CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 23. srpna 2023

Bod č. 3: Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU z 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Návrh zároveň přináší změny v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které reagují na zkušenosti s dosavadní právní úpravou. Stávající zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl přijat před více než 20 lety a byl od té doby mnohokrát novelizován, proto navrhuje Ministerstvo financí upravit problematiku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve zcela novém zákoně. Účinnost zákona se navrhuje stanovit stejně, jako je transpoziční termín novely motorové směrnice, a to na 23. prosince 2023. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty v papírové podobě pro vnitrostátní účely by měly být realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

V návaznosti na návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho obsahem jsou změny silničního zákona, zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojišťovnictví, občanského zákoníku a zákona o hasičském záchranném sboru. Účinnost zákona se navrhuje stanovit na 23. prosince 2023 stejně jako účinnost zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely a úpravy zákona o silničním provozu by měly nabýt účinnosti po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Bod č. 10: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 275)

MF předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu v souhrnném materiálu č. 275. Součástí souhrnného materiálu je seznam majetku státu, který je navržen k zařazení či vyřazení. V příloze usnesení č. 1 je uveden majetek, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a který je navržen k výběru do privatizace. Uvedené nemovitosti tvoří funkční celky s jinými nemovitostmi, které již byly do privatizace v minulosti zařazeny a budou s těmito nemovitostmi privatizovány.

Bod č. 14: Povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a jeho bezúplatný převod Ukrajině

Na Konferenci předsedů parlamentů zemí EU, která se konala 24.-25. 4. 2023 v Praze, informoval předseda Nejvyšší rady Ukrajiny o práci ukrajinského zákonodárného sboru, který je v důsledku ruské agrese značně omezen ve své činnosti. Mimo jiné poslanci nemají k dispozici žádné kanceláře, v nichž by mohli vykonávat svoji činnost v rámci ukrajinských regionů. V této souvislosti se jako možné provizorní řešení jeví zřízení tzv. mobilních kanceláří v podobě osobních automobilů, v nichž by bylo vybudováno kancelářské zázemí vybavené IT technikou. Kancelář Senátu po jednání s ukrajinskými partnery navrhuje darovat Ukrajině jedno vozidlo typu dodávka - Volkswagen Caravelle, včetně součástí a příslušenství, jednu elektrocentrálu (typ přívěs za vozidlo), která může být využita jako záložní napájecí zdroj, a dále deset notebooků. S darem je rovněž spojena povinnost odvést daň z příjmu v řádu jednotek tisíc korun. Poskytnutí daru si nevyžádá žádné další výdaje ze státního rozpočtu, neboť převzetí daru a jeho přeprava na Ukrajinu se uskuteční na náklady ukrajinské strany v Praze, příp. na jiném místě v rámci Evropské unie.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.