CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. září 2009

Bod č. 8:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“

Ministerstvo financí ke kontrolním zjištěním uvedeným v materiálu NKÚ konstatuje, že veškerá zjištění jsou formálního a technického charakteru a mají na hodnotu majetku kontrolovaného subjektu – i s ohledem na výši bilanční sumy – buď minimální nebo nulový dopad. Z těchto důvodů a zároveň s ohledem na skutečnost, že se jedná o již zaniklý právní subjekt, se po skončení kontroly Ministerstvo financí proti nálezu neodvolávalo.

Bod č. 12:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví předkládají vládě materiál, v němž se uvádí, že všechny účetní závěrky a výroční zprávy zdravotních pojišťoven za rok 2008, které byly  prověřeny odbornými útvary MF a MZ, obsahují veškeré náležitosti které stanoví  zákonné i podzákonné předpisy. Ani kontrolními nálezy externích kontrol nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení. MZ a MF proto navrhuje vládě, aby všechny tyto dokumenty postoupila do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s návrhem na jejich schválení.

Bod č. 19:
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou uzavírány z důvodu omezení daňového zatížení ekonomických subjektů a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kazachstánem se v současné době uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dnem 29. října 1999.

Česká republika navrhla Kazachstánu dojednat k této smlouvě doplňující protokol, který by tvořil její nedílnou součást a jehož hlavním smyslem by bylo zajištění rozšířené výměny daňových informací, a to ve vztahu k daním, které nejsou předmětem smlouvy (např. DPH). Na expertní úrovni se podařilo tento Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění dojednat v červnu 2009.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.