CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. května 2009

Bod č. 2
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

Ministerstvo financí předložilo do vlády výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2010 až 2012 tak, jak ukládá zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).

Navrhované limity mají následující parametry:

Výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2010 ve výši 1 126,6 mld. Kč, což znamená 4,6 % podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v metodice ESA 95. K dosažení tohoto fiskálního cíle je nezbytné, aby státní rozpočet měl následující parametry:

 • příjmy:  907,3 mld. Kč
 • výdaje:  1 057,3 mld. Kč
 • saldo:  -150 mld. Kč

Příjmy počítají s růstem HDP v roce 2010 ve výši 0,8 %. K dosažení cíle deficitu 150 mld. Kč je nezbytné realizovat mimo jiné následující úsporná opatření:

 • snížení výdajů všech kapitol min. o 10 % ze stanovené základny použité při vázání výdajů podle usnesení vlády č. 122/2009; nebude se týkat kapitoly Všeobecná pokladní správa, Státní dluh a Operace státních finančních aktiv,
 • zmražení výdajů na platy ve veřejném sektoru,
 • neakceptování požadavků kapitol a státních fondů na zvýšení výdajů (Ministerstvo financí identifikovalo požadavky ve výši cca 80 mld. Kč),
 • nastavení meziročního růstu výdajů na platbu státu za státní pojištěnce na zdravotní pojištění max. ve výši očekávané inflace v následujících letech (základna rok 2009),
 • omezení výdajů na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby v drážní dopravě,
 • nulový nárůst výdajů na výkon přenesené působnosti pro obce a kraje,
 • výdaje kapitoly Ministerstva obrany budou stanoveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2009 a dále bude postupováno jako u ostatních kapitol (tzn. budou navyšovány nezbytné sociální výdaje a současně aplikováno i plošné snižování výdajů),
 • omezení výdajů na dorovnání přímých plateb.


Pro udržení deficitu v roce 2009 do výše 150 mld. Kč je nezbytné:

 1. zmražení neutracených výdajů z roku 2008 (tzv. nároků) i pro rok 2009,
 2. neakceptování jakýchkoli dodatečných požadavků kapitol státního rozpočtu nad rámec schválených limitů,
 3. případné objektivní nárůsty mandatorních výdajů (např. vyšší nezaměstnanost, nemocnost apod.) musí být kryty na úkor jiných výdajů, nikoli na úkor vyššího deficitu.

 

Bod č. 3
Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem legislativních prací návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

Návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu. Cílem této směrnice je harmonizovat v rámci Evropské unie poskytování platebních služeb, a to jak v oblasti veřejnoprávní regulace přístupu k této činnosti, tak i v oblasti soukromoprávních vztahů, které při poskytování platebních služeb vznikají.

Mezi hlavní změny, které transponovaná směrnice zavádí, patří úprava regulatorního a dohledového režimu pro nebankovní poskytovatele platebních služeb (tzv. platební instituce). Dosud tyto subjekty podnikaly pouze v režimu živnostenského zákona, případně na základě devizové licence při přeshraničních převodech. Dochází též k rozšíření a zpřesnění informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb vůči jejich uživatelům, a to jak před uzavřením smlouvy, tak během trvání smluvního vztahu. Detailně jsou upravena i vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb, a to včetně odpovědnostních závazků.

Kromě vlastní transpozice směrnice o platebních službách byla do návrhu zákona o platebním styku převzata úprava vydávání elektronických peněz a platebních systémů s neodvolatelností zúčtování ze stávajícího zákona o platebním styku.
Návrh byl připraven společnou pracovní skupinou za účasti zástupců Ministerstva financí jako gestora transpozice a České národní banky. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je 1. listopadu 2009.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář