CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. června 2024

Bod č. 4 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která obsahuje kromě implementace unijního práva rovněž řadu podstatných drobných technických změn, které reagují na vývoj judikatury a poznatky z praxe.

Novela mění režim malých podniků v EU. Malé firmy se sídlem v jiném členském státu EU, které za kalendářní rok nepřekročí obrat 2 mil. Kč, nebudou v ČR spadat do režimu plátců DPH. Totéž bude platit i pro české malé podniky, které by chtěli využívat tohoto osvobození v jiných členských státech EU. 

Novela přináší i změnu v počítání obratu firem. V současnosti se obrat počítá za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nově se nově bude počítat za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. V případě překročení jednotného obratu v EU ve výši 100 tis. EUR se stanou plátci DPH hned následující den.

Novela také zpřesňuje podmínky, za kterých bude možné využívat nižší sazby DPH na stavební práce, rozšiřuje možnosti v oblasti nedobytných pohledávek a možnosti vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení.

Bod č. 9 - Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu

Cílem předkládaného materiálu je informovat vládu o výsledku tzv. inventury nemovitostí ve vlastnictví státu, která probíhala v loňském roce, urychlit převody nepotřebných nemovitostí státu a spustit druhou fázi tzv. inventury státních nemovitostí.

Celkem bylo osloveno 483 subjektů a bylo prověřeno 1,371 mil. nemovitostí. Nepotřebné nemovitosti označilo 137 subjektů, jedná se o 30 252 nemovitostí (28 865 pozemků, 1 340 staveb, 47 bytových jednotek). Nepotřebné nemovitosti představují 2 % z celkového počtu nemovitostí evidovaných na státní instituce v katastru nemovitostí. Téměř 97 % nemovitostí je ve výlučném vlastnictví, 3 % v podílovém spoluvlastnictví. K převodu na ÚZSVM bylo označeno 15 287 nemovitostí.

Bod č. 28 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

Ministerstvo pro evropské záležitosti, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva předkládají návrh zákona, jehož cílem je transpozice evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. 

Návrh zákona podporuje ženy ve vedení některých obchodních společností. Kotované společnosti, které nejsou mikropodniky, malými nebo středními podniky, si podle návrhu mají stanovit cíle v podobě obsazení minimálně stanoveného počtu funkcí členů svých představenstev nebo dozorčích rad anebo správních rad ženami. 

Zákon upravuje rovněž některé prostředky k dosažení těchto cílů, povinné podávání zpráv ČNB a sankce. Ty hrozí emitentům za nedodržení stanovených postupů, ne však za vlastní nedosažení cíle. Tím je zachováno právo akcionářů nebo členů dozorčích rad, včetně zástupců zaměstnanců, určit svobodně členy vedoucích orgánů emitenta.

Bod č. 23 - Vyhodnocení V. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy

Cílem materiálu je postupné narovnání situace, kdy se liší vlastník stavby silnice a vlastník pozemků - vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a vlastníkem silnic II. a III. třídy je příslušný kraj. U krajů došlo k situaci, kdy stát v průběhu reformy veřejné správy převedl do jejich majetku stavby silnic II. a III. tříd, ale pozemky pod těmito stavbami zůstaly ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Vláda se proto rozhodla refundovat krajům část nákladů spojených s výkupy pozemků. 

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy probíhalo od roku 2006 v pěti etapách a nebylo dosud ukončeno. Proto se navrhuje zahájení v pořadí VI. etapy v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027. Celková částka vyplacená v průběhu všech uplynulých pěti etap činila přibližně 2,3 mld. Kč. Odhadovaná výše realizace VI. etapy je 256,28 mil. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.