CZ EN

Materiály na jednání vlády 24. července 2013

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, které přebírá a rozvíjí dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („ZKI“) a v jej provádějících vyhláškách (č. 193/2011 Sb. a č. 194/2011 Sb.).

Návrh nařízení vlády částečně je transpozičního charakteru, zohledňuje obecné pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), a implementuje tyto předpisy Evropské unie:

  • směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic,
  • články 49 až 57 a 83 až 90 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU,
  • články 41 až 44 směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.

Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti investování investičních fondů (zejména lucemburská a německá úprava) a nahrazuje úpravu týkající se pravidel investování fondů kolektivního investování (investičních fondů), obsaženou v ZKI (standardní fondy, speciální fondy, včetně fondu nemovitostí a fondy kvalifikovaných investorů) a dále ve vyhlášce č. 193/2011 Sb. (fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu) a ve vyhlášce č. 194/2011 Sb. (podrobnější pravidla pro standardní fondy).

Do nařízení vlády byly proto přejaty limity expozic vůči jednotlivým emitentům a mnohé další nastavení z lucemburské a německé právní úpravy, u kterých je v praxi vyzkoušena jejich funkčnost a efektivita.

 

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o poskytování tohoto sdělení a statutu speciálního fondu jinak než v listinné podobě

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě. Návrh nového nařízení vlády přebírá a terminologicky upravuje dosavadní úpravu obsaženou v nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování. Změny především směřují k zesouladnění terminologie podle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Věcně dochází k minimálním změnám.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Změna využití dosud nevyčerpaných prostředků vyvedených z kapitoly VPS státního rozpočtu pro rok 2000 na účet Národního fondu určených na spolu-financování programů Evropské unie

Ministerstvo financí překládá pro informaci členů vlády materiál s návrhem na změnu využití dosud nevyčerpaných prostředků vyvedených z kapitoly VPS státního rozpočtu pro rok 2000 na účet Národního fondu určených na spolufinancování programů Evropské unie.

V předkládaném materiálu se navrhuje využít nevyčerpané prostředky vyvedené ze státního rozpočtu na spolufinancování předvstupních programů EU na plné nebo částečné (tj. se zapojením zdrojů z Polska) předfinancování 5% zůstatku Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Varianta plného nebo částečného financování bude zvolena na základě dalšího jednání mezi Řídícím orgánem v ČR a Národním orgánem na polské straně.

Platby příjemcům tohoto Operačního programu jsou plně závislé na prostředcích obdržených od Evropské komise a jakýkoliv odklad výplaty prostředků z její strany se tak přímo odráží ve zdržení plateb příjemcům. Evropská komise navíc přistupuje k proplacení závěrečné platby ve výši 5% alokace operačního programu až po uzavření programu. Předfinancování 5% zůstatku umožní tento časový rozdíl vyřešit a zároveň sjednotit podmínky pro příjemce z OPPS ČR-PR s ostatními příjemci, kteří čerpají z jiných operačních programů a jejichž projekty jsou předfinancovány ze státního rozpočtu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.