CZ EN

Hospodaření státního rozpočtu a veřejného sektoru v roce 2004

Vedle solidního ekonomického růstu, dobrých výsledků zahraničního obchodu, přílivu investic, postupného poklesu efektivního zdanění a nedávné pochvaly od Evropské komise, potvrzuje také dnes zveřejněný výsledek hospodaření veřejného sektoru pozitivní přínosy reformy veřejných financí. Deficit veřejných financí podle prvních hrubých odhadů klesl v roce 2004 na 3,9 % HDP (v metodice vládní statistiky GFS 86).

Podle předběžných bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 2004 výsledným schodkem ve výši 93,5 mld Kč, což je o 21,4 mld Kč méně než stanovil zákon o státním rozpočtu na rok 2004. Celkové příjmy dosáhly výše 769,3 mld Kč a jsou o 15,3 mld Kč nad úrovní rozpočtu, celkové výdaje byly čerpány v objemu 862,8 mld Kč a proti rozpočtu jsou nižší o 6,2 mld Kč.

 mld. Kč

Ukazatel 2003
Skutečnost leden-prosinec
2004 % plnění SR
za leden-prosinec
2003
Index skutečnost
2004/2003
schválený rozpočet rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
  1 2 3 4 4:3   4:1
Příjmy

699,60

754,08

754,08

769,34

102,0

102,0

110,0

Výdaje

808,71

869,05

869,75

862,87

99,2

98,9

106,7

Saldo

-109,11

-114,97

-115,67

-93,53

80,9

82,8

85,7

 

*) rozpočtová opatření k 30.9.2004
Pozn. Čísla jsou předběžná a budou dále zpřesněna

rozpočtová opatření k 30.9.2004

 

V poměrovém vyjádření ve vztahu k celkové produkci české ekonomiky tento výsledek znamená, že se schodek státního rozpočtu za rok 2004 snížil na 3,4 % HDP. V kontextu veřejných financí pak došlo za rok 2004 ke snížení deficitu celého veřejného sektoru na 3,9 % HDP.1

Vedle státního rozpočtu, jehož vliv byl nejvýraznější, přispělo k výraznému zlepšení celkového výsledku veřejných financí také hospodaření Státního zemědělského fondu (přímé platby, Horizontální plán rozvoje venkova) a Národního Fondu, které zajišťují kofinancování programů z EU. U Fondu národního majetku je lepší výsledek hospodaření způsoben změnami jak na příjmové, tak i výdajové straně

Vývoj hospodaření státního rozpočtu České republiku od roku 1993 zachycuje následující obrázek.

Salda státního rozpočtu

Celkové výsledky státního rozpočtu za celý rok 2004 lze v souhrnu považovat za příznivé, a to jak z hlediska plnění schváleného státního rozpočtu, tak i z hlediska meziročního vývoje v kontextu reformy veřejných financí.

Skutečný schodek státního rozpočtu ve výši 93,5 mld Kč je jak pod úrovní upraveného schodku - o 22,1 mld Kč, tak i pod úrovní původně schváleného schodku - o 21,4 mld Kč. Ve srovnání se schodkem vykázaným za rok 2003 (-109,1 mld Kč) je letošní schodek nižší o 15,6 mld Kč, tj. o 14,3 %, zatímco schodek schválený Poslaneckou sněmovnou.počítal naopak s jeho růstem (proti schválenému rozpočtu) o 3,7 mld Kč.

Nižší schodek SR byl ovlivněn zhruba ze dvou třetin vyšším plněním příjmů, zejména nedaňových a ostatních, a z jedné třetiny úsporami ve výdajích.

Následující tabulka ukazuje, jak loňský výsledek předčil cíl vytyčený v Koncepci reformy veřejných financí (všechny údaje se vztahují k roku 2004 a jsou v mld Kč):

 

Pasivní scénář z Koncepce RVF

183

Aktivní scénář z Koncepce RVF

118

Návrh státního rozpočtu

115,7

Skutečnost

93,5

 

Příjmová strana státního rozpočtu

Celkové inkaso příjmů státního rozpočtu dosáhlo 769,3 mld Kč a je tak nad upraveným rozpočtem o 15,3 mld Kč, tj. o 2,0 %. Meziročně vzrostly příjmy o 68,7 mld Kč, tj. o 9,8 %, zatímco schválený rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2003 o 54,4 mld Kč, tj. o 7,8 % (v roce 2003 byly celkové příjmy nad úrovní schváleného rozpočtu o 15,6 mld Kč při meziročním poklesu o 5,3 mld Kč, tj. o 0,8 %).

Plnění celkových příjmů bylo příznivě ovlivněno především nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými dotacemi. Jejich výše 52,4 mld Kč je nad úrovní rozpočtu o 12,8 mld Kč, tj. o 32,1 %. Toto výrazné překročení bylo ovlivněno zejména převody z vlastních fondů (rezervních fondů) organizačních složek státu do příjmů v odhadované výši 5,0 mld Kč, dále příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, jakož i překročením příjmů z poplatků za přidělené kmitočty a čísla inkasovaných Českým telekomunikačním úřadem ve výši 1,1 mld Kč (rozpočet činil 0,4 mld Kč), a též vyššími než rozpočtovanými příjmy souvisejícími s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU o 0,4 mld Kč (skutečnost 10,5 mld Kč, resp. 10,1 mld Kč). Překročeny byly rovněž příjmy kapitoly VPS a to (o 2,4 mld Kč), z nich nejvíce činily vratky z finančního vypořádání organizací se státním rozpočtem v částce 1,4 mld Kč a příjmy z úroků o 1,0 mld Kč (výnosy z investování dočasně volných zdrojů). V kapitole OSFA byly příjmy překročeny o 1,4 mld Kč, především z důvodu přijatých dividend z majetkových účastí státu ve výši téměř 1,0 mld Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly výše 423,5 mld Kč a jsou o 1,4 mld Kč nad úrovní rozpočtu, při meziročním růstu o 27,8 mld Kč, tj. o 7,0 % (v roce 2003 vzrostly meziročně o 27,4 mld Kč, tj. o 7,4 % a byly nad úrovní rozpočtu o 10,5 mld Kč), přičemž schválený rozpočet počítal s růstem o 26,1 mld Kč, tj o 6,6 % (proti skutečnosti 2003).

Plnění daňových příjmů pozitivně ovlivnily především DPH a DPPO, které byly překročeny, negativně pak zejména spotřební daně a majetkové daně, u kterých nebylo dosaženo rozpočtem stanovené výše.

Inkaso DPH dosáhlo 140,3 mld Kč, což je o 6,9 mld Kč, tj. o 5,2 % více než uvažoval rozpočet (v roce 2003 byl rozpočet překročen o 4,5 mld Kč, tj. o 3,7 %) při meziročním nárůstu 14,0 mld Kč, tj. o 11,1 % (proti rozpočtovaným 6,2 % - měřeno proti skutečnosti 2003). Projevil se zde vliv nového zákona o DPH č. 235/2004 Sb., který přinesl jednak změny nezbytné z hlediska harmonizace našeho práva s právem EU, jednak změny v rámci druhé etapy reformy veřejných financí. To se rovněž ve větší míře než v minulých letech projevilo v inkasu této daně zejména ve 4. čtvrtletí roku, podporovaném vysokými nákupy obyvatelstva i podniků.

 

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo výše 85,5 mld Kč, což je o 0,9 mld Kč (o 1,1 %) nad rozpočtem při meziročním růstu o 1,4 %. Ve srovnání s minulým rokem je však plnění rozpočtu i dynamika nižší (v roce 2003 bylo inkaso nad úrovní rozpočtu o 2,5 mld Kč, tj. o 3,0 %, při meziročním růstu o 9,6 %), což souvisí zejména s hospodářskými výsledky rozhodujících plátců daně za rok 2003, od kterých jsou odvozovány zálohy na 2. pololetí letošního roku.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob ke konci roku 2004 dosáhlo 95,2 mld Kč, tj. 100,1 % rozpočtu. Překročení rozpočtu tak činilo 0,1 mld Kč při meziroční dynamice 107,4 % (rozpočet uvažoval se stejným růstem - o 7,4 %), což je mírně lepší výsledek než v roce 2003, kdy bylo celoroční inkaso pod úrovní rozpočtu o 2,0 mld Kč. Tento vývoj je ovlivněn nižším inkasem daně z přiznání (94,5 % rozpočtu), při současně příznivějším inkasu srážkové daně (111,8 %) a daně ze závislé činnosti (100,4 %).

Příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní dosáhly výše 82,9 mld Kč, tj. o 1,3 mld Kč a 1,5 procentního bodu méně než předpokládal schválený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2003 však vzrostly o 9,9 mld Kč, tj. o 13,6 %, když rozpočet byl stanoven nad úrovní skutečnosti roku 2003 o 15,7 %.

Rozpočet nebyl naplněn rovněž u majetkových daní, které dosáhly 10,4 mld Kč a výpadek činil 3,9 mld Kč. Při přípravě státního rozpočtu na rok 2004 se očekávalo zrušení některých osvobození u daně z převodu nemovitostí. Tato osvobození však nakonec přijata nebyla, což mělo dopad na snížení odhadů inkasa daně. Inkaso daně bylo ovlivněno též snížením sazby daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 %.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 557,9 mld Kč a představuje 100,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 38,3 mld Kč, tj. o 7,4 %, z toho růst DPH představoval 19,4 mld Kč, tj. 11,8 %, spotřebních daní 11,7 mld Kč, tj. 13,8 %, DPPO 1,6 mld Kč, tj. 1,5 % a růst DPFO o 9,3 mld Kč, tj 7,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 519,6 mld Kč, tj. 102,3 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek činil 34,2 mld Kč (7,1 %).

Na užití celkových daňových příjmů kromě státního rozpočtu participují rozpočty územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů a dále Státní fond dopravní infrastruktury. Přerozdělení výnosů daní se řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje pro státní rozpočet následující podíly na vybraných daních: DPH, DPPO a DPFO podle zvláštní sazby 76,31 %, spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 80 %, DPFO ze závislé činnosti 74,81 %.

Výnosy pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 293,4 mld Kč a jsou nad úrovní rozpočtu o 1,1 mld Kč, tj. o 0,4 %. Meziročně se zvýšily o 20,9 mld Kč, tj. o 7,7 %.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky bylo tak ke konci roku záporné částkou 20,9 mld Kč, což odpovídá rozpočtovanému celoročnímu deficitu 20,8 mld Kč. Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) skončilo přebytkem 6,6 mld Kč, přičemž rozpočet počítal s přebytkem 6,1 mld Kč. Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 27,9 mld Kč lepší, zejména v důsledku zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč

Ukazatel 2003 2004 % plnění % plnění SR za leden - prosinec 2003 Index skutečnost 2004/2003
Skutečnost leden - prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách***) Skutečnost leden - prosinec
1 2 3 4 4:3   4:1
Příjmy celkem 700,60 754,08 754,08 769,34 102,0 102,1 109,8
v tom:              
Daňové příjmy celkem 668,20 714,40 714,40 716,91 100,4 101,1 107,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 395,74 422,08 422,08 423,52 100,3 102,7 107,0
z toho:              
- DPH 126,29 133,40 133,40 140,32 105,2 104,2 111,1
- spotřební daň 72,98 84,20 84,20 82,93 98,5 108,1 113,6
- daně z příjmů PO 84,31 84,60 84,60 85,52 101,1 103,1 101,4
- daně z příjmů FO 88,70 95,20 95,20 95,25 100,1 97,9 107,4
vybíraná srážkou 5,51 4,50 4,50 5,03 111,8 122,4 91,3
ze závislé činnosti 70,83 76,50 76,50 76,80 100,4 97,3 108,4
z přiznání 12,36 14,20 14,20 13,42 94,5 92,9 108,6
- správní poplatky*) 3,51 4,30 4,30 3,44 80,0 77,8 98,0
- majetkové daně 8,77 14,30 14,30 10,38 72,6 98,5 118,4
- clo 10,23 4,40 4,40 4,91 111,6 106,6 48,0
- ostatní daňové příjmy***) 0,95 1,68 1,68 0,77 45,8 73,1 81,1
Pojistné SZ 272,46 292,32 292,32 293,39 100,4 98,9 107,7
z toho: na důchody 208,35 242,27 242,27 241,62 99,7 98,3 116,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 32,40 39,68 39,68 52,43 132,1 129,1 161,8
v tom:              
- kapitoly 9,84 12,43 12,43 20,16 162,2 174,2 204,9
- kapitola Operace SFA 7,60 2,03 2,03 4,72 232,5 144,2 62,1
- VPS 14,96 25,22 25,22 27,55 109,2 105,3 184,2
v tom :              
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 5,01 0,36 0,36 1,31 363,9 93,1 26,1
- splátky půjček ze zahraničí 2,25 3,65 3,65 2,05 56,2 116,6 91,1
- přijaté sankční platby 1,21 1,20 1,20 1,51 125,8 100,8 124,8
- soudní poplatky*) 0,98 0,60 0,60 0,93 155,0 163,3 94,9
- dobrovolné pojistné 0,66 0,31 0,31 0,74 238,7 89,2 112,1
- ostatní příjmy**) 4,85 19,10 19,10 21,75 113,9 111,2 448,5

*) úprava k 30.9.2004
**) skutečnost r. 2003 srovnatelně upravena na metodiku 2004
***) dopočet do celku
Pozn. Čísla jsou předběžná a budou dále zpřesněna

Výdajová strana státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu dosáhly 862,9 mld Kč, což představuje 99,2 % rozpočtu a úsporu 6,9 mld Kč, při meziročním růstu o 54,2 mld Kč, t.j o 6,7 %.

Největší objem úspor vykázala kapitola VPS 8,3 mld Kč, a to zejména v důsledku nižších výdajů na státní záruky o 2,7 mld Kč a na plynárenské VIA o 1,9 mld Kč.

Naopak nad rámec schváleného rozpočtu byly čerpány mimorozpočtové prostředky převedené z rezervních fondů do příjmů ve výši cca 5,0 mld Kč. Současně kapitoly převedly do svých rezervních fondů více než 29 mld Kč, představujících úspory výdajů, které použijí ke stejným účelům v příštích letech. Tyto operace souvisí s novelou § 47 zákona 218/2000 Sb. - rozpočtová pravidla, která umožňuje všechny nevyčerpané výdaje převést do rezervních fondů a §  48 téhož zákona, který umožňuje naopak tyto prostředky použít na posílení výdajů v dalších letech.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 796,7 mld Kč, tj. na 99,3 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 6,9 %, tj. absolutně o 51,3 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů (cca 39 %) byl vynaložen na sociální oblast. Za celý rok byly výdaje na sociální dávky čerpány ve výši 314,3 mld Kč, tj. na 100,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,5 % a 7,6 mld Kč (v loňském roce byly čerpány na 99,8 % při meziročním růstu o 4,5 %). Z nich bylo 230,9 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 99,5 % a meziroční růst o 2,2 %, tj. o 4,9 mld Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu byly další objemově významnou položkou neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ty byly čerpány v celkové výši 109,6 mld Kč (100,1 % rozpočtu), při meziročním růstu o 1,4 mld Kč, tj. o 1,3 % a týkaly se především účelových prostředků uvolněných na vzdělávání v působnosti obcí a krajů (přímé náklady škol).

Objem finančních prostředků připadající na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva, představoval 33,4 mld Kč, což je 100,0 % rozpočtu a o 0,9 mld Kč, tj. o 2,7 % nad úrovní loňského roku. Formou transferů státním fondům byly poskytnuty neinvestiční dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 5,3 mld Kč, tj. o 1,4 mld Kč méně než v roce 2003 (vliv změny financování po vstupu do EU).

Pro informaci uvádíme rovněž předběžné údaje o převodech nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů, který na rozdíl od minulých let, kdy se pohyboval ve výši cca 3-6 mld Kč, činil za rok 2004 řádově 29,1 mld Kč (vliv novelizace zákona o rozpočtových pravidlech).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 66,1 mld Kč, což představuje 98,1 % upraveného rozpočtu (v roce 2003 to bylo 109,2 %). Meziročně vzrostly o 2,8 mld Kč, tj. o 4,5 %.

Pokladní plnění výdajů

v mld. Kč

Ukazatel 2003 2004 % plnění % plnění SR za leden-prosinec 2003 Index skutečnost 2004/2003
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec
1 2 3 4 4:3   4:1
Výdaje celkem 808,7 869,05 869,75 862,87 99,2 98,9 106,7
běžné výdaje 745,4 803,23 802,36 796,73 99,3 98,1 106,9
v tom:              
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 78,8 80,69 81,85 82,16 100,4 98,3 104,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 32,5 33,39 33,39 33,38 100,0 100,7 102,7
- neinvestiční transfery státním fondům**) 6,7 4,73 4,73 5,28 111,6 100,1 78,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 108,2 107,88 109,51 109,62 100,1 100,6 101,3
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 32,0 35,85 36,83 34,68 94,2 95,0 108,3
- sociální dávky 306,6 313,11 312,56 314,26 100,5 99,8 102,5
z toho:              
důchody 226,0 232,12 232,12 230,90 99,5 100,1 102,2
pasivní politika zaměstnanosti 7,0 7,90 7,55 7,34 97,2 110,3 105,6
ostatní soc.dávky 40,4 38,01 41,98 39,16 93,3 99,8 96,9
státní soc.podpora 32,3 35,07 30,90 36,86 119,3 93,3 114,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,3 4,13 4,48 4,37 97,5 86,7 133,6
- náhr.plac.obyvat.j.n.(prostř.na insolventnost) 0,2 0,32 0,32 0,67 209,4 84,0 319,0
- nein.půjčky veř.rozpočt.územ.úrovně 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 x
- kapitola Státní dluh 21,6 27,03 27,03 26,83 99,3 96,3 124,0
- kapitola Operace SFA 20,3 4,25 2,87 2,22 77,4 96,9 10,9
- ostatní běžné výdaje***) 135,1 191,85 188,79 183,26 97,1 93,3 135,6
kapitálové výdaje 63,3 65,82 67,39 66,14 98,1 109,2 104,5
z toho:              
- investič.trans.PO apod.organ. 4,7 20,35 20,08 9,79 48,8 44,1 209,6
- investič.nákupy a související výdaje 23,5 21,16 22,72 25,79 113,5 101,6 110,0
- kapitola Operace SFA 0,1 10,40 5,13 0,14 2,7 3,7 200,0
SALDO SR CELKEM -109,1 -114,97 -115,67 -93,53 80,9 82,8 85,8

 

*)   úprava k 30.9.2003
**)  údaje pouze za VPS
***) dopočet do sumy běžných výdajů

 


 

1 V metodice ESA 95, která je relevantní pro hodnocení Evropské unie, údaje v současné době zpracovává Český statistický úřad a jakmile budou první odhady k dispozici, budou ihned předány veřejnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.