CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2022

Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM)

Věcně změna zákona o ESM spočívá v (1) reformulaci vymezení skutečného majitele podle vzoru AML směrnice [její čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i)] a (2) omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby (§ 7 zákona o ESM). Návrh zákona předkládá vládě Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Bod č. 9: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 273)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Dvojí zdanění je obecně nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které daňovým rezidentům jednoho státu plynou ze státu druhého. Může se jednat zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z poskytování obchodního, technického nebo jiného poradenství, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, z úroků a z jiných zdrojů. Dvojí zdanění rovněž tak postihuje např. příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), penze, příjmy výkonných umělců a sportovců a příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým či vědeckým. Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění příjmů je kolize daňových zákonů dvou svrchovaných států, může být toto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní smlouvou.

Bod č. 15: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32) a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33)

Důvodem pro zpětvzetí je skutečnost, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 byl schválen usnesením vlády č. 80 ze dne 9. února 2022, následně schválen Poslaneckou sněmovnou v březnu 2022 jako sněmovní tisk č. 144 a vydán ve Sbírce zákonů pod č. 57/2022. Původní návrh zákona o státním rozpočtu (sněmovní tisk č. 32) byl překonán novou a již účinnou a platnou právní normou a stal se tak nadbytečným. Zároveň se navrhuje zpětvzetí nelegislativního materiálu -  střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33), který byl dle § 4, odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, předložen vládou Poslanecké sněmovně na vědomí. Střednědobý výhled doplňoval návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a v případě jeho neprojednání ztratil svoje opodstatnění.

Pro informaci:

Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora systému CEPAN

Předmětem předloženého záměru je zajištění dalšího rozvoje a technické podpory systému CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků). Systém CEPAN slouží k zajištění aktuálních informací o stavu přeplatků a nedoplatků a evidenci daňových přeplatků a nedoplatků zadaného subjektu ve vztahu jak k orgánům celní správy, tak i orgánům finanční správy, a to podle definovaných kritérií a rovněž podle kritérií zadaných oprávněnými uživateli. Systém je propojen s centrální evidencí zůstatků ADIS finanční správy.

Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022-2024

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny (tonerové kazety a tiskové válce). Provoz informačních systémů Finanční správy ČR, zejména pak provoz automatizovaného daňového informačního systému, který vyžaduje podporu a zajišťování tiskových výstupů určených nejen pro finanční správu, ale i pro daňové subjekty. Provozované informační systémy podporují všechny běžně používané tiskové technologie a typy tiskáren, které jsou aplikovány podle konkrétních požadavků a formátu tisku. Tiskové výstupy jsou běžně využívány v oblastech zajišťující procesní, kontrolní, statistické, účetní, administrativní a jiné činnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že spotřební materiál do tiskáren patří mezi nezbytné podmínky pro zajištění provozu tiskáren a v souvislosti s tím je zároveň jednou ze základních podmínek pro plnění běžných pracovních úkonů finanční správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář