CZ EN

Materiály na jednání vlády 6. listopadu 2013

Bod č. 9:
Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice

Ministerstvo financí zpracovalo materiál "Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice", který shrnuje dosavadní postup v implementaci uvedené směrnice a upozorňuje na rizika související s její opožděnou či neúplnou transpozicí do právního řádu České republiky.

Směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU byla schválena spolu se souborem opatření reformujících Pakt stability a růstu. Tato opatření jednak zohlednila dosavadní fungování Paktu a zároveň reagovala na světovou hospodářskou krizi a navazující dluhové krize. EU prostřednictvím zmíněné směrnice přistoupila k definování minimálních standardů upevňujících vnitrostátní institucionální rámec v rozpočtové oblasti. Směrnice má sice na rozdíl od nařízení reformujících preventivní a nápravnou část Paktu stability a růstu charakter nelegislativního aktu, nicméně její nenaplnění by s sebou kromě postihů vyplývajících ze standardní procedury mohlo nést také náklady reputační.

Hlavní rizika vyplývají jednak z neprojednání ministrem financí předložených a vládou schválených legislativních návrhů (zejm. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona) Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a s tím související potřeby nalezení a definování nového politického zadání, ale i prosté technické překážky dané absencí dolní komory Parlamentu a faktické nemožnosti schválit novelizace příslušných právních předpisů, resp. na ně navazujících prováděcích právních předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve směrnici obsažené požadavky týkají nejen státu ale i dalších jednotek sektoru vládních institucí (např. územních samosprávných celků, vysokých škol, zdravotních pojišťoven atd.), řada novelizací vyžaduje dostatečnou dobu na jejich aplikaci, pročež často nelze předpokládat jejich účinnost dříve než od 1. ledna 2015.

Bod č. 15:
Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády materiál k aktualizaci usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování odstraňování škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013, na základě kterého se upřesňují finanční potřeby z prostředků státního rozpočtu v souvislosti s financováním povodňových škod zjištěných na území hlavního města Prahy zajišťovaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Usnesením č. 580 ze dne 31. 7. 2013 byly vyčísleny finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na potřebnou obnovu majetku na území Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Do těchto souhrnných údajů byly zapracovány i některé další požadavky předložené kapitolou MZe v samostatných materiálech, ke kterým vláda ČR přijala příslušná usnesení.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí na žádost primátora hl. m. Prahy prodloužilo lhůtu pro předložení přehledu o škodách do 31. 7. 2013, bylo financování škod na území hlavního města Prahy řešeno samostatným materiálem Ministerstva pro místní rozvoj, ke kterému vláda ČR přijala usnesení č. 664 ze dne 28. srpna 2013.

V důsledku disproporcí mezi podklady hlavního města Prahy a údaji evidovanými MZe a MŽP, byly tímto usnesením schváleny potřebné finanční prostředky pouze v působnosti kapitoly MMR a současně bylo v bodu II. 1c) uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru financí aktualizovat do 30. září 2013 na základě podkladů ministrů životního prostředí a zemědělství přehled o financování odstraňování škod a obnovy území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013 schválený usnesením vlády č. 580 ze dne 31. července 2013.

S ohledem na tento úkol předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády předmětný materiál, podle kterého je aktualizováno usnesení vlády č. 580 ze dne 31. 7. 2013 včetně jeho přílohy, ve kterém jsou u kapitol MZe a MŽP a konkrétních výdajových titulů navyšovány již schválené prostředky státního rozpočtu vyčleněné pro období let 2013 až 2016 k danému účelu.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace pro vládu o přípravě zadání 2 nadlimitních veřejných zakázek podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Materiál informuje vládu o záměru Ministerstva financí zadat dvě nadlimitní veřejné zakázky dle § 23 zákona o veřejných zakázkách. Jednou je veřejná zakázka „Dokončení projektu hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky“, s předpokládanou cenou plnění 15 000 000,- Kč bez DPH, zadávaná v rámci programu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Druhou je veřejná zakázka „Opatření vedoucí k dokončení odstranění krajně naléhavého stavu v areálu společnosti Aircfraft Industries, a.s. - opatření v oblasti nesaturované a saturované zóny: objekt A86 - podloží pod bývalou galvanovnou, rekonstrukce kanalizace od objektu A63 k objektu A3, sanační čerpání v prostoru objektu A6 - kontaminace ClU – dodatečné služby“, s předpokládanou cenou plnění 21 171 395,00 Kč bez DPH, zadávána v rámci plnění závazku státu z uzavřené Ekologické smlouvy.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář