CZ EN

Materiály na jednání vlády 12. červen 2009

Bod č. 7:
Výroční zpráva Komise pro rozvoj Brdska za rok 2008

Ministerstvo financí předkládá vládě výroční zprávu Komise pro rozvoj Brdska za rok 2008. Komise byla zřízena usnesením vlády č. 1095 ze dne 3. října 2007 jako dočasný pracovní orgán vlády zřízený za účelem posouzení možností rozvoje regionu sousedícího s jižní a jihozápadní částí vojenského újezdu Brdy, v souladu s usnesením vlády ze dne 20. února 2002 č. 175. V roce 2008 byly čerpány finanční prostředky na projektové dokumentace v celkové výši 13 230 480,60 Kč.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2008

Materiál dokumentuje činnost územních finančních orgánů a celní správy v roce 2008 z kvalitativních i kvantitativních hledisek a současně hodnotí i střednědobé trendy vývoje některých ukazatelů daňové a celní správy. Úvod tohoto materiálu obsahuje základní shrnutí činností daňové a celní správy v roce 2008, detailní analýza fungování daňové správy v loňském roce je obsažena v druhé části. Třetí část materiálu je zaměřena na činnosti Celní správy České republiky v roce 2008. Základem jsou výsledky daňových a celních řízení, tj. objemy vybraných daní, informace z oblasti hospodaření, personalistiky, mezinárodní spolupráce atd. Hodnotí se nejen uplynulý rok, ale i střednědobé trendy vývoje některých ukazatelů daňové a celní správy.

Rozvíjí se klientský přístup a snaha o snižování administrativního zatížení poplatníků, zejména rozvíjením elektronizace. Nejdále je tento přístup uplatňován v celním řízení. V celním režimu vývoz bylo dosaženo stavu, kdy  94,4 % všech celních prohlášení je podáváno elektronicky. U režimu tranzitu to činí 86,4 %. V daňové správě zatím počty elektronických podání představují zhruba 1 % všech podání. Rozvoj elektronizace spolu s pracemi na Jednotném inkasním místě tak představují hlavní výzvy do budoucna.

V roce 2008 vybrala daňová správa celkem 610 mld. Kč a celní správa vybrala celkem 141 mld. Kč, dohromady 751 mld. Kč, což představuje nárůst 3,7 % oproti roku 2007.

Díky kontrolní činnosti daňové správy byla dodatečně vyměřena daň ve výši 6,8 mld. Kč. Celní správa zabavila v rámci boje proti padělkům zboží za téměř 4 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář