CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. července 2004

Bod č. 3:
Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2005

Jednání o SR navazuje na jednání zahájené na minulé schůzi vlády.

Bod č. 22:
Návrh na sjednání smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž může bez existence těchto smluv docházet, předkládáme návrh smlouvy mezi vládami ČR a Norska o zamezení dvojího zdanění. ČR má v platnosti téměř 70 takovýchto mezinárodních daňových smluv, přičemž další se připravují, či přejednávají.

V současné době se sice podobná smlouva mezi oběma zeměmi uplatňuje, byla však podepsána už v roce 1979, a tudíž již zcela neodráží ekonomické a politické podmínky, hlavně v ČR. Daňové smlouvy tohoto typu ČR již přejednala nebo přejednává např. s Finskem, Belgií, Francií, Německem apod.

Nová daňová smlouva s Norskem bude zajišťovat objektivní rozdělení práva na výběr daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem či bydlištěm na území státu druhého. Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů obou zemí, zejména co se jejich daňových povinností týče.

Smlouvy standardně vychází z daňových zákonů obou států, nevzniknou tedy žádné další povinnosti a není potřeba žádných změn v českém právním řádu.

Po podpisu smlouvy českým ministrem financí a vyslovení souhlasu Parlamentu musí smlouvu ratifikovat Prezident ČR.

Bod č. 32:
Návrh textu Smlouvy o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou na projekt silničního okruhu kolem hl. m. Prahy, část jihozápadní

Text úvěrové smlouvy byl připraven ve spolupráci Ministerstva financí a EIB. Přijetí úvěru bude zakotveno ve dvou úvěrových smlouvách s EIB. První smlouva na částku 200 mil. EUR (přibližně 6 mld. Kč) by měla být podepsána koncem července a prostředky budou použity na financování úseku Slivenec - Lahovice - Jesenice (včetně obchvatu Jesenice). Druhá smlouva na zbývajících 110 mil. EUR bude podepsána do 18-ti měsíců od podpisu smlouvy první (tj. nejpozději v roce 2006). Finanční prostředky z úvěru začne ČR čerpat v roce 2005.

Na základě zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, který byl schválen Parlamentem v dubnu t.r. , může ČR přijmout úvěr od Evropské investiční banky až do výše 310 mil. EUR (cca 10 mld. Kč) na financování silničního okruhu kolem Prahy, část jihozápadní. Celková hodnota tohoto projektu je 635 mil. EUR (více než 20 mld. Kč).

Splátky jistiny lze v případě splatnosti úvěru 25 let a odkladu splátek 7 let (tzn. splácelo by se v letech 2011 - 2029), očekávat ve výši cca 516 mil. Kč ročně. Celkovou výši úroků lze odhadnou v rozmezí 5,7 - 6,3 mld. Kč.

Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o realizaci Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) v České republice

Česká republika získala v prosinci roku 2002 z fondu FSEU příspěvek na odstranění povodňových škod ve výši 129 mil. EUR (zhruba 4,1 mld. Kč). ČR byla povinna vypracovat a předat EK do 6 měsíců po ukončení čerpání tohoto příspěvku Zprávu o realizaci. Tato zpráva byla předána Evropské komisi dne 14. 7. 2004.

Pomoc byla určena především na nouzové a likvidační práce, obnovu dopravní infrastruktury, zásobování energiemi a pitnou vodou, zajištění odpadních vod, sanační práce, zajištění prevenční infrastruktury, apod. Konečnými příjemci pomoci byly ve většině případů jednotlivé kraje a obce postižené povodní ze srpna 2002. Zpráva obsahuje informace týkající se zejména samotného použití pomoci, jejího institucionálního zajištění a systému finanční kontroly.

Příspěvek FSEU pro ČR představoval významnou pomoc hlavně pro regiony při likvidaci povodňových škod a je vnímán jako praktický důkaz solidarity v rámci EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář