CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2023

Bod č. 10: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026

MF předkládá materiál v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. V předloženém návrhu předběžných příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na rok 2024 je zapracován dále vliv opatření, která jsou součástí konsolidačního balíčku, který vláda představila 11. května 2023. Vzhledem k tomu, že pozitivní dopady z konsolidačního balíčku mají náběh zejména od roku 2025, bylo v souladu s nastoleným trendem konsolidace nutno přistoupit k dalším úsporným opatřením zejména pro rok 2024. 

Bod č. 15: Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU od roku 2024 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků

MF navrhuje financování Strategie podpory Čechů v institucích EU ve výši 80 mil. Kč ročně počínaje rokem 2024. Výše částky byla stanovena s ohledem na pozitivní zkušenost s financováním během let 2021 až 2023, kdy byl objem financí v rámci Všeobecné pokladní správy stanoven na 60 mil. Kč ročně. Posílením financování bude možné i nadále vysílat sekondované národní experty a tím i do budoucna pomoci k lepšímu prosazování českých zájmů v EU. Materiál dále upravuje pravidla čerpání z VPS, kde se na základě dosavadních zkušeností s realizací Strategie vyjasňují některé nepřesnosti a upravují možnosti vysílání národních expertů. Mezi klíčové změny patří sladění maximální délky vyslání financované z VPS s maximální délkou vyslání na max. 6 let nebo podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z VPS ve výhradně digitální podobě.

Pro informaci:

Bod č. 9: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností JCDecaux SA“

Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb České republice v mezinárodním investičním sporu se společností JCDecaux SA zakázku vyhrála advokátní kancelář Morgan, Lewis & Bockius LLP (Frankfurt). MF bylo informováno, že od 1. 5. 2023 celý expertní tým, který ČR zastupoval, přechází do nové advokátní kanceláře Aurelius Cotta - Konrad Pika Trippel Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, s níž bude uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, která bude obsahově totožná s původní smlouvou o poskytování právních služeb z r. 2020 včetně sazeb vysoutěžených v původní veřejné zakázce. ČR bude zastupovat stejný arbitrážní tým, který ji doposud zastupoval v předmětném sporu, čímž nevzniknou ČR zvýšené náklady na právní zastoupení.

Bod č. 10: Informace o záměru realizace nadlimitní veřejné zakázky, podle výjimky § 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - Dodávka zaměstnaneckých průkazů pro FS

Předmětem předloženého záměru je dodávka zaměstnaneckých průkazů sloužících jako služební průkaz státního zaměstnance Finanční správy. Průkaz je také používán jako vstupní a identifikační prvek do objektů Finanční správy a jako kvalifikované úložiště certifikátů, v ceně jednoho kusu průkazu je započítána personalizace kontaktního čipu u certifikační autority I.CA. a po skončení platnosti průkazu jeho bezpečná likvidace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je plánována ve výši 8 724 750 Kč bez DPH (10 556 947,50 Kč s DPH). Veřejná zakázka bude financována z běžných výdajů GFŘ každého příslušného roku. 

Bod č. 11: Dodávky difrakčních opticky variabilních zobrazovacích zařízení pro víza EU

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele vyrobit a dodat zadavateli Státní tiskárně cenin, s.p. difrakční opticky variabilní zobrazovací zařízení, konkrétně bezpečnostní prvky KINEGRAM®PATCH pro výrobu vízových štítků EU. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2027 s předpokladem začátku účinnosti od 1. 1. 2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 800 000 CH.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář