CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. červen 2009

Bod č. 12:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

V předloženém návrhu se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod poskytovaných mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Guatemalské republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí a celého textu protokolu, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2008 (dále jen „Zpráva“). Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého pololetí a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Do Zprávy jsou vzhledem k jejich významu pro finanční trh zařazena dvě aktuální témata, finanční a hospodářská krize a předsednictví ČR v radě EU, která svým obsahem přesahují do roku 2009.

Celosvětově byl vývoj na finančních trzích zásadně ovlivněn dopady finanční a hospodářské krize, která se z USA postupně rozšířila do dalších zemí a zasáhla finanční trhy po celém světě. Do ČR se krize rozšířila ze zahraničí přes reálnou ekonomiku, neboť klesla poptávka po zboží vyváženém českými firmami. „V ČR lze proto hovořit primárně o krizi hospodářské a jejích dopadech na finanční sektor, nikoli o krizi finanční.“ zdůrazňuje náměstkyně ministra financí Klára Hájková.

Dopady na český finanční trh se především soustředily na kapitálový trh, kdy akcie na pražské burze během roku 2008 ztratily přes polovinu své hodnoty. Pokles cen akcií i dluhopisů se negativně projevil i na výkonnosti penzijních a podílových fondů i v dalších sektorech finančního trhu.

V souvislosti s poklesem dynamiky exportních odvětví a celkovým zpomalením lze očekávat přirozený pokles ziskovosti bankovního odvětví v důsledku poklesu kvality úvěrového portfolia. Stabilita českého bankovního sektoru však tím není narušena. Banky v ČR již dříve důsledněji posuzovaly bonitu žadatelů o úvěr, nepoužívaly sekuritizaci a minimálně investovaly do problematických aktiv.

V souvislosti s vývojem ekonomik v regionu střední a východní Evropy docházelo k zavádějícímu zařazování ČR do vágně definované skupiny zemí tohoto regionu. Mohl tak vzniknout dojem, že česká ekonomika trpí podobnými problémy jako některé další země tohoto regionu. Tento postup je ekonomicky velmi zavádějící a nepřesný. Úvěrová aktivita je v ČR relativně stabilní na rozdíl od jiných zemí, kde docházelo k razantnímu propadu dynamiky úvěrového trhu. Domácí banky mohou financovat poskytování úvěrů z klientských vkladů, a proto nejsou závislé na přeshraničních tocích finančního kapitálu. Podíl klientských depozit k úvěrům, který přesahuje 130 %, patří k vůbec nejvyšším v rámci celé EU. Další výhodou je nízký podíl zadlužení českých domácností v cizí měně, které je naprosto zanedbatelné. Znehodnocení domácí měny tak tímto kanálem neovlivní jejich hospodaření.

V první polovině roku 2009 předsedá ČR Radě EU. Role Ministerstva financí v oblasti finančních služeb spočívala jednak v zajištění adekvátní reakce na současnu finanční krizi, a jednak v úsilí pokročit v procesu přijímání řady legislativních návrhů, které nebyly dokončeny za předchozích předsednictví. Náměstkyně ministra Klára Hájková k tomu říká: „Aktivní přístup Ministerstva financí v legislativní oblasti byl završen sérií úspěchů, mezi nimiž patří k nejvýznamnějším revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), nařízení k ratingovým agenturám (CRA) či směrnice Solvency II, která upravuje sektor pojišťovnictví.“ a dodává: „Jejich dokončení znamená výrazný úspěch České republiky“.

  • Roční zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem roční zprávy je srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.