CZ EN

Materiály na jednání vlády 16. července 2003

Bod č. 14:
Informace o vynakládání finančních prostředků státních podniků a obchodních společností s většinovou účastí státu na poskytování sponzorských darů

V roce 2002 poskytly státní podniky a obchodní společnosti s většinovou účastí státu celkem 118 mil.  Kč sponzorských darů.

Ministerstvo financí navrhuje doplnit na základě připomínky Ministerstva informatiky předchozí usnesení vlády (ze dne 14.4.1999 č. 334 ve znění usnesení ze dne 31.5.2000 č. 634) o následující podmínku. Poskytnutí sponzorského daru těmito společnostmi by mělo být schváleno orgány společnosti, v nichž jsou zastoupeni zástupci státu.

Bod č. 15:
Roční finanční dohoda pro rok 2003 pro program SAPARD mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství

Program SAPARD je zaměřen na oblast ekonomické a sociální soudržnosti s důrazem na rozvoj zemědělství a venkova. Základním programovým dokumentem ČR pro program SAPARD je Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 - 2006.

V roce 2001 byla podepsána víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství. V rámci této dohody se každý rok uzavírá Roční finanční dohoda, která stanoví závazek Společenství vůči České republice a dobu trvání tohoto závazku. Tato finanční pomoc požaduje spolufinancování programů ze strany ČR.

Prostředky alokované pro Českou republiku v rámi Roční finanční dohody pro rok 2003 činí 23 760 154 EUR (736 564 774 Kč). Tento obnos je třeba spolufinancovat z národních veřejných zdrojů částkou 9 029 416 EUR (279 911 896 Kč), z toho ze státního rozpočtu 7 400 074 EUR (229 402 294 Kč). Roční finanční dohoda pro rok 2003 také prodlužuje dobu trvání závazků Ročních finančních dohod 2000 - 2002. Prostředky pro rok 2003 musí být vyčerpány do konce roku 2006.

Česká republika se v implementaci programu SAPARD řadí mezi nejúspěšnější kandidátské země. Celkem bylo dosud k financování přijato 1014 projektů. Dalších 951 žádostí bude projednáno Národní výběrovou komisí v srpnu 2003. Od zahájení programu SAPARD v roce 2000 do června 2003 bylo proplaceno konečným příjemcům 247 projektů v celkové hodnotě 1 072 379 822 Kč, z toho 511 603 538 Kč ze zdrojů EU.

Roční dohodu musí odsouhlasit Parlament ČR, poté musí být ratifikována prezidentem republiky. Komise ES předpokládá přijetí dohody českou stranou do konce roku 2003.

Bod č. 19:
Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 02/29 "Plnění státního rozpočtu - dodržování závazných ukazatelů státního rozpočtu po roce 2000"

Kontrola byla zaměřena na plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu u vybraných rozpočtových kapitol, úhradu potřeb rozpočtově nezajištěných a provádění rozpočtových opatření v letech 2001 a 2002.

Jde částečně o výtky k nedostatkům, jejichž náprava bude zajištěna.

NKÚ se ve své zprávě dále vyjadřuje: "Ministerstvo financí umožnilo svým výkladem rozpočtových pravidel Ministerstvu školství. mládeže a tělovýchovy převod nevyčerpaných určených prostředků na Státní informační politiku ve vzdělávání do rezervního fondu a tím došlo dle výkladu NKÚ ke změně účelovosti prostředků a MŠMT je v roce 2002 mohlo využít ve své pravomoci."

Ministerstvo financí se nedomnívá, že by došlo k porušení rozpočtových pravidel. Na druhé straně jsme si vědomi, že stávající stav není zcela bezproblémový, a proto byl navržen v novele rozpočtových pravidel jiný způsob převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu. Tato novela je již projednávána v Parlamentu.

Bod č. 21:
Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 02/16 "Výkon správy a převody výnosu daní prováděné finančními úřady ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí"

Předkládaný materiál je reakcí na kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly zaměřené na výkon správy a převody výnosu daní prováděné finančními úřady ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí. Kontrolní akce NKÚ se uskutečnila na 9 vybraných finančních úřadech v době od října 2002 do ledna 2003 a kontrolováno bylo období let 2000 a 2001.

V kontrolním závěru bylo u správců daně poukázáno na některé nedostatky v procesu převádění výnosu daní ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí. Pozornost byla věnována dani z nemovitostí, jejíž celým příjemcem jsou právě rozpočty obcí a správci této daně jsou územní finanční orgány.

S ohledem na charakter zjištěných nedostatků, nejsou navrhována žádná systémová opatření. Ministerstvo financí a finanční ředitelství se na jejich předcházení zaměří ve své řídící činnosti.

Bod č. 29:
Informace o výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera pro privatizaci společnosti UNIPETROL, a.s.

viz web FNM

 


 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář