CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2003 schodek ve výši -80,3 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě rozpočtu zahrnujícímu rozpočtová opatření provedená k 30.červnu a změny, které vyplynuly ze zákona č. 252/2003 Sb. (-128,3 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -96,2 mld Kč. 

Celkové příjmy dosáhly k 30.9.2003 objemu 510,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 590,8 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za předchozích osm měsíců (schodek -71,9 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce září zhoršilo, když zářijové výdaje převýšily příjmy téhož měsíce o 8,4 mld Kč, přičemž předstih plnění příjmů před výdaji se zvýšil z 1,2 procentního bodu ke konci srpna (64,0 % proti 62,8 %) na 1,8 procentního bodu ke konci září (74,4 % proti 72,6 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc září skončilo schodkem ve výši -8,4 mld Kč, když příjmy dosáhly 71,2 mld Kč (proti průměrným 54,9 mld Kč za předchozích osm měsíců) a výdaje byly čerpány ve výši 79,6 mld Kč (proti průměrným 63,9 mld Kč za leden až srpen). Přitom 1/12 celoročně rozpočtovaného schodku představuje 10,7 mld Kč.

Vývoj celkových příjmů státního rozpočtu v měsíci září byl ovlivněn zejména daňovými příjmy. Jejich inkaso za letošní září představuje 41,8 mld Kč (proti průměrným 30,4 mld Kč za leden až srpen) a je nad úrovní loňského září o 1,6 mld Kč. Rovněž inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které v září 2003 dosáhlo 21,9 mld Kč (proti průměrným 22,2 mld Kč za předchozích osm měsíců) je o 1,3 mld Kč vyšší proti září loňského roku. Vyšší zářijové příjmy (proti měsíčnímu průměru předchozích měsíců) byly dále ovlivněny zaúčtováním inkasovaných prémií z emisí státních dluhopisů do příjmů státního rozpočtu ve výši 4,4 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 510,5 mld Kč představují 74,4 % upraveného rozpočtu a jsou pod úrovní rozpočtované alikvoty o 4,0 mld Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly výše 285,0 mld Kč, což představuje 73,9 % a meziroční růst o 15,1 mld Kč, tj. o 5,6 % (v loňském 1.až 3. čtvrtletí byly plněny na 75,4 %, při meziročním růstu o 2,6 %); za 9-ti měsíční alikvotou zaostávají o 4,1 mld Kč (loni byly nad její úrovní o 1,3 mld Kč).

Příznivě - jak z hlediska úrovně plnění záměrů státního rozpočtu tak i z hlediska meziročního srovnání - se zatím vyvíjí inkaso nepřímých daní. Za 9 měsíců letošního roku dosáhly příjmy státního rozpočtu z DPH výše 87,0 mld Kč, což představuje 71,8 % rozpočtu (v loňském roce pouze 67,5 %) a meziroční růst o 4,3 mld Kč, tj. o 5,2 % (v loňském roce došlo naopak k meziročnímu poklesu o 3,8 mld Kč, tj. o 4,4 %). Přitom lepších výsledků je dosahováno i přes o 8,5 mld Kč vyšší vratky DPH než v předchozím roce (91,6 mld Kč proti 83,1 mld Kč). Rovněž tak inkaso spotřebních daní ve výši 52,7 mld Kč představuje již 78,1 % plnění rozpočtu (loni to bylo 70,5 %) a meziroční růst o 2,6 mld Kč, tj. o 5,2 % (v roce 2002 zůstalo na úrovni třech čtvrtletí 2001).

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo výše 65,1 mld Kč, což představuje 79,6 % % celoročního rozpočtu (loni činilo již 106,3 % rozpočtu) a meziroční růst o 4,6 mld Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2002 vzrostlo o 3,1 mld Kč, tj. o 5,4 %). Relativně horší výsledky letošního roku (z hlediska plnění rozpočtu) souvisí jednak s vysokou rozpočtovanou dynamikou (143,8 % proti státnímu rozpočtu roku 2002 a 106,3 % proti skutečnosti 2002) a zejména s méně příznivými hospodářskými výsledky plátců daně za rok 2002 (od kterých jsou odvozovány zálohy za 2. pololetí letošního roku) proti roku 2000 a 2001 (ze kterých byly odvozovány platby daně za loňský rok).

Příjmy státního rozpočtu daně z příjmů fyzických osob dosáhly 63,9 mld Kč, což je 70,5 % rozpočtu (loni 74,7 %) a o 3,7 mld Kč, tj. o 6,1 % více než ve stejném období minulého roku (v loňském roce vzrostly meziročně o 3,1 mld Kč, tj. o 5,4 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9. 2003 výše 374,1 mld Kč, což představuje 73,7 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 19,9 mld Kč, tj. o 5,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 354,2 mld Kč, tj. 75,3 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 20,7 mld Kč, tj. o 6,2 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo výše 199,2 mld Kč, tj. 72,3 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 73,0 %) a meziročně vzrostlo o 9,9 mld Kč, tj. o 5,2 % (loni byl meziroční růst výraznější - o 12,5 mld Kč, tj o 7,0 %). Proti alikvotě tak zaostává o 7,4 mld Kč, což je více než v roce 2002 (5,0 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za devět měsíců letošního roku záporné částkou -29,3 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval - 19,8 mld Kč a je tak o 6,0 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně proti stejném období loňského roku vyšší o 0,9 mld Kč.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 26,3 mld Kč, což představuje již 104,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s loňským rokem je to o 36,4 mld Kč méně, a to v důsledku absence mimořádných příjmů z privatizace státního majetku (20,6 mld Kč v oce 2002) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v letošním roce. Vysoké plnění celoročního rozpočtu souvisí jednak s inkasovanými prémiemi z emisí státních dluhopisů (příjem kapitoly VPS), jednak s vysokým plněním příjmů kapitoly OSFA (vliv vyšších příjmů z likvidace státních podniků - rozpočet 50 mil. Kč, skutečnost 580 mil.  Kč a přijatých dotací z FNM na krytí dopadů nepříznivého počasí nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 1,4 mld Kč) a dále příjmy kapitoly Český telekomunikační úřad (poplatky ve výši 1,1 mld Kč za přidělené kmitočty a čísla splatné k 15.  lednu) a příjmů z odvodu přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2002 ve výši 1,5 mld Kč. 

Schválený státní rozpočet na letošní rok počítal s celkovým objemem výdajů 795,4 mld Kč. Úpravy provedené k 30.6.2003, vč. promítnutí změny vyplývající ze zákona č. 252/2003 Sb., znamenaly zvýšení výdajů státního rozpočtu celkem o 18,9 mld Kč na 814,3 mld Kč.

Skutečné celkové výdaje státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 590,8 mld Kč představují 72,6 % upraveného rozpočtu a za alikvotou zaostávají o 19,9 mld Kč (ve stejném období m.r. bylo pod alikvotou o 10,8 mld Kč a při čerpání na 72,4 %). Jejich meziroční růst o 47,5 mld Kč, tj. o 8,7 %, odpovídá rozpočtované dynamice (rozpočet počítá s růstem 8,5 % proti skutečnosti roku 2002). Přitom jejich výši (a tím i dynamiku) ovlivnily výdaje, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal. Jde především o úhradu závazku z arbitrážního sporu CME vůči ČR (10,6 mld Kč), dále o čerpání úvěru od EIB na odstraňování následků loňských povodňových škod (3,9 mld Kč), o platbu spojenou s vypořádáním smluvních vztahů se společností Housing and Construction na projekt dálnice D47 (635 mil.  Kč), o úhradu platů soudcům dle rozhodnutí Ústavního soudu (448 mil.  Kč) a o poskytnutou dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (2,0 mld Kč). Tyto původně nerozpočtované výdaje v celkové výši 14,1 mld Kč ovlivnily meziroční dynamiku (bez nich by celkové výdaje vzrostly o 6,1 %, tj. o 2,6 procentního bodu pomaleji) a částečně i úroveň plnění rozpočtu (byly již uhrazeny v plné výši, zatímco alikvotě 9-ti měsíců by odpovídala částka o 4,5 mld Kč nižší). Kromě toho státní rozpočet již zaplatil celoročně rozpočtovanou úhradu části ztráty ČKA za rok 2001 ve výši 18,6 mld Kč (alikvotě 3/4 roku by odpovídala částka 14,0 mld Kč) a z kapitoly MŠMT byla poskytnuta záloha na celé čtvrté čtvrtletí ve výši 14,9 mld Kč, určená na přímé náklady na vzdělávání krajům a hl. m. Praze (usnesením vlády č. 1084/2002), což představuje dalších 10 mld Kč nadalikvotního čerpání. Tyto dva faktory ovlivnily meziroční dynamiku o dalších 2,7 procentního bodu. Zohledněním (vyloučením) výše uvedených vlivů by celkové výdaje státního rozpočtu k 30.9.2003 činily 562,5 mld Kč, což představuje 69,1 % upraveného rozpočtu (o 3,5 procentního bodu méně) a meziroční růst o 3,5 % (o 5,2 procentního bodu nižší).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 563,0 mld Kč, tj. na 74,3 %, při nenaplnění alikvoty rozpočtu o 5,3 mld Kč. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 9,5 %, tj. absolutně o 48,8 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je jako obvykle vynakládán na sociální oblast. Jejich devítiměsíční čerpání ve výši 228,5 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 74,4 % a růst o 3,5 %. Z těchto výdajů bylo 168,7 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 74,7 % a meziroční růst 4,9 %).

Vysoká meziroční dynamika neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, které ke konci září dosáhly 95,5 mld Kč při plnění rozpočtu na 89,3 % (nad alikvotou o 15,3 mld Kč) a meziročním růstu o 47,0 mld Kč, tj. o 96,8 % souvisí s dokončením reformy veřejné správy (vysoký objem transferů krajům při zrušení okresních úřadů).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 27,8 mld Kč, což představuje pouze 49,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2002 to bylo 56,8 %) a o 14,6 mld Kč méně než by odpovídalo 3/4 rozpočtu.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci září 2003 ve výši 80,3 mld Kč představuje 62,6% rozpočtu po změnách. Je o 15,9 mld Kč pod úrovní devítiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu (a o 3,2 mld Kč proti alikvotě původně schváleného rozpočtu).

Z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z odhadovaného vývoje faktorů, které budou do konce roku ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu, lze predikovat, že příjmy budou proti upravenému rozpočtu (686,1 mld Kč) vyšší o 1,3 mld Kč, z toho u daňových příjmů se počítá s lepším plněním o 4,9 mld Kč, zatímco předpokládané příjmy z pojistného na sociální zabezpečení budou nižšší o cca 3,8 mld Kč. Očekávaná výše celkových výdajů (vč. výdajů schválených zákonem č. 574/2002 Sb.- úvěry od EIB na povodně 2002 a zákon č. 177/2003 Sb. - "kampeličky") v objemu 819,8 mld Kč bude nad úrovní upraveného rozpočtu (814,3 mld Kč) o 5,5 mld Kč. Dopad do salda státního rozpočtu by tak představoval zvýšení upraveného schodku o 4,2 mld Kč na jeho celkovou výši 132,4 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář