CZ EN

Materiály na jednání vlády 16. října 2013

Bod č. 10:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2013. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č.18:
Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády materiál k aktualizaci usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování odstraňování škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013, na základě kterého se upřesňují finanční potřeby z prostředků státního rozpočtu v souvislosti s financováním povodňových škod zjištěných na území hlavního města Prahy zajišťovaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Usnesením č. 580 ze dne 31. 7. 2013 byly vyčísleny finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na potřebnou obnovu majetku na území Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Do těchto souhrnných údajů byly zapracovány i některé další požadavky předložené kapitolou MZe v samostatných materiálech, ke kterým vláda ČR přijala příslušná usnesení.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí na žádost primátora hl. m. Prahy prodloužilo lhůtu pro předložení přehledu o škodách do 31. 7. 2013, bylo financování škod na území hlavního města Prahy řešeno samostatným materiálem Ministerstva pro místní rozvoj, ke kterému vláda ČR přijala usnesení č. 664 ze dne 28. srpna 2013.

V důsledku disproporcí mezi podklady hlavního města Prahy a údaji evidovanými MZe a MŽP, byly tímto usnesením schváleny potřebné finanční prostředky pouze v působnosti kapitoly MMR a současně bylo v bodu II. 1c) uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru financí aktualizovat do 30. září 2013 na základě podkladů ministrů životního prostředí a zemědělství přehled o financování odstraňování škod a obnovy území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013 schválený usnesením vlády č. 580 ze dne 31. července 2013.

S ohledem na tento úkol předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády předmětný materiál, podle kterého je aktualizováno usnesení vlády č. 580 ze dne 31. 7. 2013 včetně jeho přílohy, ve kterém jsou u kapitol MZe a MŽP a konkrétních výdajových titulů navyšovány již schválené prostředky státního rozpočtu vyčleněné pro období let 2013 až 2016 k danému účelu

Bod č.30:
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kazachstánem se v současné době uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 29. října 1999. Smlouva byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 3/2000.

Iniciativa ke sjednání protokolu ke Smlouvě vzešla ze strany MF ČR, a to z důvodu potřeby zajistit v současné době uplatňované standardy v oblasti výměny daňových informací a aktualizovat některá ustanovení Smlouvy.

Text Protokolu odráží současné trendy a standardy v oblasti mezinárodního zdaňování, včetně problematiky výměny daňových informací, v kontextu které Protokol upravuje její rozšířenou formu na daně všeho druhu a pojmenování a zajišťuje prolomení bankovního tajemství.

V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu Protokolu v době co možná nejbližší. Na expertní úrovni byl dokument sjednán v květnu 2013.

Pro informaci:

Bod č.8:
Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky. Ministerstvo financí v současné době připravuje v součinnosti s Generálním finančním ředitelstvím a Generálním ředitelstvím cel pracovní materiály týkající se této problematiky.

Bod č.9:
Zapojení Ministerstva financí ČR do Partnerství pro energetickou účinnost a životní prostředí (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - E5P)

Vzhledem k odpovědnosti Ministerstva financí vůči mezinárodním finančním institucím považuje MFČR za svou prioritu podpořit zapojení českých subjektů do projektů v těchto institucích.

Na základě dosavadní spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), která je správcem fondu E5P, se MFČR rozhodlo po konzultacích se švédskou stranou, která je původcem vzniku této iniciativy, zapojit se do programu E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership – E5P).

Program E5P je zaměřen na podporu investičních projektů převážně v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí v regionu východní Evropy, ve kterém je spolupráce politicky i strategicky žádoucí. Z hlediska ČR představuje E5P – vedle politického signálu podpory Východního partnerství – příležitost pro české subjekty k účasti jednak v oblasti projektů technické asistence, jakož i při realizaci vlastních investičních projektů.

 

Bod č.12:
Informace o prodeji 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vláda České republiky svým usnesením č. 184 ze dne 13. března 2013 uložila ministru financí úkol, aby prostřednictvím Českého Aeroholdingu zajistil prodej 460 725 kusů akcií Českých aerolinií společnosti Korean Air. Současně ministru financí uložila informovat vládu o plnění tohoto úkolu.

Dne 10. dubna 2013 byly uzavřeny mezi Českým Aeroholdingem a Korean Air smlouvy o prodeji majetkové účasti v ČSA a dne 31. července 2013 došlo k předání akcií ČSA společnosti Korean Air, která k témuž dni uhradila kupní cenu za akcie ČSA, čímž byl završen výběr a vstup investora do ČSA.

S ohledem na uvedené skutečnosti předkládá ministr financí vládě informaci o prodeji 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.