CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec - předběžné výsledky

Podle předběžných bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 2001 výsledným schodkem ve výši -67,7 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 626,2 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány v objemu 693,9 mld Kč.

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
(SZÚ)

2001

% plnění SR
za leden - prosinec
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost
leden - prosinec

% plnění
schvál. roz.

% plnění
uprav. roz.

 

1

2

3

4

4:2

4:3

 

4:1

 Příjmy celkem
 Výdaje celkem
 Saldo celkem
586,21
632,27
-46,06
636,20
685,18
-48,98
635,99
750,12*)
-84,13*)
626,22
693,92
-67,70
98,4
101,3
138,2
98,5
96,4
80,5
97,6
98,2
108,6
106,8
109,8
147,0
Saldo bez mimoř. výdajů -46,06 -48,98 -49,19 -32,76 66,9 66,6 108,6 98,30

*) rozpočet zvýšený o mimořádné skutečně vyplacené výdaje v celkové výši 34,94 mld Kč, v tom kampeličky 5,04 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč, zmocnění MF 1,75 mld Kč, ztráta KoB za r. 1999 24,0 mld Kč
Pozn.: Definitivní úprava rozpočtu (rozpočet po změnách) bude známá až po zpracování ročních finančních výkazů.

Dosažené výsledky státního rozpočtu za rok 2001 je nezbytné posuzovat ze dvou hledisek. Na jedené straně jde o hodnocení plnění údajů schválených zákonem č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu na rok 2001, na straně druhé pak je nezbytné přihlížet k mimořádným výdajům schválenými zákony o dluhopisových programech v průběhu roku 2001 v celkové výši 46,2 mld Kč (kampeličky 6,0 mld Kč, sucho 4,1 mld Kč, ztráta KoB za rok 1999 36,1 mld Kč) a ke zmocnění ministra financí (§ 3, odst. 4, zák. č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu na rok 2001) k překročení výdajů na povodně, restituce a Kosovo ve výši 1,7 mld Kč, které jdou nad rámec výdajů původně schváleného SR. Proto do rozpočtu pro hodnocení musí MF zahrnout i vlivy dodatečných zvýšení výdajů Státního rozpočtu ve výši skutečně realizovaných výdajů na tyto tituly.

Z nich bylo ze státního rozpočtu skutečně vynaloženo celkem 34,9 mld Kč, o zbývající část celkem 13 mld Kč (návratná finanční výpomoc Zajišťovacímu fondu družstevních záložen - 0,9 mld Kč a zbytek ztráty KoB - 12,1 mld Kč) se zvýší výdaje státního rozpočtu v roce 2002.

Příjmová strana státního rozpočtu

Skutečně dosažené celkové příjmy státního rozpočtu (626,2 mld Kč) zaostaly za upraveným rozpočtem o 9,8 mld Kč (plnění na 98,5 %) a meziročně vzrostly o 6,8 % (rozpočet počítal s růstem proti očekávané skutečnosti roku 2000 o 6,4 %).

Rozhodující podíl na tomto výpadku představují nedaňové a kapitálové příjmy, a to částkou 16,8 mld Kč. Zde se projevil vliv výpadku 18,2 mld Kč z prodeje licencí UMTS.

Daňové příjmy včetně pojistného na sociální pojištění byly celkově překročeny o 4,4 mld Kč. Přitom čisté daňové příjmy jako celek nebyly naplněny o 3,5 mld Kč, zejména v důsledku nižšího inkasa přímých daní (DPH -14,7 mld Kč, spotřební daně -1,5 mld Kč). Tyto výpadky však výrazně kompenzovaly daně z příjmů, kterých do rozpočtu připlynulo o 18,2 mld Kč (z toho daň z příjmů právnických osob o 16,1 mld Kč) více.

Na pojistném na sociální zabezpečení stát inkasoval v souladu s růstem jeho základny (zejména mzdy a osobní příjmy) o 7,9 mld Kč více než uvažoval rozpočet a meziročně se ještě silněji zdůraznila jeho tendence k růstu. Za rok 2001 meziročně vzrostlo pojistné o 9,1 %, když v předcházejícím roce činil meziroční růst 5,3 %.

Překročeny byly i příjmy nově zařazené kapitoly operace státních finančních aktiv (OSFA) - o 2,6 mld Kč, a to zejména v důsledku prodeje směnek a.s. Tourinvest (1,7 mld Kč).

Ze souhrnných předběžných údajů je patrné, že se podařilo pokrýt podstatnou část výpadku příjmů z tak často publikovaných prodejů licencí na UMTS.

Při hodnocení příjmové strany státního rozpočtu je zejména třeba vidět že meziročně rostly daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení o nezanedbatelných 6,9 %, zatímco v roce 2000 pouze o 3,6 %.

Výdajová strana státního rozpočtu

Skutečně vynaložené celkové výdaje státního rozpočtu za rok 2001 činí 693,9 mld Kč. Na úvod jejich hodnocení zdůrazňujeme, že obsahují i všechny skutečně realizované výdaje, o kterých Poslanecká sněmovna rozhodla nad rámec původně schváleného státního rozpočtu. Původní státní rozpočet výdajů 685,2 mld Kč činí po těchto Parlamentem schválených úpravách celkem 720,1 mld Kč.

Oproti upravenému rozpočtu tak došlo k celkové úspoře 26,2 mld Kč. Hlavním důvodem této úspory je fakt, že struktura úhrady ztráty Konsolidační banky za rok 2000 původně vedla k rozpočtovému očekávání výdaje 18,8 mld Kč. Ve skutečnosti však rozpočet potřeboval pouze 3,6 mld Kč, tj. o 15,2 mld Kč méně. Další úspory celkem 3,7 mld Kč byly dosaženy v kapitole Státní dluh na úrocích z dluhové služby, kde se projevil všeobecný pokles úrokových sazeb a změna v přístupu k využití dočasně volných peněžních aktiv státu, kterou umožnil (na návrh MF) nový zákon o rozpočtových pravidlech. Stát podle předběžných výsledků ušetřil na mzdách včetně příslušenství cca 1,9 mld Kč.

V roce 2001 bylo na sociálních dávkách vyplaceno o 2,8 mld Kč více než uvažoval rozpočet v důsledku vyšších důchodů o 3,3 mld Kč a úspory 0,5 mld Kč v dávkách v nezaměstnanosti .

Na tomto místě je třeba veřejnosti připomenout, že nový zákon o rozpočtových pravidlech, který je v platnosti od roku 2001 vede ke zvýšení transparentnosti celkových výdajů státního rozpočtu zejména zahrnutím nové kapitoly operace státních finančních aktiv.

Další novinkou je převoditelnost úspor výdajů do rezervních fondů organizačních služek státu k užití v dalším roce. Z tohoto titulu se podle předběžných odhadů převádí k tíži výdajů roku 2001 cca 2 až 3 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu v roce 2001 meziročně vzrostly o 9,8 %. V těchto výdajích jsou však podle nových rozpočtových pravidel nezanedbatelné položky státních finančních aktiv celkem 31,3 mld Kč, které v minulosti státní rozpočty neovlivňovaly. Po očištění o operace státních finančních aktiv růst činí 4,8 %.

Souhrnný schodek státního rozpočtu roku 2001

Výsledný schodek státního rozpočtu činí 67,7 mld Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve schváleném státním rozpočtu činil 49 mld Kč a Poslanecká sněmovna zvýšila dodatečnými zákony tento schodek na 84,1 mld Kč. Oproti tomuto konečnému rozhodnutí sněmovny je výsledný schodek o 16,4 mld Kč nižší.

Tento výsledek vytváří původně vládou deklarovaný předpoklad, že v roce 2001 nedojde k vyššímu zadlužení z titulu realizace státního rozpočtu než schválil Parlament a tak bude možné řešit překročení rozpočtovaného schodku v roce 2000.

Jeho podíl na HDP v b.c. představuje 3,18 %. Součástí schodku je i převaha výdajů na důchody(vč. správních výdajů) nad příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody ve výsledné výši -19,0 mld Kč.

Do financování schodku byly v roce 2001 zapojeny rezervy ve státních finančních aktivech ve výši 11,9 mld Kč. Zbytek schodku je financován z výnosů státních pokladničních poukázek.

Státní dluh se v roce 2001 zvýšil ze 289,3 mld. Kč na konci roku 2000 na 345,1 mld. Kč na konci roku 2001. Absolutní přírůstek státního dluhu za rok 2001 činí 55,8 mld. Kč a jeho podíl na HDP se tak zvýšil ze 14,8 % na 16,2 %. 

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
(SZÚ)

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - prosinec
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
upravený*)

Skutečnost
leden - prosinec

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Příjmy celkem
 v tom:
 
586,21 
 
 
636,20 
 
 
635,99 
 
 
626,22 
 
 
98,5 
 
 
97,6 
 
 
106,8 
 
 Daňové příjmy celkem 559,50  593,82  593,82  598,25  100,7  97,9  106,9 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 337,32  359,40  359,40  355,93  99,0  96,4  105,5
   z toho:
   -DPH
145,91  136,00  136,00  121,30  89,2  97,4  83,1 
   - spotřební daň 70,88  67,20  67,20  65,66  97,7  90,5  92,6 
   - daně z příjmů PO 52,28  52,80  52,80  68,88  130,5  100,4  131,8 
   - daně z příjmů FO 34,73  76,50  76,50  78,57  102,7  94,7  226,2 
     vybíraná srážkou 8,89  6,90  6,90  5,76  83,5  81,3  64,8 
     ze závislé činnosti 25,84  62,50  62,50  62,36  99,8  100,4  241,3 
     z přiznání x 7,10  7,10  10,45  147,2  x x
   - správní a soudní poplatky 4,83  7,10  7,10  5,02  70,7  86,6  103,9 
   - majetkové daně 5,97  7,60  7,60  6,42  84,5  84,1  107,5 
   - clo 13,61  12,20  12,20  10,04  82,3  121,5  73,8 
   Pojistné SZ 222,18 234,42  234,42  242,32  103,4  100,3  109,1 
   z toho: na důchody 170,46  179,88  179,88  185,31  103,0  100,0  108,7 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
26,71 
 
36,90 
 
36,69 
 
19,88 
 
54,2 
 
92,1 
 
74,4 
  z toho:
   - kapitoly
6,34  26,38  26,17  9,19  35,1  x 145,0 
   - VPS 20,37  8,80  8,80  8,35  94,9  x 41,0 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
1,31 
 
0,81 
 
0,69 
 
2,52 
 
365,2 
 
100,9 
 
192,4 
      - splátky půjček ze zahraničí 3,14  2,85  2,85  2,97  104,2  58,5  94,6 
   - přijaté sankční platby 1,14  1,13  1,13  1,25  110,6  x 109,6 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  5,48  8,09  147,6  x x
*) rozpočtová opatření k 30.9. 2001


Pokladní plnění výdajů:
 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
(SZÚ)

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - prosinec
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Uprav. rozpočet
(orientační)

Skutečnost
leden - prosinec

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Výdaje celkem
 
 
632,27 
 
 
685,18 
 
 
720,12 
 
 
693,92 
 
 
96,4 
 
 
98,2 
 
 
109,8 
 
  běžné výdaje 571,37  603,26  618,58  611,18  98,8  99,2  107,0 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
70,25  85,47  82,39  80,50  97,7  95,2  114,6 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 27,48  28,04  28,04  29,03  103,5  100,7  105,6 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 5,57  4,24  4,24  4,23  99,8  100,0  75,9 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 30,28  17,79  44,83  51,08  113,9  104,9  168,7 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 64,37  73,02  54,57  48,02  88,0  102,8  74,6 
   - sociální dávky 256,06  267,29  271,54  274,39  101,0  101,4  107,2 
    z toho:
      důchody
186,85  193,40  197,78  201,12  101,7  102,3  107,6 
      pasivní politika zaměstnanosti 5,68  5,90  5,73  5,23  91,3  78,9  92,1 
      ostatní soc. dávky 31,67  34,75  34,85  36,10  103,6  105,8  114,0 
      státní soc. podpora 31,85  33,24  33,18  31,94  96,3  97,7  100,3 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 3,42  4,17  4,13  3,98  96,4  79,4  116,4 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,50  0,23  46,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,36  0,20  0,20  0,00  0,0  100,0  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  21,33  17,65  82,7  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  48,71  31,29  64,2  x x
 
  kapitálové výdaje
60,90  48,66  48,66  51,42  105,7  89,2  84,4 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
13,94  10,98  10,55  8,04  76,2  81,2  57,7 
   - investič. nákupy a související výdaje 24,19  21,61  23,25  23,90  102,8  87,8  98,8 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  4,17  0,03  0,7  x x
SALDO SR CELKEM -46,06  -48,98  -84,13  -67,70  80,5  108,6  147,0 

*) údaje pouze za VPS
Pozn. 1: Celkový upravený rozpočet je zvýšený o mimořádné skutečně vyplacené výdaje v souhrnné výši 34,94 mld Kč, v tom kampeličky 5,04 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč, zmocnění MF 1,75 mld Kč, ztráta KoB za r. 1999 24,00 mld Kč (dle položek pouze informativně).
Rozpočet kapitoly OSFA zvýšený o úhradu ztráty KoB za rok 1999 ve výši 24,00 mld Kč a snížený o převod "důchodového účtu" do kapitoly MPSV ve výši 4,38 mld Kč - celkem zvýšený o 19,62 mld Kč.
Rozpočet ostatních kapitol (bez OSFA) zvýšený o kampeličky 5,04 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč, zmocnění MF 1,75 mld Kč a o převod "důchodového účtu" 4,38 mld Kč z kapitoly OSFA - celkem o 15,32 mld Kč.
Pozn. 2: Definitivní úprava rozpočtu (rozpočet po změnách) bude známá až po zpracování ročních finančních výkazů.
 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
 v mld. Kč
 

Celkem r. 1999

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
index

skut.
meziroč.
index

 

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.12.*)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.12.**)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.12.***)

%
plnění

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=5-2

11=8-5

12=5/2

13=8/5

 
Daňové příjmy
 
 
404,80
 
 
406,57
 
 
100,4
 
 
427,80
 
 
418,38
 
 
97,8
 
 
458,70
 
 
452,54
 
 
98,7
 
 
11,81
 
 
34,16
 
 
102,9
 
 
108,2
 
 - DPH 131,70 138,48 105,1 149,90 145,91 97,3 171,30 152,01 88,7 7,43 6,10 105,4 104,2
 - spotřební daň 70,20 72,97 103,9 77,60 70,88 91,3 77,40 76,15 98,4 -2,09 5,27 97,1 107,4
 - clo 12,60 12,06 95,7 11,20 13,61 121,5 12,20 10,04 82,3 1,55 -3,57 112,9 73,8
 - daně z příjmů PO 60,50 64,13 106,0 65,10 65,33 100,4 66,50 86,74 130,4 1,20 21,41 101,9 132,8
 - daně z příjmů FO 106,60 95,32 89,4 99,70 98,27 98,6 104,40 104,58 100,2 2,95 6,31 103,1 106,4
    vybíraná srážkou 13,40 11,34 84,6 10,90 8,89 81,6 8,70 7,25 83,3 -2,45 -1,64 78,4 81,6
    z přiznání 16,40 17,10 104,3 17,20 16,58 96,4 17,00 18,80 110,6 -0,52 2,22 97,0 113,4
    závislá činnost 76,80 66,88 87,1 71,60 72,80 101,7 78,70 78,53 99,8 5,92 5,73 108,9 107,9
 - silniční daň 4,90 5,23 106,7 5,50 5,59 101,6 5,80 5,28 91,0 0,36 -0,31 106,9 94,5
 - daň z nemovitosti 4,00 4,27 106,8 4,20 4,47 106,4 4,30 4,54 105,6 0,20 0,07 104,7 101,6
 - majetkové daně 6,70 6,82 101,8 7,10 5,97 84,1 7,60 6,42 84,5 -0,85 0,45 87,5 107,5
 - dálniční poplatek 1,70 1,95 114,7 1,90 1,71 90,0 2,10 1,72 81,9 -0,24 0,01 87,7 100,6
 - ostatní daně a poplatky 5,90 5,34 90,5 5,60 6,64 118,6 7,10 5,06 71,3 1,30 -1,58 124,3 76,2

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 3,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

(Tisková zpráva ze dne 3.1.2002)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.