CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. srpna 2013

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely rozpočtových pravidel. Návrh novely byl zpracován na základě požadavků ze strany Evropské unie, které byly vyjádřeny v Akčním plánu ke zlepšení fungování řídících a kontrolních systémů pro strukturální fondy v České republice.

Splnění požadavků uvedených v Akčním plánu bylo podmínkou odblokování plateb na operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Novela obsahuje posílení pravomoci poskytovatelů dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie tím, že rozšiřuje důvody pro možné neproplacení části dotací při pochybení příjemců dotací. Rovněž je navrženo omezit možnost promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně u dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v případě, že byl stanoven snížený odvod za porušení rozpočtové kázně.


Bod č. 27:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 251)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál, který navrhuje na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad (dříve PF ČR), na část majetku, s kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM a na části majetku, s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

V případě části majetku Městské nemocnice Litoměřice (nyní ÚZSVM) je navržena privatizace formou veřejné soutěže s orientační cenou ve výši aktuální účetní hodnoty při vyhlášení veřejné soutěže.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktuální makroekonomickou predikci České republiky.

Související informace:

 

Bod č. 5:
Informace o ukončení projektu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Dne 22. prosince 2008 uzavřelo Ministerstvo financí se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. smlouvu o dodávce Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a souvisejících služeb, a to v souladu s výsledky otevřeného řízení na dodávku IISSP“ podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Po úspěšném náběhu všech modulů IISSP do produktivního provozu došlo ke dni 31. května 2013 k ukončení projektu. Lze konstatovat, že tím došlo k naplnění deklarovaného cíle, tj. implementací IISSP získat pro MF účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro řízení veřejných financí.


Bod č. 8:
Informace o připravované veřejné zakázce - Pozáruční servis hardware ADIS

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravované veřejné zakázce - Pozáruční servis hardware ADIS“ dle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013. Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu serverů a jejich komponent, které patří mezi základní podmínky zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků v rámci Finanční správy ČR.

Automatizovaný daňový informační systém (dále jen „ADIS“) je využíván cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, je provozován na Generálním finančním ředitelství, Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích. K zajištění úkolů, které má systém ADIS plnit a s ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení, je nutné dostatečně spolehlivě zabezpečit funkčnost zařízení, na kterých je informační systém provozován.


Bod č. 9:
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy“ dle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro zavedení systému M1SS (Mini-one-stop-shop), tj. systému pro zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby poskytnuté osobou povinnou k dani usazenou ve Společenství, avšak nikoli v členském státě spotřeby. Realizace aplikačního modulu je dána směrnicí Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008.

Informační systém finanční správy je využíván cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, je provozován na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.


Bod č. 10:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Úprava IS SDSL“

Ministerstvo financí informuje vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky na úpravu Informačního systému pro Státní dozor nad loteriemi a sázkami (dále IS SDSL). IS SDSL je komplexní informační systém, který pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami.

S účinností k 1.1.2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, a to novelami publikovanými ve Sbírce zákonů pod č. 300/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb. Vzhledem k podstatným změnám předmětné právní úpravy a vzhledem k nálezům Ústavního soudu, z titulu Ústavního nálezu Klatovy, je provedení úprav a přidání nových funkcí v aplikaci SDSL zcela nezbytné.


Bod č. 11:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Další rozvoj kompetenčních informačních systémů MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejných zakázek „Další rozvoj kompetenčních informačních systému MF“ dle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013. Jedná se o zakázky na další rozvoj kompetenčních informačních systémů MF. Kompetenční informační systémy zabezpečují podporu plnění úkolů požadovaných platnou legislativou. Další rozvoj ISAO – informační systém Auditního orgánu, ISKSP – informační systém o státní podpoře stavebního spoření a CEDR MF – centrální evidence dotací z rozpočtu MF, vychází především z dalších metodických požadavků EU, legislativy a realizací jednotlivých projektů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Primárním důvodem pro použití jednacích řízení bez uveřejnění je rozšíření zakázkových, původních, originálních softwarů, kdy za standardních podmínek nemůže toto rozšíření zajistit nikdo jiný než ten, kdo jej vytvořil, neboť mimo jiné je držitelem autorských práv, které limitují Ministerstvo financí jako nabyvatele licence ve smyslu § 51 platného autorského zákona.

Návrh vychází i z technických důvodů, protože plnění od jiných dodavatelů by vyvolalo výrazně vyšší finanční náklady, značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku a nedodržení plánovaného časového rozvoje. Požadované aktualizace i údržba tohoto majetku a změna dodavatelů by vedly k nepřiměřeným technickým obtížím spojeným s další implementací a rozvojem.


Bod č. 12:
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J.P. Bustou. Ministerstvo financí obdrželo podání nazvané „Výzva k řešení sporu mezi investorem a přijímacím státem podle Dohody mezi Velkou Británií a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 10.7.1990, která vstoupila v platnost dne 26.10.1992“. V arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ministerstvo financí proto předkládá vládě materiál s informací o zadání veřejné zakázky na služby v jednacím řízení s uveřejněním jako nadlimitní podle § 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Po projednání materiálu vládou bude vyhlášeno výběrové řízení a bude technicky zabezpečena realizace veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy.


Bod č. 13:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Vybudování Informačního systému pro distribuci Spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních dvou letech“ a Příprava podlimitní veřejné zakázky na konzultační služby „Podpora procesů v oblasti business logiky v rámci upgradu Informačního systému pro řízení státního dluhu

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění na “Vybudování Informačního systému pro distribuci Spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních dvou letech“ a dále informaci o přípravě podlimitní veřejné zakázky na konzultační služby „Podpora procesů v oblasti business logiky v rámci upgradu Informačního systému pro řízení státního dluhu”.

V roce 2006 byl pro racionalizaci a zefektivnění činností odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku a za účelem získání základního nástroje pro řízení operačního rizika souvisejících procesů pořízen Informační systém řízení státního dluhu implementovaný využitím standardních modulů produktů Trema Suite ve verzi 6.5.

V roce 2013 končí podpora výrobce pro produkty verze 6.5 a je nutný upgrade na verzi 7.x. V souvislosti s tímto připravovaným upgradem a s potřebami nezbytného zajištění technické podpory probíhající implementace nového systému správy souhrnných účtů státní pokladny, vycházející z novelizace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2013, byla rozpracována a připravena komplexní aktualizace IT podpory procesů řízení státního dluhu a řízení likvidity státní pokladny. Ta rovněž zohlední potřeby IT podpory distribuce a správy Spořicích státních dluhopisů a ostatních státních dluhopisů, u nichž je emisními podmínkami ve smyslu § 26 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, vyloučena nebo omezena převoditelnost, vč. tzv. církevních státních dluhopisů, případně dalších státních dluhopisů neobchodovatelných na evropském finančním trhu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.