CZ EN

Z Fondu solidarity Evropské unie bylo celkem vyčerpáno 4 075 096 255,89 Kč

Ministerstvo financíDne 11. listopadu 2003 proběhlo na Ministerstvu financí za účasti krajů a jednotlivých ústředních orgánů jednání, které potvrdilo dočerpání všech prostředků z Fondu solidarity Evropské unie. Ještě tento týden budou vydána poslední Rozhodnutí o udělení dotace a dále, do 14. ledna 2004, kdy bude pomoc z Fondu solidarity EU formálně uzavřena, budou probíhat kontroly využití prostředků a konečné vyúčtování přidělených dotací. Poté bude zpracována zpráva o implementaci pro Evropskou komisi a pro vládu ČR.

Fond solidarity EU byl vytvořen Evropskou komisí v listopadu 2002 jako nový nástroj, jehož účelem je poskytnout rychlou pomoc členským či kandidátským státům, které byly postiženy přírodní katastrofou velkých rozměrů. Vzhledem k tomu, že Fond solidarity EU vznikl v reakci na katastrofální povodně ze srpna 2002, první pomoc z tohoto nástroje směřovala státům, které byly touto povodní postiženy nejvíce: Německu, Rakousku, Francii a České republice, která z Fondu solidarity EU získala 129 mil. EUR (cca 4 mld. Kč).

Prostředky z Fondu solidarity EU byly ČR věnovány na základě Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant na nouzová opatření, která byla podepsána ministrem financí dne 19. prosince 2002. Na základě podmínek stanovených touto Dohodou byly vypracovány Závazné podmínky udělení dotace z Fondu solidarity EU, které byly schváleny vládou Usnesením č. 298 ze dne 26. března 2003. Tyto Závazné podmínky stanovily postup podávání žádostí o dotace a finančních toků, blíže specifikovaly financovatelné položky a povinnosti všech zainteresovaných institucí a v neposlední řadě také stanovily rozdělení prostředků z Fondu solidarity EU mezi jednotlivé kraje a ústřední orgány (v květnu byla Usnesením vlády č. 505/2003 rozdělena zbývající částka, tzv. rezerva FSEU ve výši 420 mil.  Kč na speciální projekty).

První Rozhodnutí o udělení dotace byla Ministerstvem financí vydána dne 26. května 2003 krátce po podání souhrnných žádostí zaslaných kraji a ústředními orgány. Rozhodnutí o dotaci byla vydávána na základě seznamu účetních dokladů, které byly vystaveny na nouzové a likvidační práce po povodni anebo na projekty obnovy území, a udělená dotace byla určena účelově na krytí těchto položek. Dotace byly udělovány na aktivity dle tzv. číselníku opatření, který je identický s článkem 5 Dohody, a pomoc byla poskytována na opravu obecního a krajského či jiného veřejného majetku a infrastruktury; pomoc z Fondu solidarity EU nebyla určena na pomoc fyzickým či jiným soukromým subjektům. V období měsíců květen 2003 – říjen 2003 proběhlo deset kol vydávání Rozhodnutí (termíny 26.5.2003, 23.6.2003, 3.7.2003, 21.7.2003, 1.8.2003, 20.8.2003, 9.9.2003, 22.9.2003, 17.10.2003, 24.10.2003); vydání posledních Rozhodnutí proběhne v týdnu od 10. do 14 listopadu 2003.

V příloze je uvedena tabulka, která rekapituluje čerpání ze strany krajů (v rámci Okruhu 1 – nouzové a likvidační práce – a Okruhu 2 – obnova území), ústředních orgánů (Okruh 3 – pomoc ústředním orgánům státní správy) i v rámci rezervy Fondu solidarity EU. V některých případech došlo k navýšení či snížení původních alokací, a to vždy pouze na základě žádosti daného kraje anebo ústředního orgánu.

Z Fondu solidarity Evropské unie bylo tedy celkem vyčerpáno 4 075 096 255,89 Kč na pomoc krajům, obcím a ústředním orgánům, které byly postiženy povodní ze srpna 2002.

 


 

Příloha:

Kraj / Ústřední orgán

 Vyčerpáno

 OKRUH 1 – nouzové a likvidační práce

 Hlavní město Praha  908 715 918,56
 Středočeský kraj  55 835 117,49
 Jihočeský kraj  44 602 426,07
 Plzeňský kraj  41 125 930,41
 Ústecký kraj  4 748 837,55
 Karlovarský kraj  0,00
 Celkem Okruh 1  1 055 028 230,08

 OKRUH 2 – obnova území

 Hlavní město Praha  792 108 930,52
 Středočeský kraj  492 517 714,51
 Jihočeský kraj  536 806 114,13
 Plzeňský kraj  132 215 501,14
 Ústecký kraj  414 213 418,99
 Karlovarský kraj  950 553,00
 Celkem Okruh 2  2 368 812 232,29

 OKRUH 3 – pomoc ústředním orgánům státní správy

 Ministerstvo vnitra  46 628 099,41
 Ministerstvo financí  9 811 000,00
 Ministerstvo dopravy  420 582,46
 Ministerstvo zemědělství  120 395 980,26
 Ministerstvo zdravotnictví  71 650,00
 Ministerstvo školství  2 910 981,20
 Ministerstvo životního prostředí  1 258 970,00
 Ministerstvo kultury  22 092 787,84
 Akademie věd ČR  36 685 536,00
 Celkem Okruh 3  240 275 587,17

 REZERVA FSEU

 Pomoc podnikům v oblasti výroby a dodávek energií v regionech  47 756 361,80
Jihomoravský kraj  1 116 435,46
 Pomoc městským částem Karlín a Libeň  200 000 000,00
 Plzeň – rekonstrukce kanalizační sítě města Plzně  53 546 217,00
 Pomoc na záchranu archivních fondů  8 561 192,09
 Pomoc městu Terezín  100 000 000,00
 Celkem Rezerva  410 980 206,35

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.