CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2003 schodek ve výši -80,3 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě rozpočtu zahrnujícímu rozpočtová opatření provedená k 30.červnu a změny, které vyplynuly ze zákona č. 252/2003 Sb. (-128,3 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -96,2 mld Kč. 

Celkové příjmy dosáhly k 30.9.2003 objemu 510,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 590,8 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za předchozích osm měsíců (schodek -71,9 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce září zhoršilo, když zářijové výdaje převýšily příjmy téhož měsíce o 8,4 mld Kč, přičemž předstih plnění příjmů před výdaji se zvýšil z 1,2 procentního bodu ke konci srpna (64,0 % proti 62,8 %) na 1,8 procentního bodu ke konci září (74,4 % proti 72,6 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc září skončilo schodkem ve výši -8,4 mld Kč, když příjmy dosáhly 71,2 mld Kč (proti průměrným 54,9 mld Kč za předchozích osm měsíců) a výdaje byly čerpány ve výši 79,6 mld Kč (proti průměrným 63,9 mld Kč za leden až srpen). Přitom 1/12 celoročně rozpočtovaného schodku představuje 10,7 mld Kč.

Vývoj celkových příjmů státního rozpočtu v měsíci září byl ovlivněn zejména daňovými příjmy. Jejich inkaso za letošní září představuje 41,8 mld Kč (proti průměrným 30,4 mld Kč za leden až srpen) a je nad úrovní loňského září o 1,6 mld Kč. Rovněž inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které v září 2003 dosáhlo 21,9 mld Kč (proti průměrným 22,2 mld Kč za předchozích osm měsíců) je o 1,3 mld Kč vyšší proti září loňského roku. Vyšší zářijové příjmy (proti měsíčnímu průměru předchozích měsíců) byly dále ovlivněny zaúčtováním inkasovaných prémií z emisí státních dluhopisů do příjmů státního rozpočtu ve výši 4,4 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 510,5 mld Kč představují 74,4 % upraveného rozpočtu a jsou pod úrovní rozpočtované alikvoty o 4,0 mld Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly výše 285,0 mld Kč, což představuje 73,9 % a meziroční růst o 15,1 mld Kč, tj. o 5,6 % (v loňském 1.až 3. čtvrtletí byly plněny na 75,4 %, při meziročním růstu o 2,6 %); za 9-ti měsíční alikvotou zaostávají o 4,1 mld Kč (loni byly nad její úrovní o 1,3 mld Kč).

Příznivě - jak z hlediska úrovně plnění záměrů státního rozpočtu tak i z hlediska meziročního srovnání - se zatím vyvíjí inkaso nepřímých daní. Za 9 měsíců letošního roku dosáhly příjmy státního rozpočtu z DPH výše 87,0 mld Kč, což představuje 71,8 % rozpočtu (v loňském roce pouze 67,5 %) a meziroční růst o 4,3 mld Kč, tj. o 5,2 % (v loňském roce došlo naopak k meziročnímu poklesu o 3,8 mld Kč, tj. o 4,4 %). Přitom lepších výsledků je dosahováno i přes o 8,5 mld Kč vyšší vratky DPH než v předchozím roce (91,6 mld Kč proti 83,1 mld Kč). Rovněž tak inkaso spotřebních daní ve výši 52,7 mld Kč představuje již 78,1 % plnění rozpočtu (loni to bylo 70,5 %) a meziroční růst o 2,6 mld Kč, tj. o 5,2 % (v roce 2002 zůstalo na úrovni třech čtvrtletí 2001).

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo výše 65,1 mld Kč, což představuje 79,6 % % celoročního rozpočtu (loni činilo již 106,3 % rozpočtu) a meziroční růst o 4,6 mld Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2002 vzrostlo o 3,1 mld Kč, tj. o 5,4 %). Relativně horší výsledky letošního roku (z hlediska plnění rozpočtu) souvisí jednak s vysokou rozpočtovanou dynamikou (143,8 % proti státnímu rozpočtu roku 2002 a 106,3 % proti skutečnosti 2002) a zejména s méně příznivými hospodářskými výsledky plátců daně za rok 2002 (od kterých jsou odvozovány zálohy za 2. pololetí letošního roku) proti roku 2000 a 2001 (ze kterých byly odvozovány platby daně za loňský rok).

Příjmy státního rozpočtu daně z příjmů fyzických osob dosáhly 63,9 mld Kč, což je 70,5 % rozpočtu (loni 74,7 %) a o 3,7 mld Kč, tj. o 6,1 % více než ve stejném období minulého roku (v loňském roce vzrostly meziročně o 3,1 mld Kč, tj. o 5,4 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9. 2003 výše 374,1 mld Kč, což představuje 73,7 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 19,9 mld Kč, tj. o 5,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 354,2 mld Kč, tj. 75,3 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 20,7 mld Kč, tj. o 6,2 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo výše 199,2 mld Kč, tj. 72,3 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 73,0 %) a meziročně vzrostlo o 9,9 mld Kč, tj. o 5,2 % (loni byl meziroční růst výraznější - o 12,5 mld Kč, tj o 7,0 %). Proti alikvotě tak zaostává o 7,4 mld Kč, což je více než v roce 2002 (5,0 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za devět měsíců letošního roku záporné částkou -29,3 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval - 19,8 mld Kč a je tak o 6,0 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně proti stejném období loňského roku vyšší o 0,9 mld Kč.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 26,3 mld Kč, což představuje již 104,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s loňským rokem je to o 36,4 mld Kč méně, a to v důsledku absence mimořádných příjmů z privatizace státního majetku (20,6 mld Kč v oce 2002) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v letošním roce. Vysoké plnění celoročního rozpočtu souvisí jednak s inkasovanými prémiemi z emisí státních dluhopisů (příjem kapitoly VPS), jednak s vysokým plněním příjmů kapitoly OSFA (vliv vyšších příjmů z likvidace státních podniků - rozpočet 50 mil. Kč, skutečnost 580 mil.  Kč a přijatých dotací z FNM na krytí dopadů nepříznivého počasí nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 1,4 mld Kč) a dále příjmy kapitoly Český telekomunikační úřad (poplatky ve výši 1,1 mld Kč za přidělené kmitočty a čísla splatné k 15.  lednu) a příjmů z odvodu přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2002 ve výši 1,5 mld Kč. 

Schválený státní rozpočet na letošní rok počítal s celkovým objemem výdajů 795,4 mld Kč. Úpravy provedené k 30.6.2003, vč. promítnutí změny vyplývající ze zákona č. 252/2003 Sb., znamenaly zvýšení výdajů státního rozpočtu celkem o 18,9 mld Kč na 814,3 mld Kč.

Skutečné celkové výdaje státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 590,8 mld Kč představují 72,6 % upraveného rozpočtu a za alikvotou zaostávají o 19,9 mld Kč (ve stejném období m.r. bylo pod alikvotou o 10,8 mld Kč a při čerpání na 72,4 %). Jejich meziroční růst o 47,5 mld Kč, tj. o 8,7 %, odpovídá rozpočtované dynamice (rozpočet počítá s růstem 8,5 % proti skutečnosti roku 2002). Přitom jejich výši (a tím i dynamiku) ovlivnily výdaje, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal. Jde především o úhradu závazku z arbitrážního sporu CME vůči ČR (10,6 mld Kč), dále o čerpání úvěru od EIB na odstraňování následků loňských povodňových škod (3,9 mld Kč), o platbu spojenou s vypořádáním smluvních vztahů se společností Housing and Construction na projekt dálnice D47 (635 mil.  Kč), o úhradu platů soudcům dle rozhodnutí Ústavního soudu (448 mil.  Kč) a o poskytnutou dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (2,0 mld Kč). Tyto původně nerozpočtované výdaje v celkové výši 14,1 mld Kč ovlivnily meziroční dynamiku (bez nich by celkové výdaje vzrostly o 6,1 %, tj. o 2,6 procentního bodu pomaleji) a částečně i úroveň plnění rozpočtu (byly již uhrazeny v plné výši, zatímco alikvotě 9-ti měsíců by odpovídala částka o 4,5 mld Kč nižší). Kromě toho státní rozpočet již zaplatil celoročně rozpočtovanou úhradu části ztráty ČKA za rok 2001 ve výši 18,6 mld Kč (alikvotě 3/4 roku by odpovídala částka 14,0 mld Kč) a z kapitoly MŠMT byla poskytnuta záloha na celé čtvrté čtvrtletí ve výši 14,9 mld Kč, určená na přímé náklady na vzdělávání krajům a hl. m. Praze (usnesením vlády č. 1084/2002), což představuje dalších 10 mld Kč nadalikvotního čerpání. Tyto dva faktory ovlivnily meziroční dynamiku o dalších 2,7 procentního bodu. Zohledněním (vyloučením) výše uvedených vlivů by celkové výdaje státního rozpočtu k 30.9.2003 činily 562,5 mld Kč, což představuje 69,1 % upraveného rozpočtu (o 3,5 procentního bodu méně) a meziroční růst o 3,5 % (o 5,2 procentního bodu nižší).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 563,0 mld Kč, tj. na 74,3 %, při nenaplnění alikvoty rozpočtu o 5,3 mld Kč. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 9,5 %, tj. absolutně o 48,8 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je jako obvykle vynakládán na sociální oblast. Jejich devítiměsíční čerpání ve výši 228,5 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 74,4 % a růst o 3,5 %. Z těchto výdajů bylo 168,7 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 74,7 % a meziroční růst 4,9 %).

Vysoká meziroční dynamika neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, které ke konci září dosáhly 95,5 mld Kč při plnění rozpočtu na 89,3 % (nad alikvotou o 15,3 mld Kč) a meziročním růstu o 47,0 mld Kč, tj. o 96,8 % souvisí s dokončením reformy veřejné správy (vysoký objem transferů krajům při zrušení okresních úřadů).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 27,8 mld Kč, což představuje pouze 49,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2002 to bylo 56,8 %) a o 14,6 mld Kč méně než by odpovídalo 3/4 rozpočtu.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci září 2003 ve výši 80,3 mld Kč představuje 62,6% rozpočtu po změnách. Je o 15,9 mld Kč pod úrovní devítiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu (a o 3,2 mld Kč proti alikvotě původně schváleného rozpočtu).

Z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z odhadovaného vývoje faktorů, které budou do konce roku ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu, lze predikovat, že příjmy budou proti upravenému rozpočtu (686,1 mld Kč) vyšší o 1,3 mld Kč, z toho u daňových příjmů se počítá s lepším plněním o 4,9 mld Kč, zatímco předpokládané příjmy z pojistného na sociální zabezpečení budou nižšší o cca 3,8 mld Kč. Očekávaná výše celkových výdajů (vč. výdajů schválených zákonem č. 574/2002 Sb.- úvěry od EIB na povodně 2002 a zákon č. 177/2003 Sb. - "kampeličky") v objemu 819,8 mld Kč bude nad úrovní upraveného rozpočtu (814,3 mld Kč) o 5,5 mld Kč. Dopad do salda státního rozpočtu by tak představoval zvýšení upraveného schodku o 4,2 mld Kč na jeho celkovou výši 132,4 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.