CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. července 2003

Bod č. 13:
Návrh na prodej vybraných cenných papírů vlastněných Českou konsolidační agenturou

Přijatou strategií ČKA v oblasti realizace aktiv je redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů. Při prodeji vybraných neregistrovaných cenných papírů byla zvolena forma veřejného výběrového řízení, kdy jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla výše nabídnuté kupní ceny. U podílových listů otevřených podílových fondů bude použita forma zpětného odkupu. Cenný papír bude převeden nabyvateli, popřípadě odprodán jeho emitentovi, až poté, co ČKA obdrží souhlas vlády s prodejem.

Bod č. 19:
Předvstupní hospodářský program

Letošní předvstupní hospodářský program je postaven na vládou schválené Koncepci reformy veřejných rozpočtů (na její aktuální verzi z června 2003).

Tuto skutečnost, vzhledem k významnosti PEP, resp. jeho závaznosti vůči EU, považujeme za významný pokrok ve srovnání s předchozími PEP (2001 a 2002). Týká se to nejen transparentnosti a ambicióznosti konsolidační strategie zapracované do fiskálního rámce, ale zejména kvalitativní stránky této strategie, která sleduje udržitelnost hospodářského růstu.

PEP je dále postaven na aktuální Makroekonomické predikci Ministerstva financí.

Bod č. 20:
Návrh nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

Návrh nařízení vlády je překládán na základě podnětu ministra zemědělství. Předmětem návrhu je otevření dodatečné celní kvóty ve výši 250 000 hl pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím dva litry. Podobně jako v předchozích letech, není Česká republika schopna pokrýt spotřebu vína vlastní produkcí. Celní kvóty na víno, stanovené v celním sazebníku pro rok 2003 se sazbou cla 25 %, jsou nyní již vyčerpány.

Navrhované opatření bylo projednáno a odsouhlaseno v rámci celní unie se Slovenskem a je v souladu s právem ES.

Bod č. 23:
Informace o výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera pro privatizaci společnosti UNIPETROL, a.s.

viz web FNM

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář