CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. dubna 2007

Bod č. 7:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

V roce 2006 činily příjmy státního rozpočtu 923,1 miliardy Kč a výdaje dosáhly 1020,6 miliardy Kč. Oproti schválenému rozpočtu na loňský rok (i se schválenými změnami, které si vyžádaly povodňové škody a výdaje na státní sociální politiku) byly příjmy vyšší o 33,7 miliardy Kč a výdaje o 47,6 miliardy Kč. Na nárůstu příjmové stránky se podílely především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace. Výdaje byly ovlivněny zejména sociálními dávkami, které ve srovnání s rokem 2005 vzrostly o 8,7 %.

Hospodaření státního rozpočtu tak skončilo schodkem 97,6 miliardy Kč. Výsledný schodek je o 13,9 miliardy vyšší než jaký byl schválen zákonem č. 584/2006 Sb. Jeho překročení bylo ovlivněno předčasným splacením zbývající části závazku ze státní záruky ve prospěch ČNB ve výši 14 miliard Kč. Na konečném výsledku se podílel i schodek hospodaření systému důchodového pojištění ve výši 0,9 miliardy Kč.

Podle posledních údajů ČSÚ dosáhl deficit vládního sektoru v roce 2006 výše 2,96 % HDP v metodice ESA 95. Tento údaj je však zkreslený tím, že došlo k převodům prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu, které v metodice ESA 95 vylepšují deficity  vládního sektoru. Na účtech rezervních fondů bylo ke konci roku 2006 více než 68 mld. Kč, což ve vztahu k HDP představuje částku cca 2 %. Tato skutečnost vytváří, v případě zapojení těchto prostředků do výdajů státního rozpočtu resp. státních fondů, potenciální rizika zhoršování deficitu veřejných rozpočtů k HDP v dalších letech.

Bod č. 8:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu je předkládána v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, podle kterého Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji mohla do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí předložit rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Výsledky plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou prezentovány na základě údajů o jeho pokladním plnění, tj. podle stavu na účtech státního rozpočtu vedených u ČNB, nikoliv podle sumářů finančních a účetních výkazů kapitol, které jsou zpracovány a předkládány v pozdějších termínech. Za první tři měsíce činily příjmy státního rozpočtu 242 miliardy Kč, výdaje dosáhly 230,7 miliardy Kč. Rozpočet za toto období vykázal přebytek ve výši 11,3 miliardy Kč.

Bod č. 9:
Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně

Tento cíl je zahrnut v Programovém prohlášení vlády s tím, že srovnávací základnou pro něj  jsou stavy zaměstnanců k 31.12.2006. Toto snížení má být uskutečněno nejen na regionální úrovni, ale především v centrálních orgánech státní správy.

Bod č. 19:
Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. Kazeto a uvolnění finančních prostředků z privatizačních zdrojů dle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. c) bod 3) ve výši max. 70 miliónů Kč

Předkládaným materiálem je navrhováno vládě souhlasit s tím, aby Ministerstvo financí garantovalo vypořádání staré ekologické zátěže způsobené činností bývalého státního podniku Kazeto a uvolnilo finanční prostředky ve výši maximálně 70 mil. Kč.

Ekologická zátěž se týká areálu v Praze 9, který na základě rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Pražírny a balírny Praha v roce 1992 nabyla česká pobočka nizozemské společnosti Sara Lee/DE N.V. Vlastníkem těchto pozemků je dnes akciová společnosti Balírny Douwe Egberts, a.s., jejímž jediným akcionářem je Sara Lee/DE N.V. V průběhu užívání těchto pozemků (po privatizaci) byla zjištěna odbornou sanační firmou kontaminace podzemních vod a horninového prostředí. Zdrojem znečištění pozemků je ohnisko škodlivých látek nacházející se na sousedním pozemku, který již před rokem 1989 náležel do práva hospodaření státního podniku Kazeto Přerov.

Bod č. 21:
Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Materiál shrnuje úplné výsledky kontrolní činnosti v oblasti dodržování cenových předpisů za orgány řízené Ministerstvem financí (tj. finanční ředitelství a celní orgány), za Státní energetickou inspekci, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. V případě ostatních cenových kontrolních orgánů byla kontrolní činnost prováděna 13 kraji a 19 obcemi.

Finanční ředitelství např. provedla celkem 484 kontrolních akcí. Zaměřila se především na dodržování způsobů regulace cen stanovených zákonem o cenách,  zejména maximálních cen ve zdravotnictví, pozemků nesloužících k podnikání a mléčných výrobků pro žáky.  Kromě toho byla kontrola zaměřena i na veřejnou autobusovou dopravu, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu, na ceny povinných technických prohlídek silničních vozidel, výkonů stanic měření emisí apod. Za porušení cenových předpisů pravomocně uložila pokuty v celkové částce 8,3 miliónu Kč.

Bod č. 26:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruquayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruquayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu

Na základě článku 307 Smlouvy o založení ES je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem. S ohledem na tento závazek konzultovala Česká republika s  Evropskou komisí, v rámci přípravy svého vstupu do Evropské unie, otázku kompatibility dohod o ochraně investic se třetími státy s tímto komunitárním právem, přičemž konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do Evropské unie. Výsledkem uvedených konzultací s EU je návrh několika harmonizačních klauzulí, které postupně ČR doplňuje do dohod o ochraně investic uzavřených s nečlenskými státy EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář