CZ EN

Materiály na jednání vlády 31. července 2013

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, které přebírá a rozvíjí dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („ZKI“) a v jej provádějících vyhláškách (č. 193/2011 Sb. a č. 194/2011 Sb.).
Návrh nařízení vlády částečně je transpozičního charakteru, zohledňuje obecné pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), a implementuje tyto předpisy Evropské unie:

  • směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic,
  • články 49 až 57 a 83 až 90 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU,
  • články 41 až 44 směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.

Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti investování investičních fondů (zejména lucemburská a německá úprava) a nahrazuje úpravu týkající se pravidel investování fondů kolektivního investování (investičních fondů), obsaženou v ZKI (standardní fondy, speciální fondy, včetně fondu nemovitostí a fondy kvalifikovaných investorů) a dále ve vyhlášce č. 193/2011 Sb. (fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu) a ve vyhlášce č. 194/2011 Sb. (podrobnější pravidla pro standardní fondy).

Do nařízení vlády byly proto přejaty limity expozic vůči jednotlivým emitentům a mnohé další nastavení z lucemburské a německé právní úpravy, u kterých je v praxi vyzkoušena jejich funkčnost a efektivita.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář