CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 16. srpna 2023

Bod č. 1: Návrh zákona o dorovnávacích daních

Návrh zákona je čistě transpoziční úpravou směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii. Cílem zaváděných dorovnávacích daní je zajistit minimální efektivní úroveň zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin, které mají roční výnosy 750 mil. EUR nebo více, ve dvou ze čtyř předchozích účetních období předcházejících zdaňovacímu období. Úroveň minimálního efektivního zdanění je v souladu se směrnicí stanovena ve výši 15 %. Návrh zákona současně zavádí kvalifikovanou vnitrostátní dorovnávací daň, jejímž účelem je zachovat primární právo České republiky na zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů na jejím území. Součástí návrhu zákona jsou též výjimky, které jsou stanoveny přímo směrnicí nebo jsou výsledkem dohody Inkluzivního rámce pro BEPS a jejichž účelem je snížit administrativní zátěž na straně poplatníků dorovnávacích daní. Navrhovaná právní úprava by měla mít celkový pozitivní dopad do státního rozpočtu ve výši cca 4 až 6 mld. Kč ročně, resp. 2 mld. Kč za situace, kdy dojde k navýšení sazby daně z příjmů právnických osob o 2 p. b.

Účinnost zákona je v souladu s transpoziční lhůtou směrnice navrhována k 31. prosinci 2023.

Bod č. 2: Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU z 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Návrh zároveň přináší změny v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které reagují na zkušenosti s dosavadní právní úpravou. Stávající zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl přijat před více než 20 lety a byl od té doby mnohokrát novelizován, navrhuje Ministerstvo financí upravit problematiku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve zcela novém zákoně. Účinnost zákona se navrhuje stanovit stejně, jako je transpoziční termín novely motorové směrnice, a to na 23. prosince 2023. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely by měly být realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

V návaznosti na návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho obsahem jsou změny silničního zákona, zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojišťovnictví, občanského zákoníku a zákona o hasičském záchranném sboru. Účinnost zákona se navrhuje stanovit na 23. prosince 2023 stejně jako účinnost zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely a úpravy zákona o silničním provozu by měly nabýt účinnosti po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Bod č. 25: Zrušení usnesení vlády č. 590 ze dne 14. července 2014

Usnesení vlády č. 590 ze 14. července 2014 bylo přijato s cílem realizovat veřejnou zakázku pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání a tím využít množstevních slev při platbách maintenance SAP licencí. Koncem roku 2014 došlo k uzavření Dohody o centralizovaném zadávání, kde Ministerstvo financí vystupuje jako centrální zadavatel a dalších 6 subjektů jako pověřující zadavatelé. K samotné realizaci záměru však nedošlo. Jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že centralizovaný nákup obsahoval pouze maitenance licencí SAP, ale nezahrnoval možnost převoditelnosti některých aktuálně nevyužitých licencí v rámci orgánů a organizací státní správy a především nezahrnoval nákup samotných licencí SAP. Ministerstvo financí tak z těchto důvodů přistoupilo k záměru zrušit uvedené usnesení vlády č. 590 ze 14. července 2014. 

Pro informaci:

Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2022

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády z 24. srpna 2022 č. 719 o změně usnesení vlády z 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků. Vláda předmětným usnesením uložila ministru financí informovat vládu vždy nejpozději k 31. červenci každého kalendářního roku o výsledcích monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“). Realizací tohoto úkolu zároveň dojde k naplnění § 18 odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví povinnost Ministerstva financí každý rok vyhodnotit údaje o příjmech a dluzích ÚSC a informovat o výsledcích hodnocení vládu. Cílem materiálu je vyhodnocení rizik hospodaření ÚSC na základě ukazatelů stanovených příslušným usnesením vlády. Monitoring hospodaření ÚSC nijak nesouvisí s přezkoumáváním hospodaření ÚSC dle zákona č. 420/2004 Sb.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.