,92 80,27 110,06 90,91 56,00 61,6 55,3 116,9
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 18,22 38,84 38,71 38,71 19,15 49,5 51,7 105,1
- dotace občanským sdružením na činnost 1,10 2,13 2,45 2,45 1,02 41,6 52,1 92,7
- sociální dávky 163,71 325,20 325,16 325,16 169,63 52,2 52,3 103,6
z toho:                
důchody 120,72 245,58 245,58 245,58 128,66 52,4 52,0 106,6
pasivní politika zaměstnanosti 3,76 7,50 7,50 7,50 3,69 49,2 47,6 98,1
ostatní soc.dávky 19,14 37,10 37,10 37,10 20,64 55,6 50,4 107,8
státní soc.podpora 20,10 35,02 34,97 34,97 16,65 47,6 57,4 82,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,42 5,83 5,83 5,83 1,82 31,2 34,4 128,2
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,06 0,25 0,25 0,25 0,09 36,0 18,8 150,0
- stavební spoření 14,78 14,80 14,80 14,80 15,42 104,2 97,2 104,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,52 3,25 3,25 3,25 1,72 52,9 50,7 113,2
- převod do fondu státních záruk 0,00 22,20 22,20 22,20 3,93 17,7 x x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 3,95 27,33 27,33 27,33 13,06 47,8 23,4 330,6
- kapitola Státní dluh 14,17 33,68 33,68 33,68 14,81 44,0 52,4 104,5
- kapitola Operace SFA 1,76 3,08 2,92 2,92 0,46 15,8 45,6 26,1
- ostatní běžné výdajexxx) 71,08 157,66 126,80 131,06 50,13 38,2 #REF! 70,5
kapitálové výdaje 17,26 70,72 71,48 66,47 21,34 32,1 25,7 123,6
z toho:                
- investič.dotace PO 1,87 27,40 27,72 27,72 3,02 10,9 9,4 161,5
- investič.nákupy a související výdaje 6,95 20,28 20,05 20,05 4,63 23,1 30,8 66,6
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 5,18 0,00 0,00 0,00 7,86 x x 151,7
- kapitola Operace SFA 0,09 13,07 12,09 12,09 1,46 12,1 1,0 1622,2
SALDO SR CELKEM -49,70 -83,58 -83,58 -83,58 3,76 -4,5 43,2 -7,6

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005
xxx) dopočet do celku

 

  Celkem r.2003 Celkem r.2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.6.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.6.***) % plnění 2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
4 5 6 7 8 9 10 11 12 5-2 8-5 5:2 8:5
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů v mld Kč
Daňové příjmy 507,73 246,10 48,5 553,38 257,05 46,5 608,30 303,04 49,82 10,95 45,99 104,4 117,9
- DPH 158,80 73,96 46,6 174,80 75,30 43,1 218,90 90,94 41,54 1,34 15,64 101,8 120,8
- spotřební daň 78,20 38,47 49,2 97,00 42,53 43,8 101,10 57,61 56,98 4,06 15,08 110,6 135,5
- clo 9,60 4,80 50,0 4,40 4,30 97,7 0,70 0,56 80,00 -0,50 -3,74 89,6 13,0
- daně z příjmů PO 107,20 57,52 53,7 110,80 55,91 50,5 115,70 70,78 61,18 -1,61 14,87 97,2 126,6
- daně z příjmů FO 127,20 59,33 46,6 133,70 64,99 48,6 144,60 69,92 48,35 5,66 4,93 109,5 107,6
vybíraná srážkou 5,90 3,03 51,4 5,90 3,60 61,0 7,70 3,02 39,22 0,57 -0,58 118,8 83,9
závislá činnost 97,40 43,45 44,6 102,20 47,04 46,0 110,90 50,44 45,48 3,59 3,40 108,3 107,2
z přiznání 23,90 12,85 53,8 25,60 14,35 56,1 26,00 16,46 63,31 1,50 2,11 111,7 114,7
- silniční daň 5,80 2,47 42,6 5,90 2,44 41,4 5,90 2,22 37,63 -0,03 -0,22 98,8 91,0
- daň z nemovitosti 4,50 2,23 49,6 4,70 2,32 49,4 4,80 2,58 53,75 0,09 0,26 104,0 111,2
- majetkové daně 8,90 4,17 46,9 14,30 5,16 36,1 8,60 4,08 47,44 0,99 -1,08 123,7 79,1
- dálniční poplatek 1,70 1,26 74,1 1,80 1,72 95,6 2,20 1,93 87,73 0,46 0,21 136,5 112,2
- ostatní daně a poplatky 5,83 1,89 32,4 5,98 2,38 39,8 5,80 2,42 41,72 0,49 0,04 125,9 101,7

 

*)  v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář