CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. července 2003

Bod č. 7:
Zpráva o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky

Audit výdajů proběhl podle zadání vlády do konce května 2003 a podrobilo se mu 34 rozpočtových kapitol. Audit poskytl přehled o úrovni efektivnosti a účelnosti výdajů státního rozpočtu. Současně fakticky zahájil proces, v němž se systémovou součástí přípravy, realizace a hodnocení rozpočtu stanou analýzy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů.

Výsledky auditů budou použity při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2004 a střednědobých výdajových limitů. Ministerstvo financí tyto výsledky již použilo v materiálu "Fiskální cílení a střednědobý výdajový rámec centrální vlády (státní rozpočet a státní fondy) na léta 2004 - 2006", který byl projednán na zasedání 18.6.2003.

Návrh státního rozpočtu na rok 2005 a následující by měly již být sestavovány ve struktuře primárně sledující činnosti a programy. Připravovaná novela zákona o rozpočtových pravidlech zahrne principy výkonnostního rozpočtování a pravidelného hodnocení hospodárnosti ze strany správců rozpočtových kapitol. Aby byly vytvořeny podmínky pro realizaci závěrů auditu, je také navrženo, aby byli pracovníci ústředních orgánů proškoleni v metodách analýz výdajů.

Bod č. 18:
Žádost České republiky o poskytnutí přechodného období pro implementaci směrnice na zdanění úroků a licenčních poplatků pro oblast licenčních poplatků

V červnu tohoto roku schválila Rada EU tzv. daňový balíček jehož součástí jsou směrnice týkající se zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb a směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami z různých členských států.

Směrnice týkající se zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb zavádí systém zdanění těchto příjmů v případě, že jsou tyto příjmy (úroky) vypláceny přes hranice členských států EU. Dle uvedené směrnice se budou příjmy z úspor zdaňovat v tom státě, ve kterém je příjemce (fyzická osoba) tohoto příjmu rezidentem. V současné době není zákon o daních z příjmů v souladu s uvedenou směrnicí. Úroky vyplácené do zahraničí ze zdrojů na území ČR jsou v ČR zdaňovány srážkou u zdroje dle podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. MF předloží návrh na implementaci směrnice v rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Samotná směrnice by měla nabýt účinnosti 1.1.2005.

Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami z různých členských států zavádí systém, kdy jsou tyto příjmy zdaněny ve státu příjemce úroků či licenčních poplatků a ve státě zdroje jsou osvobozeny od daně. To platí pouze, pokud jsou tyto úroky vypláceny mezi tzv. spojenými osobami, které jsou ve směrnici vymezeny. Směrnice nabývá účinnosti 1.1.2004. V případě, že by ČR nepožádala o přechodné období, byla by povinna implementovat danou směrnici v plném rozsahu ode dne vstupu ČR do EU, tedy od 1.5.2004.

V současné době u 12 členských států nelze na základě uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění zdanit úroky ve státu zdroje a je tedy prakticky dosažen stav požadovaný směrnicí. V případě licenčních poplatků však většina smluv o zamezení dvojího zdanění, které ČR uzavřela, umožňuje zdanění licenčních poplatků ve státě zdroje, což není v souladu s uvedenou směrnicí. Stejný princip uplatňuje i Řecko, Španělsko a Portugalsko, kterým bylo poskytnuto přechodné období pro uplatňování směrnice.

Ministerstvo financí proto navrhuje požádat o přechodné období pro implementaci směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků. Navrhuje se její uplatnění až od roku 2005. Další přechodné období se navrhuje vyjednat speciálně pro oblast licenčních poplatků ve stejném rozsahu jako bylo poskytnuto Španělsku. Navrhuje se, aby ČR požádala o možnost po dobu šesti let počínaje 1.1.2005 zdaňovat licenční poplatky vyplácené spojeným osobám do jiného členského státu sazbou nepřevyšující 10 %.

Česká republika je převážně státem zdroje, neboť objem licenčních poplatků vyplácených českými daňovými rezidenty do zahraničí převyšuje objem licenčních poplatků přijatých českými daňovými rezidenty ze zahraničí. Proto by byl celkový fiskální dopad zavedení systému navřeného ve směrnici negativní, dle hrubého odhadu by znamenal snížení příjmů státního rozpočtu řádově o 1 - 1,5 mld. Kč ročně. Tento výpadek by bylo v současné době velmi obtížné pokrýt a přechodné období by vyloučilo negativní dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu.

Některé kandidátské země jako např. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovinsko a Slovensko již avizovaly možné žádosti o přechodné období ve vztahu k uvedeným směrnicím a to ve větším rozsahu, než je žádost České republiky.

Bod č. 24:
Bezúplatný převod příslušnosti hospodařit se spoluvlastnickým podílem objektu Brno - Medlánky z ČKA na MF pro potřeby Celní správy

Materiál navrhuje bezúplatný převod příslušnosti hospodařit se spoluvlastnickým podílem administrativního objektu Brno - Medlánky z ČKA na MF pro potřeby Celní správy. Účelem tohoto bezúplatného převodu je zajištění odpovídajících prostor pro umístění Celního ředitelství Brno a některých jemu podřízených útvarů Celní správy. Celní ředitelství Brno je v současné době umístěno v pronajatých prostorách v centru Brna.

 


 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář