CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu 568,9 mld Kč (82,9 % upraveného rozpočtu) a celkové výdaje 651,9 mld Kč (80,0 % upraveného rozpočtu). Vykázaný schodek ve výši -82,9 mld Kč je tak proti desítiměsíční alikvotě nižší o 23,9 mld Kč a proti schodku vykázanému ke konci září vzrostl o 2,7 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za předchozích devět měsíců (schodek -80,3 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce října zhoršilo jen nepatrně, když říjnové výdaje (61,1 mld Kč) převýšily říjnové příjmy (58,4 mld Kč) pouze o 2,7 mld Kč, přičemž 1/12 celoročně rozpočtovaného schodku odpovídá -10,7 mld Kč. Předstih plnění celkových příjmů před výdaji se tak zvýšil z 1,8 procentního bodu ke konci září (74,4 % proti 72,6 %) na 2,9 procentního bodu ke konci října (82,9 % proti 80,0 %). Říjnové hospodaření státního rozpočtu tedy skončilo schodkem pouze ve výši -2,7 mld Kč, zatímco v říjnu 2002 činil schodek -10,9 mld Kč.

Za celé období ledna až října se hospodaření státního rozpočtu vyvíjí relativně příznivě. Při meziročním poklesu celkových příjmů o 7,5 mld Kč, tj. o 1,3 % (upravený rozpočet počítá s poklesem o 18,9 mld Kč, tj.o 2,7 % proti skutečnosti roku 2002) vzrostly daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení o 29,8 mld Kč, tj.o 5,8 % (rozpočet počítá s růstem o 5,2 %), zatímco nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy jsou pod úrovní loňských 10 měsíců o 37,3 mld Kč, tj. o 57,2 %, což odpovídá záměrům upraveného rozpočtu (pokles o 67,4 %, vlivem absence mimořádných příjmů v letošním roce).

Vývoj inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům schváleného rozpočtu a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí celkovou výší 319,4 mld Kč představují 82,9 % celoročního záměru (o 1,8 mld Kč méně než je alikvota deseti měsíců) a meziroční růst o 6,1 % (rozpočet je nad úrovní loňského celoroku o 4,3 %). Inkaso jednotlivých daní je však značně diferencované a proti vývoji ve stejném období roku 2002 i rozdílné.

Proti loňským 10-ti měsícům se výrazně zlepšilo inkaso DPH jak co do plnění rozpočtu, tak i z hlediska meziroční dynamiky. Svým objemem 104,4 mld Kč představuje již 86,2 % rozpočtu (proti alikvotě je vyšší o 3,4 mld Kč), při meziročním růstu o 7,1 %, zatímco ve stejném období m.r. byl rozpočet plněn na 79,6 % (výpadek proti alikvotě činil 4,5 mld Kč) a inkaso bylo o 2,9 % pod úrovní roku 2001. Příznivějšího letošního plnění je dosaženo i přes vysoké vratky této daně, které jsou letos ve srovnání ke stejnému období minulého roku vyšší o 10,6 mld Kč.

Příznivě se vyvíjí rovněž inkaso spotřebních daní - objemem 59,1 mld Kč představuje již 87,6 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 79,5 %) a proti alikvotě je vyšší o 2,9 mld Kč (v roce 2002 naopak zaostávalo o 2,7 mld Kč). Ve srovnání s rokem 2002 vzrostlo meziročně o 2,7 mld Kč, tj. o 4,7 %, zatímco vloni činil meziroční růst pouze 1,3 mld Kč, tj 2,3 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci října dosáhlo 70,3 mld Kč, tj. 77,6 % rozpočtu (výpadek proti alikvotě 5,2 mld Kč), při meziroční dynamice 6,4 %. Tento relativně nepříznivý vývoj je ovlivněn nižším inkasem daně ze závislé činnosti (pouze 77,5 % rozpočtu proti 78,6 % v roce 2002) a daně z přiznání (75,3 % proti 92,1 %) při současně příznivějším inkasu srážkové daně (86,4 % proti 68,0 %).

Příznivěji než v roce 2002 se rovněž vyvíjí inkaso majetkových daní (plnění na 79,8 % proti 75,7 % v loňském roce) a příjmy ze cla (87,6 % proti 79,9 %).

Naproti tomu je inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) proti předchozím dvou letům relativně horší. To dosáhlo výše 67,3 mld Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu a meziroční růst o 7,8 %, zatímco v roce 2002 činilo inkaso již 109,8 % rozpočtu (celoročně bylo pak nad jeho úrovní o 20,0 mld Kč, tj. o 35,2 %) při meziročním růstu o 11,1 % (v roce 2001 představovalo 10-ti měsíční inkaso DPPO 106,5 % při meziročním růstu o 29,0 %). Tento vývoj souvisí jednak s vysokou rozpočtovanou dynamikou (143,8 % proti státnímu rozpočtu a 106,3 % proti skutečnosti 2002) a zejména s méně příznivými hospodářskými výsledky rozhodujících plátců daně za rok 2002, od kterých jsou odvozovány zálohy na 2. pololetí letošního roku. Přesto lze očekávat, že celoročně bude schválený rozpočet této daně minimálně naplněn.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 419,5 mld Kč, což představuje 82,6 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 24,3 mld Kč, tj. o 6,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 395,3 mld Kč, tj. 84,1 % rozpočtu a meziroční přírůstek 23,4 mld Kč (6,3 %).

Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo 221,6  mld Kč, tj. 80,4 % rozpočtu a meziročně se zvýšilo o 11,4 mld Kč, tj. o 5,4 % (ve stejném období m.r. činilo 210,3 mld Kč, což představovalo 81,1 % rozpočtu a meziroční růst o 13,4 mld Kč, tj. o 6,8 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je tak za deset měsíců letošního roku záporné částkou 33,6 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním deficitem 31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval 22,7 mld Kč, což je o 7,4 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně o 1,7 mld Kč více než ve stejném období loňského roku.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 27,9 mld Kč, tj. 111,0 % upraveného rozpočtu a meziročně poklesly o 57,2 %, a to vlivem již zmíněných v letošním roce nerozpočtovaných mimořádných příjmů, které ke konci října minulého roku představovaly částku 40,8 mld Kč. 

Celkové výdaje státního rozpočtu za deset měsíců letošního roku ve výši 651,9 mld Kč představují 80,0 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání 80,9 %), takže za alikvotou zaostávají o 26,7 mld Kč (v roce 2002 o 18,1 mld Kč) a meziročně vzrostly o 43,2 mld Kč, tj o 7,1 % (v roce 2002 činil meziroční růst 67,1 mld Kč, tj 12,4 %). Nad úrovní 10-ti měsíční alikvoty (83,3 %) jsou čerpány zejména neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (92,1 %), transfery fondům zdravotního pojištění (88,2 %), transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (100,1 %) a výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (91,8 %), jakož i čerpání u kapitol OSFA (94,7 %) a Státní dluh (89,3 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 619,8 mld Kč, tj. na 81,8 % a meziročně vzrostly o 7,7 %, zatímco kapitálové výdaje svojí výší 32,1 mld Kč představují pouze 56,7 % při meziročním poklesu o 3,3 %.

Čerpání váhově nejvýznamnějších výdajů státního rozpočtu - sociálních dávek (představujících více než 41 % všech běžných výdajů) je proti loňsku pomalejší, když svým objemem 255,2 mld Kč představuje 83,1 % rozpočtu (loni 84,5 %) a meziroční růst o 9,5 mld Kč, tj. o 3,9 % (loni vzrostly tyto výdaje o 20,0 mld Kč, tj. o 8,8 %). Zpomalení růstu i nižší plnění ovlivňují zejména výdaje na ostatní sociální dávky (plnění na 81,9 % proti 87,3 % v roce 2002 a meziroční růst o 0,6 % proti 11,5 %) a výdaje na státní sociální podporu (plnění na 78,3 % proti 85,6 % a meziroční pokles o 4,0 % proti růstu o 7,5 % v roce 2002) a částečně i výdaje na důchody (83,8 % proti 83,4 % a meziroční růst o 5,5 % proti 8,3 %).

Vysoké čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (na 92,1 % rozpočtu po úpravách) a jejich vysoký meziroční růst (o 66,5 %) souvisí s dokončením reformy veřejné správy (vysoký objem transferů krajům po zrušení okresních úřadů).

V období do konce října byly uhrazeny mimořádné výdaje, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal. Šlo především o úhradu závazku z arbitrážního sporu CME vůči ČR (10,6 mld Kč), dále o čerpání úvěru od EIB na odstraňování následků loňských povodňových škod (4,3 mld Kč), o platbu spojenou s vypořádáním smluvních vztahů se společností Housing and Construction na projekt dálnice D47 (635 mil.  Kč), o úhradu platů soudcům dle rozhodnutí Ústavního soudu (448 mil.  Kč) a o poskytnutou dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (2,0 mld Kč). Kromě toho byla uhrazena celoročně rozpočtovaná část ztráty ČKA za rok 2001 v celkové výši 18,6 mld Kč a z kapitoly MŠMT byla poskytnuta záloha na celé čtvrté čtvrtletí ve výši 14,9 mld Kč, určená na přímé náklady na vzdělávání krajům a hl. m. Praze (usn. vlády č. 1084/2002).

Závěry

I když je dosavadní vývoj salda příjmů a výdajů příznivý, výsledný schodek státního rozpočtu za celý rok 2003 bude záviset především na inkasu daňových příjmů ve zbývajících dvou měsících roku. Podle aktuálních poznatků z dosavadního vývoje lze očekávat překročení celkových příjmů původně schváleného rozpočtu cca o 4 až 6 mld Kč, z toho daňových o 4 až 5 mld Kč, nedaňových a ostatních příjmů o 3 až 5mld Kč, při současném nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 3až 4 mld Kč.

Očekávaná výše celkových výdajů (cca 820 mld Kč) znamenající překročení zákonem č. 579/2002 Sb. schváleného objemu výdajů o 24,5 mld Kč se odrazí ve výsledném schodku státního rozpočtu, který by tak měl dosáhnout úrovně cca 130 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajůMeziroční srovnání celostátních daňových příjmůVyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.