CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2004

Státní rozpočet na letošní rok schválený zákonem č. 457/2003 Sb. byl provedenými rozpočtovými opatřeními na straně výdajů zvýšen o 0,35 mld Kčx), což při nezměněném objemu příjmů (754,1 mld Kč) znamenalo zvýšení schodku na 115,3 mld Kč.

Hospodaření státního rozpočtu za leden až květen 2004 skončilo schodkem ve výši 45,4 mld Kč, když podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 289,4 mld Kč a výdaje byly čerpány v objemu 334,8 mld Kč

Ve srovnání s výsledky za leden až duben (schodek -38,1 mld Kč) se v průběhu měsíce května schodek státního rozpočtu zvýšil o 7,3 mld Kč.

Za 5 měsíců letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 289,4 mld Kč, tj. 38,4 % celoročního rozpočtu. Z toho daňové příjmy představují 150,0 mld Kč (35,5 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 116,9 mld Kč (40,0 % rozpočtu) a nedaňové a ostatní příjmy 22,5 mld Kč (56,8 % rozpočtu). Meziročně celkové příjmy vzrostly o 36,3 mld Kč, tj. o 14,3 %, z toho daňové příjmy o 16,1 mld Kč, tj. o 12,0 %, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 9,7 mld Kč, tj. o 9,0 % a nedaňové a ostatní příjmy o 10,5 mld Kč, tj. o 86,9 %.

Proti pětiměsíční alikvotě celoročního rozpočtu zaostávají celkové příjmy o 24,8 mld Kč (ve stejném období roku 2003 činil výpadek -31,9 mld Kč), z toho daňové příjmy o 25,9 mld Kč (v roce 2003 o -27,2 mld Kč) a pojistné na SZ o 4,9 mld Kč (v roce 2003 o -7,6 mld Kč), zatímco ostatní příjmy převyšují alikvotu o 6,0 mld Kč (v roce 2003 byly nad alikvotou o 2,9 mld Kč ).

Proti výsledkům dosaženým ke konci dubna došlo v průběhu května letošního roku ke zpomalení inkasa celkových příjmů, když květnové příjmy dosáhly výše pouze 45,4 mld Kč proti průměrným 61,0 mld Kč za předchozí 4 měsíce. To se projevilo jednak vyšším zaostáváním za alikvotou celoročního rozpočtu (o 24,8 mld Kč ke konci května proti 7,3 mld Kč ke konci dubna), jednak zpomalením meziročního růstu (118,0 % proti 114,3 %).

Rozhodující vliv na zhoršení příjmové strany státního rozpočtu měly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 150,0 mld Kč, tj. 35,5 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 12,0 %. Přitom jejich květnové inkaso 19,0 mld Kč zůstalo pod průměrným měsíčním inkasem za leden až duben (32,8 mld Kč) o 13,8 mld Kč. Snížila se rovněž jeho meziroční dynamika a to z 117,8 % ke konci dubna na 112,0 % ke konci května 2004. Zvýšilo se tak jejich zaostávání za alikvotou celoročního rozpočtu z 9,7 mld Kč ke konci dubna na 25,9 mld Kč ke konci května (ke konci května loňského roku zaostávaly o 27,2 mld Kč, celoročně však byly nad úrovní rozpočtu o 10,5 mld Kč).

Propad inkasa celkových daňových příjmů ovlivnila zejména DPH, která dosáhla výše 54,1 mld Kč, tj. 40,5 % rozpočtu a meziročně vzrostla o 16,6 %. Proti vývoji za leden až duben kdy průměrné měsíční inkaso představovalo 12,8 mld Kč a meziroční růst činil 32,0 %, květnové inkaso dosáhlo výše pouze 3,0 mld Kč a meziroční růst se snížil na 16,6 %. Ke konci května tak inkaso zůstalo pod alikvotou celoročního rozpočtu o 1,5 mld Kč, zatímco ke konci dubna bylo nad její úrovní o 6,6 mld Kč.

Výrazný meziroční pokles DPH v měsíci květnu byl ovlivněn dvěma určujícími faktory:

  • zrušením výběru DPH z dováženého zboží z členských zemí EU celními orgány. Předchozí výše daně z dováženého zboží přetrvávala vzhledem ke splatnosti v první třetině měsíce května, poté výrazně klesla. Daň z intrakomunitárních dovozů bude až součástí daňových přiznání za měsíc květen, tj. 25. června. Tento jev byl v měsíci květnu ojedinělý a nebude se v dalším období již opakovat;
  • vratkami DPH, které byly proti stejnému období loňského roku byly o 7,8 mld Kč vyšší a to z důvodu vysokého dovozu v měsíci dubnu. Jednalo se zejména o dovozy z Ruska, Číny či Japonska, tj. nečlenských států EU. Po vstupu do EU platí harmonizovaný celní sazebník, který řadu komodit dovážených z nečlenských zemí zdražil.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 32,6 mld Kč, tj. 38,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 4,9 mld Kč, tj. o 17,8 %, zatímco ve stejném období m.r. představovalo 41,0 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 2,6 mld Kč, tj. o 10,4 % (celoročně pak převýšilo rozpočet o 5,3 mld Kč).

DPPO dosáhlo výše 17,4 mld Kč, tj. 20,6 % rozpočtu a meziročně poklesla o 1,1 mld Kč, tj. o 6,1 %. Její zaostávání za alikvotou celoročního rozpočtu se tak zvýšilo z 11,5 mld Kč ke konci dubna na 17,8 mld Kč ke konci května (ke konci května 2003 byla pod úrovní alikvoty o 15,5 mld Kč, celoročně však převýšila rozpočet o 2,5 mld Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo výše 35,5 mld Kč, tj. 37,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,7 mld Kč, tj. o 11,7 %. Proti vývoji ve stejném období minulého roku (plnění rozpočtu na 35,1 %, meziroční růst o 5,1 % a celoroční výpadek ve výši 2,0 mld Kč) jsou dosavadní letošní výsledky příznivější, což zakládá předpoklad naplnění záměrů rozpočtu.

Vysoké inkaso příjmů ze cla - 4,2 mld Kč, tj. na 95,0 % rozpočtu souvisí se vstupem ČR do EU. Posledním dubnem 2004 prakticky skončil výběr cla do rozpočtu ČR a od 1. května je clo příjmem EU a ČR náleží ze cla vybraného od tohoto data pouze úhrada nákladů ve výši 25 % z cla vybraného z dovozů z nečlenských zemí (za květen národní podíl na cle dosáhl 42 mil. Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo 196,7 mld Kč, což představuje 35,5 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 21,3 mld.  Kč, tj. o 12,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 175,4 mld Kč, tj. 34,6 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 11,4 mld Kč, tj. 6,9 % (podrobněji viz příloha).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 116,9 mld Kč představuje 40,0 % schváleného rozpočtu (v roce 2003 to bylo 38,9 %) a meziročně vzrostlo o 9,0 % (v roce 2003 o 4,5 %). Výpadek pojistného proti alikvotě (4,9 mld Kč) je o 2,7 mld Kč nižší než ve stejném období minulého roku.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 8,7 mld Kč, zatímco celoroční rozpočet počítá s kladným saldem ve výši 6,1 mld Kč (vliv snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 % při současném zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % od 1.1.2004). Ve srovnání s loňským rokem, kdy byl vykázán schodek ve výši 13,8 mld Kč, je letošní schodek o 5,1 mld Kč nižší.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci května 2004 čerpány ve výši 334,8 mld Kč, což představuje 38,5 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. to bylo 41,0 %). Proti rozpočtované alikvotě jsou tak o 27,4 mld Kč nižší.

Nadprůměrné čerpání vykazují neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění - 16,8 mld Kč, tj. 50,3 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch VZP), dále neinvestiční transfery státním fondům (Státní zemědělský intervenční fond) - 4,0  mld Kč, tj. 53,0 % rozpočtu (souvislost se vstupem do EU, kdy oblast regulace zemědělského trhu je financována převážně z prostředků EU), neinvestiční transfery územním rozpočtům - 51,5 mld Kč, tj. 47,8 % rozpočtu (vliv uvolňování účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé čtvrtletí dopředu) a výdaje na dluhovou službu státu - 12,6 mld Kč, tj. 46,7 % (souvislost s úrokovými platbami vyplývajícími z platebního kalendáře a s růstem úroků na finančních a kapitálových trzích).

Naproti tomu čerpání sociálních dávek - celkem ve výši 129,0 mld Kč, tj. na 41,2 % je pod úrovní alikvoty o 1,4 mld Kč, při meziročním poklesu o 0,3 mld Kč, tj. o 0,3 %, zatímco v loňském roce bylo nad úrovní alikvoty o 3,4 mld Kč při meziročním růstu o 3,5 mld Kč, tj o 2,7 %.

Na výdajové straně státního rozpočtu se projevila jednorázová úhrada příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2003 ve výši 14,8 mld Kč, dále předsunutá platba státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 2,8 mld Kč, úhrada části ztráty ČKA ve výši 7,4 mld Kč (celoročně rozpočtováno 18,2 mld kč) a nově též převod vlastních zdrojů ČR z DPH a z hrubého národního důchodu ve prospěch Evropské unie ve výši 2,0 mld Kč

Kapitálové výdaje byly zatím čerpány ve výši 12,4 mld Kč, což představuje 18,5 % upraveného rozpočtu a meziroční pokles o 0,2 % (v roce 2003 meziročně vzrostly o 3,4 %).

Z celoročně rozpočtovaných výdajů na projekty financované z úvěrů od EIB ve výši 9,9 mld Kč bylo ke konci května rozpočtovými opatřeními uvolněno z kapitoly OSFA do jiných kapitol celkem 2,5 mld Kč, z toho 1,5 mld Kč na odstraňování následků povodní z roku 2002 a na obchvat Plzně cca 1,0 mld Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 0,7 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 


 

x)zvýšení je kryto změnou stavu na účtech státních finančních aktiv

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.