CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2002

  Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2002 schodek ve výši 32,3 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 576,4 mld Kč (83,5 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány v objemu 608,7 mld Kč (82,6 % schváleného rozpočtu). Desítiměsíční alikvotě zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku (-46,2 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -38,5 mld Kč. Skutečně vykázaný schodek je tak proti alikvotě nižší o 6,2 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci září ve výši -21,4 mld Kč, došlo ke zhoršení salda o 10,9 mld Kč.

 

Celkové příjmy státního rozpočtu za deset měsíců letošního roku (576,4 mld Kč) představují 83,1 % upraveného rozpočtu a proti jeho desetiměsíční alikvotě zaostávají pouze o 1,4 mld Kč, zatímco ve stejném období minulého roku dosáhly výše 506,1 mld Kč, tj. 79,6 % upraveného rozpočtu a byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu o 24,0 mld Kč.

Vykázaný schodek státního rozpočtu souvisí s úhradou ztráty KoB za rok 2001 v plné rozpočtované výši 33,2 mld Kč, s úhradou zbývající části ztráty KoB za rok 1999 v objemu 12,1 mld Kč (zákon č. 259/2001 Sb.) a s vysokou převahou výdajů na sociální dávky (245,7 mld Kč) nad příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (210,3 mld Kč) o 35,4 mld Kč (z toho u důchodů to představuje -21,6 mld Kč).

Za samotný měsíc říjen hospodaření státního rozpočtu vykázalo schodek 10,9 mld Kč (v říjnu 2001 to bylo -12,8 mld Kč), když celkové příjmy dosáhly 54,5 mld Kč a celkové výdaje 65,3 mld Kč. Zhoršení hospodaření státního rozpočtu v měsíci říjnu, tj. zvýšení schodku z -21,4 mld Kč ke konci září na 32,3 mld Kč ke konci října souvisí zejména se zvýšením výdajů na sociální dávky o 24,9 mld Kč (při říjnovém inkasu pojistného na sociální zabezpečení ve výši 20,9 mld Kč) a se zvýšením transferů územním rozpočtům.

Dalším faktorem ovlivňujícím říjnový schodek je inkaso celkových příjmů. Jeho říjnová výše (54,5 mld Kč) je sice nad úrovní loňského října (51,6 mld Kč), ale pod úrovní průměru za 9 měsíců letošního roku (58,0 mld Kč), což souvisí s jednorázovým inkasem mimořádných příjmů (zejména z deblokace pohledávek za Ruskou federací - 17,3 mld Kč a příjmů od FNM - 20,6 mld Kč) v předchozích měsících letošního roku.

Za celé období ledna až října se hospodaření státního rozpočtu vyvíjí relativně příznivě. Při meziročním růstu celkových příjmů o 13,9 % (schválený rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2001) vzrostly daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení o 4,4 % (rozpočet počítá s růstem o 3,1 %) a nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy téměř na trojnásobek, což odpovídá záměrům upraveného rozpočtu (růst o 279 %) a souvisí s již zmiňovanými mimořádnými příjmy.

Vývoj celkového inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům schváleného rozpočtu a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí výší 300,9 mld Kč představují 84,1 % celoročního záměru (o 2,6 mld Kč více než je alikvota deseti měsíců) a meziroční růst o 2,8 % (schválený rozpočet je nad úrovní loňského celoroku o 0,4 %). Inkaso jednotlivých daní je však značně diferencované.

Příznivě se vyvíjí inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 62,4 mld Kč představujícím již 109,8 % celoročního rozpočtu převyšuje loňské desetiměsíční inkaso o 6,2 mld Kč, tj. o 11,1 %. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani do státního rozpočtu získáno 56,2 mld Kč, což bylo 106,5 % rozpočtu a 81,6 % roční skutečnosti.

Neuspokojivě se vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 97,5 mld Kč představuje pouze 79,6 % rozpočtu a výpadek proti alikvotě 4,5 mld Kč. Ve stejném období m.r. byl upravený rozpočet plněn na 73,9 % a výpadek proti alikvotě činil 12,9 mld Kč.

Nepříznivě se vyvíjí rovněž inkaso spotřebních daní - objemem 56,4 mld Kč představuje zatím pouze 79,5 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 82,1 %) a proti alikvotě zaostává o 2,7 mld Kč. Ve srovnání s rokem 2001 vzrostlo o 1,3 mld Kč, tj. o 2,3 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci října dosáhlo 66,1 mld Kč, tj. 78,6 % rozpočtu (výpadek proti alikvotě 4,0 mld Kč), při meziroční dynamice 4,9 %. Tento nepříznivý vývoj je ovlivněn nízkým inkasem srážkové daně (pouze 68,0 % rozpočtu) a daně ze závislé činnosti (77,4 %), při současně příznivějším inkasu daně z přiznání (92,1 % celoročního rozpočtu).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 395,3 mld Kč, což představuje 84,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 23,4 mld Kč, tj. o 6,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 371,9 mld Kč, tj. 81,1 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 30,4 mld Kč (8,9 %).

Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo 210,3 mld Kč, tj. 81,1 % rozpočtu a meziročně se zvýšilo o 13,4 mld Kč, tj. o 6,8 % (ve stejném období m.r. činilo 196,9 mld Kč, tj. 84,0 % rozpočtu při meziročním růstu o 17,0 mld Kč, tj. o 9,5 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za deset měsíců letošního roku záporné částkou 35,4 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem 31,5 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval 21,6 mld Kč, což je o 5,0 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (16,6 mld Kč) a současně o 3,8 mld Kč více než ve stejném období loňského roku.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 65,2 mld Kč, tj. 85,6 % upraveného rozpočtu a meziročně vzrostly o 298,9 %, a to zejména vlivem jednorázového převodu výnosů z privatizace státního majetku do státního rozpočtu ve výši 20,6 mld Kč, vlivem deblokací pohledávek za Ruskou federací v objemu 17,2 mld Kč a převodu 3 mld Kč mimořádných výnosů (prémií) z emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů do příjmů SR s jejich určením ke krytí srpnových povodňových škod.

Celkové výdaje státního rozpočtu za deset měsíců letošního roku ve výši 608,7 mld Kč představují 80,9 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání výdajů 77,7 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 18,1 mld Kč (v roce 2001 o 39,2 mld Kč). Jejich meziroční růst dosáhl 12,4 %, absolutně 67,1 mld Kč. Nad úrovní rozpočtované alikvoty jsou čerpány zejména neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně a výdaje na sociální dávky (vyšší čerpání státní sociální podpory, nemocenských dávek a pasivní politiky zaměstnanosti).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 575,5 mld Kč, tj. na 82,5 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 12,8 %, tj. absolutně o 65,5 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Desítiměsíční čerpání výdajů na sociální dávky ve výši 245,7 mld Kč znamená 84,5 % rozpočtu a meziroční růst o 8,8 %. Z těchto výdajů bylo 179,4 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění upraveného rozpočtu na 83,4 % a meziroční růst o 8,3 %). Vysoké čerpání výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti (107,8 % celoročního rozpočtu) a jejich vysoká meziroční dynamika (118,2 %) souvisí s nepříznivým vývojem nezaměstnanosti. Rovněž tak i nadalikvotní čerpání dávek státní sociální podpory (na 85,6 %) a ostatních sociálních dávek (na 87,3 %) je odrazem zvyšující se nezaměstnanosti, ale i výrazné valorizace životního minima od 1.10. 2001.

Vysoké čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (na 95,5 % rozpočtu po úpravách) a jeho značný meziroční růst (o 39,8 %) souvisí s probíhající reformou veřejné správy a také s čerpáním prostředků na krytí povodňových škod.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 33,2 mld Kč, což představuje zatím 64,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2001 to bylo 62,0 % ) a meziroční růst 5,0 %, tj. o 1,6 mld Kč.

Z prostředků vyčleněných zákonem č. 392/2002 Sb. na odstraňování následků letošních povodní ve výši 3,0 mld Kč bylo dosud příslušnými usneseními vlády rozděleno jednotlivým příjemcům, tj. vybraným kapitolám, 8-mi postiženým krajům celkem 2 872 mil. Kč. Z nich největší část (1,0 mld Kč) byla uvolněna pro MMR na podporu výstavby nájemních bytů , na zajištění náhradního ubytování, na opravy bytového fondu a na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby. Dalších 470 mil. Kč bylo poskytnuto postiženým krajům na záchranné práce na odstranění povodňových škod a 130 mil. Kč na povodňové dávky sociální péče.

Z prostředků získaných úsporou výdajů v kapitolách Všeobecná pokladní správa a Státní dluh ve výši 1 150 mil. Kč, určených na pokrytí nákladů na záchranné práce a na odstranění následků povodňových škod bylo dosud rozděleno a uvolněno 1 148 mil. Kč a to formou přímých dotací krajům (344 mil. Kč), formou dávek sociální péče jednotlivým postiženým obcím (280 mil. Kč) a formou přímých dotací nejvíce postiženým obcím (přes 97 mil. Kč). Částku 168 mil. Kč obdrželo Ministerstvo vnitra na mzdy (příplatky za pohotovost a přesčasy příslušníků policie a HZS), na nákup vysoušečů a odvlhčovačů, čerpadel, zdravotnického materiálu a léků, na úklid, čištění a odvoz odpadků a na další účely související s likvidací následků povodní.

I když je dosavadní vývoj salda příjmů a výdajů příznivý, výsledný schodek státního rozpočtu za celý rok 2002 bude záviset především na inkasu daňových příjmů ve zbývajících dvou měsících roku. Ministerstvo financí očekává jejich překročení ve výši 5,3 mld Kč. Předpokládané celkové příjmy by měly být vyšší než rozpočtované o 7,2 mld Kč.

Očekávané překročení výdajů schválených zákonem o státním rozpočtu vč. výdajů zahrnutých do rozpočtu na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny a určených k řešení následků srpnových záplav v celkové výši 3,0 mld Kč by mělo dosáhnout výše 7,7 mld Kč. Výsledný schodek by tak převyšoval zákonem č. 490/2001 Sb. stanovenou výši o 0,5 mld Kč.

Další výdaje vyplývající z rozhodnutí Parlamentu o přijatých dluhopisových programech či z přijetí úvěrů od Evropské investiční banky v úhrnném objemu téměř 16 mld Kč ( v tom : 12,1 mld Kč ztráta KoB za rok 1999, 0,6 mld Kč polní nemocnice v Afghánistánu, 1,0 mld Kč kampeličky a 2,3 mld Kč dálniční obchvat Plzně) znamenají další zvýšení výdajů státního rozpočtu a tím prohloubení výsledného schodku na úroveň 62,7 mld Kč.

 

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění výdajů:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.