CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 30. srpna 2023

Bod č. 18: Změna systemizace Celní správy ČR pro rok 2023

S ohledem na rostoucí výdaje spojené se zajištěním provozu a rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) celní správy byl identifikován nedostatek rozpočtových prostředků na zajištění služeb pro provoz ICT celní správy v roce 2023. Podle tohoto předpokladu budou rozpočtově nezajištěny výdaje na pořízení služeb pro provoz ICT celní správy ve výši 30 mil Kč. V této souvislosti byla provedena analýza zdrojů pro toto navýšení s tím, že jako dostupný zdroj byly identifikovány přesuny v rámci specifického ukazatele „výdaje na činnost celní správy“. Součástí navrhované změny systemizace celní správy není úprava počtu služebních míst, neboť návrh změny systemizace celní správy není vyvolán změnou rozsahu kompetencí celní správy.

Pro informaci:

Bod č. 11: Informace MF o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda MF hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 až 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla u kontrolované osoby prováděna v období od dubna 2021 do prosince 2021. Na základě skutečností zjištěných NKÚ bylo k 4 zjištěním ze strany MF přijato celkem 8 opatření vedoucích k nápravě zjištěných nedostatků. Splněno je 5 opatření, z toho 1 opatření bylo přijato a splněno již v průběhu kontroly. Průběžně jsou plněna 3 trvale přijatá opatření.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář