CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2002

Státní rozpočet na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 490/2001 Sb. ze dne 18. prosince 2001 se schodkem ve výši -46,2 mld Kč, při objemu celkových příjmů 690,4 mld Kč a celkových výdajů 736,6 mld Kč.

Vzhledem k novému rozpočtovému určení daní (zákon č. 483/2001 Sb., který novelizuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), platnému v roce 2002, se v celoročním vyjádření snižují daňové příjmy státního rozpočtu celkem o 11,7 mld Kč a o stejnou částku se zvyšují příjmy územních samospráv.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2002 vykazuje hospodaření státního rozpočtu schodek ve výši 24,9 mld Kč. Tento výsledek je horší než bylo dosaženo v předchozích letech, kdy dvouměsíční hospodaření státního rozpočtu skončilo přebytky: 2001=3,3 mld Kč, 2000=3,2 mld Kč, 1999=7,3 mld Kč, 1998=4,8 mld Kč.

Proti srovnatelnému období loňského roku jsou ke konci února 2002 příjmy o 0,8 mld Kč, tj. o 0,9 % nižší a naopak výdaje o 27,3 mld Kč, tj. o 31,5 % vyšší. Saldo hospodaření je tak v porovnání s minulým rokem horší o 28,2 mld Kč.

 

 

 v mld. Kč
 Rok

 2001
Skutečnost
leden-únor

 2002

 % plnění SR
za leden až únor
2001

 Index
2002/2001
 Schválený
rozpočet
 Skutečnost
leden-únor
 % plnění
 Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo celkem
 90,11
86,86
3,25
 690,40
736,62
-46,22
 89,27*)
114,20
-24,93
 12,9
15,5
53,9
 14,2
12,7
-
 99,1
131,5
x

 

*) bez příjmů z prodeje pohledávek za Ruskou federací jež byly realizovány v lednu 2002 ve výši 536 mil. USD, tj. 19 650 mil. Kč (při kurzu $ 36,661)

Schodek státního rozpočtu se tak proti stavu ke konci ledna prohloubil o 21,5 mld Kč. Tento vývoj je pro první měsíce roku obvyklý - v roce 2001 se snížil přebytek SR z 18,8 mld Kč ke konci ledna na 3,3 mld Kč ke konci února, tj. o 15,5 mld Kč, v roce 2000 se snížil přebytek SR z 16,4 mld Kč ke konci ledna na 3,2 mld Kč, tj. o 13,2 mld Kč, v roce 1999 z 14,9 mld Kč na 7,3 mld Kč, tj. o 7,6 mld Kč a v roce 1998 z 17,0 mld Kč na 4,8 mld Kč, tj. o 12,2 mld Kč. Horší únorové saldo letošního roku (-21,5 mld Kč) proti únoru 2001 (-15,5 mld Kč) souvisí zejména s úhradou zbývající ztráty KoB za rok 1999 ve výši 6,1 mld Kč nad rámec schváleného rozpočtu.

Zhoršení letošního salda státního rozpočtu (-24,9 mld Kč) proti loňskému lednu až únoru (+3,3 mld Kč) bylo na straně příjmů ovlivněno nižším inkasem daní (propad proti loňským prvním dvěma měsícům o 6,0 mld Kč), a to především u DPH a DPPO, kdy jejich inkaso bylo o 3,4 mld Kč, resp. o 2,4 mld Kč nižší než za stejné období loňského roku. Výpadek DPH souvisí s nižším importem a posilováním kurzu Kč; lze předpokládat, že tento přechodný jev bude vykompenzován v dalších měsících letošního roku.

V měsíci únoru jsou každoročně realizovány vyšší vratky DPH, které souvisí s nákupy v prosinci předchozího roku, za které pořizovatelé zaplatili DPH a v rámci daňového přiznání k 25. lednu uplatnili nadměrné odpočty, které jsou vraceny Finančními úřady do 30-ti dnů, tj. v průběhu února příslušného roku. V porovnání s rokem 2001 byly tyto vratky za leden až únor vyšší o 4,3 mld 0Kč.

 

 

 Vývoj vratek DPH (v mil. Kč)
Vratky DPH
(saldo)
1999 2000 rozdíl 2001 rozdíl 2002 rozdíl
 

1

2

3=2-1

4

5=4-2

6

7=6-4

leden
únor
celkem
9407
15963
25370
3688
14259
17947
-5719
-1704
-7423
4894
14958
19852
1206
699
1905
8952
15235
24187
4058
277
4335

Další vliv ve výši cca 2,0 mld Kč představuje nově zavedená participace krajů na celostátních daních a zhruba 2,0 mld Kč se na výpadku daní podílí změna zálohových plateb DPPO (v 1. pololetí 2001 platili daňoví poplatníci zálohu měsíčně, od 2. pololetí 2001 čtvrtletně). Celkem jde tedy o vlivy ve výši 8,3 mld Kč.

Výdajová strana státního rozpočtu byla nad rámec schváleného rozpočtu zatížená úhradou zbývající části ztráty KoB za rok 1999, ve výši 12,1 mld Kč. Celková ztráta ve výši 36,1 mld Kč byla tedy již v plné výši uhrazena (v loňském roce bylo z prostředků SR uhrazeno 24,0 mld Kč).

Dále byla z prostředků kapitoly VPS mimo rámec schváleného SR poskytnuta návratná finanční výpomoc krajům ve výši 0,7 mld Kč, jež bude vrácena ještě v průběhu letošního roku. Třetí vliv představují účelové neinvestiční transfery krajům a obcím na postupnou reformu veřejné správy ve výši cca 6,4 mld Kč (v loňském lednu bylo z prostředků SR poskytnuto 3,5 mld Kč a platby probíhaly měsíčně, letos dosáhly tyto transfery 9,9 mld Kč a jsou poskytovány ve čtvrtletní periodicitě).

Celkem jde tedy o vlivy na straně výdajů ve výši cca 19 mld Kč, což spolu s výše uvedenými faktory na příjmové straně (cca 8 mld Kč) představuje negativní dopad do salda státního rozpočtu v objemu zhruba 27 mld Kč. Bez těchto vlivů by saldo státního rozpočtu za leden až únor 2002 bylo přebytkové ve výši cca 2 mld Kč.

Kromě toho v příjmech státního rozpočtu nejsou vykázány příjmy z deblokace pohledávek za Ruskou federací jež byly již v lednu 2002 realizovány ve výši 536 mil. USD, tj. v korunové protihodnotě 19 650 mil. Kč (při kurzu $ 36,661). Tyto prostředky, jež jsou přechodně uloženy na cizoměnových účtech státních finančních aktiv, budou v souladu s usnesením vlády č. 74/2002 a po dohodě s ČNB postupně zahrnovány do příjmů státního rozpočtu v průběhu 1. pololetí letošního roku. Při jejich započtení by schodek státního rozpočtu ke konci února (i bez vyloučení výše uvedených vlivů) činil pouze 5,3 mld Kč.

Příznivý vývoj inkasa pojistného na sociální zabezpečení pokračuje i v letošním roce. To svojí výší 41,5 mld Kč představuje 16,0 % celoročního rozpočtu a je o 2,6 mld Kč, tj. o 6,5 % nad úrovní loňského roku. Z toho pojistné na důchody představuje 31,7 mld Kč, což je o 2,0 mld Kč, tj. o 6,5 % více než ke konci února loňského roku.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 5,0 mld Kč, což je o 1,7 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku, (-20,0 mld Kč vč. správních výdajů) a proti úrovni loňského února je toto saldo vyšší o 1,9 mld Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2002 výše 52,7 mld Kč, což představuje 11,2 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční pokles o 6,7 mld Kč, tj. o 11,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 59,4 mld Kč, tj. 13,0 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 4,9 mld Kč, tj. o 9,0 % (podrobněji viz příloha č. 3). 

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2001
Skutečnost
leden-únor

2002

% plnění SR
za leden-únor
2001

meziroční
index
2002/2001

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden-únor

% plnění

 
 Příjmy celkem
 
 
90,11
 
 
690,40
 
 
89,27*)
 
 
12,9
 
 
14,2
 
 
99,1
 
 Daňové příjmy celkem 87,15 617,28 83,73 13,6 14,7 96,1
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 48,19 358,06 42,22 11,8 13,4 87,6
   z toho:
   -DPH
17,04 122,50 13,63 11,1 12,5 80,0
   - spotřební daň 10,70 71,00 10,46 14,7 15,9 97,8
   - daně z příjmů PO 4,38 56,90 1,97 3,5 8,3 45,0
   - daně z příjmů FO 12,98 84,10 12,78 15,2 17,0 98,4
     vybíraná srážkou 1,78 6,40 1,45 22,7 25,8 81,5
     ze závislé činnosti 10,75 66,80 10,89 16,3 17,2 101,3
     z přiznání 0,45 10,90 0,44 4,0 6,3 97,8
   - správní a soudní poplatky 0,88 4,70 0,80 17,0 12,4 90,9
   - majetkové daně 0,64 8,20 0,96 11,7 8,4 150,0
   - clo 1,56 10,00 1,60 16,0 12,8 102,6
   Pojistné SZ 38,96 259,22 41,51 16,0 16,6 106,5
   z toho: na důchody 29,79 198,88 31,74 16,0 16,6 106,5
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
2,81
 
73,12
 
5,54
 
7,6
 
7,6
 
197,2
  z toho:
   - kapitoly
1,48 15,11 2,14 14,2 5,6 144,6
   - VPS 0,81 58,01 1,09 1,9 9,2 134,6
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,00
 
1,79
 
0,01
 
0,6
 
0,0
 
x
      - splátky půjček ze zahraničí 0,49 21,46 0,83 3,9 17,2 169,4
   - přijaté sankční platby 0,19 1,11 0,19 17,1 16,9 100,0
 
 Příjmy kapitoly OSFA**)
 
0,15 x x x 2,7 x
*) bez příjmů z prodeje pohledávek za Ruskou federací jež byly realizovány v lednu 2002 ve výši 536 mil. USD, tj. 19 650 mil. Kč
**)
 v roce 2002 jsou příjmy kapitoly OSFA zahrnuty v jednotlivých položkách SR; v roce 2001 z důvodu vykazování nelze tyto příjmy do jednotlivých položek začlenit


Celkové čerpání výdajů:
 v mld. Kč
Ukazatel

2001
Skutečnost
leden-únor

2002

% plnění SR
za leden-únor
2001

meziroční
index
2002/2001

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden-únor

% plnění

 
 VÝDAJE CELKEM
 
 
86,86
 
 
736,62
 
 
114,20
 
 
15,5
 
 
12,7
 
 
131,5
 
  běžné výdaje 85,84 686,30 110,07 16,0 14,2 128,2
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
5,93 74,77 5,97 8,0 6,9 100,7
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 4,58 30,85 5,09 16,5 16,3 111,1
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 0,21 2,93 0,45 15,4 5,0 214,3
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 6,47 70,95 13,52 19,1 36,4 209,0
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 9,81 39,25 6,44 16,4 13,4 65,6
   - sociální dávky 45,01 290,68 50,31 17,3 16,8 111,8
    z toho:
      důchody
32,32 215,18 36,14 16,8 16,7 111,8
      pasivní politika zaměstnanosti 0,93 4,75 1,04 21,9 15,8 111,8
      ostatní soc. dávky 6,36 37,80 7,40 19,6 18,3 116,4
      státní soc. podpora 5,36 32,95 5,73 17,4 16,1 106,9
   - aktivní pol. zaměstnanosti 0,39 3,73 0,32 8,6 9,4 82,1
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) 0,04 0,20 0,02 10,0 8,0 50,0
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,00 0,04 0,00 0,0 0,0 0,0
 
   - kapitola Státní dluh**)
4,86 22,00 6,22 28,3 22,8 128,0
 
  kapitola Operace SFA***)
0,46 x x x 1,6 x
 
  kapitálové výdaje
0,56 50,32 4,13 8,2 1,2 737,5
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
0,10 11,93 0,14 1,2 0,9 140,0
   - investič. nákupy a související výdaje 0,44 19,51 3,39 17,4 2,0 770,5
 
  kapitola Operace SFA***)
 
0,00 x x x 0,0 x
*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly
***) v roce 2002 jsou výdaje kapitoly OSFA zahrnuty v jednotlivých položkách SR; v roce 2001 z důvodu vykazování nelze tyto výdaje do jednotlivých položek začlenit

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
 v mld. Kč
 

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

Celkem r. 2002

meziroč. přírůstek
skutečností

meziroč. index
skutečností

Rozpočet
schválený

sk.
leden-únor*)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
leden-únor**)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
leden-únor***)

%
plnění

2001/
2000

2002/
2001

2001/
2000

2002/
2001

 
Daňové příjmy
 
 
438,00
 
 
54,52
 
 
12,4
 
 
458,70
 
 
59,42
 
 
13,0
 
 
470,2
 
 
52,72
 
 
11,2
 
 
4,90
 
 
-6,70
 
 
109,0
 
 
88,7
 
 - DPH 149,90 17,74 11,8 171,30 20,52 12,0 160,5 16,59 10,3 2,78 -3,93 115,7 80,8
 - spotřební daň 77,60 10,85 14,0 77,40 12,22 15,8 82,4 11,97 14,5 1,37 -0,25 112,6 98,0
 - clo 11,20 1,83 16,3 12,20 1,56 12,8 10,0 1,54 15,4 -0,27 -0,02 85,2 98,7
 - daně z příjmů PO 70,60 5,18 7,3 66,50 5,32 8,0 74,6 2,46 3,3 0,14 -2,86 102,7 46,2
 - daně z příjmů FO 99,70 15,28 15,3 104,40 16,53 15,8 117,2 17,00 14,5 1,25 0,47 108,2 102,8
    vybíraná srážkou 10,90 2,52 23,1 8,70 2,23 25,6 8,3 1,83 22,0 -0,29 -0,40 88,5 82,1
    z přiznání 17,20 0,71 4,1 17,00 0,78 4,6 19,6 0,72 3,7 0,07 -0,06 109,9 92,3
    závislá činnost 71,60 12,05 16,8 78,70 13,52 17,2 89,3 14,45 16,2 1,47 0,93 112,2 106,9
 - silniční daň 5,50 0,80 14,5 5,80 0,67 11,6 5,5 0,73 13,3 -0,13 0,06 83,8 109,0
 - daň z nemovitosti 4,20 0,16 3,8 4,30 0,16 3,7 4,6 0,13 2,8 0,00 -0,03 100,0 81,3
 - majetkové daně 7,10 0,95 13,4 7,60 0,64 8,4 8,2 0,93 11,3 -0,31 0,29 67,4 145,3
 - dálniční poplatek 1,90 0,88 46,3 2,10 0,91 43,3 1,8 0,55 30,6 0,03 -0,36 103,4 60,4
 - ostatní daně a poplatky 6,30 0,85 13,5 7,10 0,89 12,5 5,4 0,02 0,4 0,04 -0,87 104,7 2,2

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 0,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

(Tisková zpráva ze dne 1.3.2002)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.