CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 31.7.2003 dosáhly celkové příjmy objemu 394,7 mld Kč, celkové výdaje byly čerpány ve výši 456,9 mld Kč a vykázaný schodek představuje hodnotu -62,1 mld Kč. Oproti stejnému období minulého roku (schodek 26,8 mld Kč) byl výsledek horší o 35,2 mld Kč. V tomto meziročním srovnání hrají podstatnou roli loňské vysoké mimořádné příjmy z deblokace ruského dluhu a z privatizace Tranzgazu. Navíc letošní výdaje již obsahují uhrazených 10,6 mld Kč z arbitrážního sporu s CME.

Schválený státní rozpočet na rok 2003 počítá s objemem celkových příjmů 684,1 mld Kč, celkových výdajů 795,4 mld Kč a se schodkem ve výši -111,3 mld Kč. Výdaje státního rozpočtu na tento rok byly rozpočtovými opatřeními provedenými k 31.3. 2003 zvýšeny celkem o 3,6 mld Kč1) (z toho 3,5 mld Kč činilo navýšení pro Ministerstvo dopravy na krytí výdajů souvisejících s odstraňováním škod po loňských povodních), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 114,9 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za 1.pololetí 2003 (schodek -53,4 mld Kč) se v průběhu července saldo hospodaření státního rozpočtu zhoršilo o 8,7 mld Kč.

Celkové červencové příjmy ve výši 59,1 mld Kč převýšily průměrné měsíční hodnoty předchozích šesti měsíců (55,9 mld Kč) o 3,2 mld Kč. Ve srovnání s minulým rokem, kdy převýšení činilo 4,9 mld Kč, bylo toto převýšení méně výrazné.

Výsledky dosažené v samotném červenci byly na straně příjmů ovlivněny zejména výběrem daní. Jejich červencové inkaso (33,5 mld Kč) sice převýšilo průměrné měsíční inkaso předchozích šesti měsíců (31,6 mld Kč), ale ve srovnání s loňským rokem je o 5,0 mld Kč nižší. Tento vývoj byl obdobně jako tomu bylo i v loňském roce ovlivněn (i když v menší míře) posunem plateb daně z příjmů právnických osob u poplatníků využívajících služeb daňového poradce, souvisejících s daňovým přiznáním do měsíce července (poslední den daňového přiznání - 30. červen připadl v roce 2002 na neděli, resp. na pondělí v letošním roce). Důsledkem toho je skluz příjmů z této daně do prvních dvou až tří dnů července. Skluz inkasa této daně nebyl tak silný jako v minulém roce, rozdíl činí cca 6 mld Kč. Celkové plnění daně z příjmů právnických osob od začátku roku však lze považovat za uspokojivé, jak je uvedeno dále.

Celkové příjmy státního rozpočtu za sedm měsíců ve výši 394,7 mld Kč představovaly 57,7 % rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě byly nižší o 4,3 mld Kč. Ve srovnání s výsledky za stejné loňské období došlo k poklesu o 16,7 mld Kč, tj. o 4,1 %, a to výhradně vlivem nedaňových a ostatních příjmů. Ty svou výší 17,2 mld Kč sice představují již 74,6 % plnění rozpočtu, meziročně však poklesly o téměř 39 mld Kč, tj. na 30,8 % loňské úrovně (vliv v letošním roce již nerozpočtovaných mimořádných příjmů).

Inkaso daní dosáhlo výše 222,8 mld Kč, tj. 57,8 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 58,2 % rozpočtu a 56,5 % roční skutečnosti) a je o 2,0 mld Kč pod úrovní alikvoty rozpočtu - na rozdíl od stavu v loňském roce, kdy toto inkaso bylo téměř na úrovni alikvoty.

Příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 71,3 mld Kč a plnění rozpočtu na 58,8 % je mírně nad alikvotou. Ve stejném období roku 2002 bylo na této dani vybráno 67,1 mld Kč, což představovalo 56,8 % celoroční skutečnosti.

Na spotřebních daních bylo za sedm měsíců vybráno 39,9 mld Kč, tj. 59,1 % schváleného rozpočtu, což je rovněž mírně nad alikvotou rozpočtu. V roce 2002 dosáhlo inkaso státního rozpočtu z těchto daní 36,9 mld Kč a tvořilo 53,6 % roční skutečnosti.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 49,0 mld Kč, tj. 59,9 % rozpočtu a převýšilo odpovídající podíl z celoročního rozpočtu o 1,2 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani do státního rozpočtu inkasováno 44,1 mld Kč, což bylo 57,4 % celoroční skutečnosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob svojí výší 49,9 mld Kč a 55,0 % plněním rozpočtu bylo pod úrovní alikvóty o 3,0 mld Kč. V roce 2002 činil příjem státního rozpočtu z této daně 47,1 mld Kč a 57,3 % celoroční skutečnosti.

Celostátní inkaso všech daní (tj. plynoucích jak do státního rozpočtu, tak do územních rozpočtů a SFDI) dosáhlo ke konci července 2003 výše 293,5 mld Kč, což představuje 57,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 18,8 mld Kč, tj. o 6,9 % (rozpočet proti dosažené skutečnosti roku 2002 počítá s růstem 4,6 %). Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 274,7 mld Kč, tj. 58,4 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 16,2 mld Kč, tj. 6,3 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 154,7 mld Kč znamenalo 56,1 % plnění rozpočtu (v roce 2002 to bylo 56,8 %) a meziročně vzrostlo o 7,3 mld Kč, tj. o 5,0 % (v roce 2002 o 7,5 %). Jeho plnění je pod úrovní alikvoty ročního rozpočtu o 6,1 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za sedm měsíců letošního roku záporné částkou -25,0 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč); stejný ukazatel dosáhl v roce 2002 částky -25,5 mld Kč. Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -16,3 mld Kč, což je o 5,5 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně o 1,8 mld Kč více než ve stejném období loňského roku (-14,5 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 17,2 mld Kč při 74,6 % plnění rozpočtu. Nad alikvotou tak byly o 3,8 mld Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 38,7 mld Kč méně, a to v důsledku absence mimořádných příjmů z privatizace státního majetku (20,6 mld Kč v r. 2002) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v letošním roce.

Celkové výdaje státního rozpočtu za sedm měsíců roku ve výši 456,9 mld Kč představují 57,2 % upraveného rozpočtu, což je nižší čerpání než v roce 2002 (59,5 %) a proti alikvotě upraveného rozpočtu tak bylo zatím čerpáno o 9,2 mld  méně. Vykázaný meziroční růst výdajů o 4,2 % je výrazně ovlivněn úhradou nákladů spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR v korunovém ekvivalentu 10,6 mld Kč, dále jednorázovou úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2002 ve výši 12,9 mld Kč (v roce 2002 to bylo 11,1 mld Kč), čerpáním úvěrů poskytnutých EIB na odstraňování loňských povodňových škod a na dálniční obchvat Plzně celkem ve výši 5,4 mld Kč, jakož i předsunutou platbou státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 2,7 mld Kč (v roce 2002 tato platba nebyla poskytnuta). Dále byla v červenci uhrazena návratná finanční výpomoc Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ve výši 2 mld Kč a platba spojená s vypořádáním smluvních vztahů se společností Housing and Construction na základě vypovězení smlouvy o výstavbě dálnice D47 (635 mil.  Kč).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 438,0 mld Kč, tj. na 58,6 % a alikvotu rozpočtu převyšují o 2,2 mld Kč. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 5,0 %, tj. absolutně o 20,7 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Sociální dávky byly čerpány ve výši 179,7 mld Kč, což představuje plnění rozpočtu na 58,4 % a růst o 6,8 mld Kč, tj. o 4,0 %. Z těchto výdajů bylo 131,8 mld Kč vynaloženo na důchody (růst 5,5 %).

Vysoké čerpání vykazují neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, když ke konci července bylo vynaloženo již 73,1 mld Kč, tj. 70,4 % ročního rozpočtu. Nadalikvotní čerpání souvisí se čtvrtletní periodicitou uvolňování významné části těchto prostředků územně zřizovaným organizacím.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 18,8 mld Kč, což představovalo zatím 36,4 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 41,0 %). Meziročně poklesly o 10,4 %.

Závěry

Schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci července (62,1 mld Kč), který představuje 54,1 % upraveného rozpočtu a současně nenaplňuje sedmiměsíční alikvotu o 4,9 mld Kč, indikuje, že zákonem schválený celoročně rozpočtovaný schodek bez mimořádných výdajů schválených Poslaneckou sněmovnou, by neměl být překročen.

Na příjmové straně lze očekávat překročení celoročně rozpočtovaných příjmů o cca 2 mld Kč (prémie z vydaných státních dluhopisů).

Výdajová strana rozpočtu bude do konce roku zvýšena celkem o 22,0 mld Kč, z toho 12,6 mld Kč tvoří výdaje zvyšující schodek státního rozpočtu přímo (10,6 mld Kč arbitrážní spor s CME, 2 mld Kč zvýšení dotací Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) a 9,4 mld Kč připadá na výdaje, jejichž krytí je zabezpečeno dluhopisovými programy (2,0 mld Kč ve prospěch Zajišťovacího fondu družstevních záložen - dle zákona č. 177/2003 Sb.), resp. úvěrem od EIB (7,4 mld Kč na úhradu povodňových škod z roku 2002- dle zákona č. 574/2002 Sb.).

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci roku by se tak měl dostat na úroveň 131 mld Kč, tj. o cca 20 mld Kč vyšší než schválil zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu na rok 2003.

Příloha

Pokladní plnění příjmů

Pokladní plnění výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 


Poznámka
1) zvýšení je kryto čerpáním 1. tranše úvěru od EIB na odstraňování povodňových škod (zákon č. 574/2002 Sb.)

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.