CZ EN

Materiály na jednání vlády 18. června 2007

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o nepříliš rozsáhlou novelu dvou právních předpisů, jejímž cílem je  přizpůsobení národní právní úpravy v oblasti celnictví nově přijatým předpisům Evropských společenství (celní kodex a jeho prováděcí nařízení), které budou účinné od 1.1.2008 - tedy stejně jako se navrhuje u tohoto návrhu zákona.

Novinkou pro české podniky a podnikatele je stanovení postavení oprávněného hospodářského subjektu, který může využívat úlevy ve vztahu k celním kontrolám týkajícím se bezpečnosti a zabezpečení nebo zjednodušené postupy stanovené v celních předpisech. Za předpokladu splnění podmínek stanovených komunitárními právními předpisy bude postavení oprávněného hospodářského subjektu uznáno celními orgány ve všech členských státech.

Tento návrh zákona, který reaguje na výše uvedené komunitární předpisy, stanovuje, že činnosti spojené s vydáváním, pozastavením a zrušením osvědčení oprávněného hospodářského subjektu budou vykonávány jedním věcně příslušným celním orgánem s celostátní působností, kterým se navrhuje stanovit Celní ředitelství České Budějovice. Tento celní orgán zajistí výkon příslušné agendy s využitím a případným přerozdělením stávajících lidských a ostatních zdrojů. Návrh zákona tak nebude mít vliv na veřejné rozpočty.

Bod č. 44:
Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva financí

Ministerstvo financí provedlo na základě usnesení vlády ČR č.260 ze dne 12. března 2007 revizi předkládaných tématických dokumentů ve své gesci (spolugesci) a rozpracovalo odůvodnění u dokumentů, které považuje za nutné dále předkládat vládě. U všech těchto dokumentů vláda uložila svým usnesením ministru financí jejich další předkládání. Kromě toho jde o dokumenty, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, z přístupu ČR do eurozóny a dokumenty řešící problematiku se závažnými dopady společenskými a ekonomickými.

Jedná se o:

  • Konvergenční program České republiky
  • Národní lisabonský program (Národní program reforem České republiky)
  • Strategie přistoupení České republiky k eurozóně
  • Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
  • Institucionální zajištění zavedení eura v ČR
  • Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu
  • Protikorupční program daňové správy
  • Sloučení orgánů daňové a celní správy a sloučení výběru daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění

Bod č. 22:
Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias)

MF ČR předkládá Vládě České republiky návrh na použití prostředků státního rozpočtu na úhradu ročního členského příspěvku v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT v roce 2007 ve výši 49.592 USD a schválení úhrady členského příspěvku v dalších letech, pokud jeho výše v každém roce nepřesáhne 60.000 USD.

CIAT je Americká organizace daňových správ založená v roce 1967. Sídlí v Panamě a sdružuje 37 zemí včetně ČR. Jejím hlavním cílem je podpora spolupráce daňových správ členských zemí, poskytování prostoru pro diskusi, vytváření podmínek pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností a pomoc v jejich úsilí dosáhnout vysokých integračních standardů, profesionalismu, výkonnosti, účinnosti a spolupráce. Usiluje pomáhat členským a asociovaným zemím organizace ve zdokonalení jejich daňových správ.

Povinností každého člena CIAT je kromě jiného i každoroční úhrada členského příspěvku, jehož výše se odvíjí od hodnoty HDP, jež je klíčovým ukazatelem pro výpočet členského příspěvku CIAT. Při výpočtu členského příspěvku pro rok 2006 a roky předchozí vycházel CIAT z hodnoty HDP z roku 1996. Kvůli aktualizaci údajů o HDP se členský příspěvek ČR na rok 2007 navýšil a stejně tak se pravděpodobně stane i v letech následujících.
Vzhledem k tomu, že oproti původnímu usnesení Vlády ČR ze dne 2. srpna 2006 č. 937, ve kterém vláda souhlasila s úhradou příspěvku ve výši 27 956 USD, s možným ročním navýšením o 4 % maximálně však 32.000 USD, došlo k překročení této výše, je nutné opět Vládu ČR požádat o schválení úhrady členského příspěvku.

 

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o výsledcích činnosti a hospodaření  České  konsolidační  agentury (ČKA) za rok 2006

Česká konsolidační agentura inkasovala v roce 2006 cca 7,6 mld. Kč z úvěrových pohledávek, majetkových účastí a ostatních cenných papírů. V průběhu roku 2006 bylo z České konsolidační agentury postoupeno novým nabyvatelům formou individuálního postoupení a blokových prodejů celkem 4 273 pohledávek za 2 848 klienty v účetní hodnotě více něž 14,9 mld. Kč. Úplata za postoupené pohledávky činila 3 mld. Kč a dosáhla v průměru 20,6 % účetní hodnoty postoupených pohledávek. Auditovaný hospodářský výsledek České konsolidační agentury vykázal za účetní období roku 2006 ztrátu ve výši 1,3 mld. Kč.

Vybrané ukazatele za účetní období jednotlivých let
(v mld. Kč)

2002 2003 2004 2005 2006
Ztráta -/zisk + (celkem): -79,4 -18,2 -3,5 1,4 -1,3

K úhradě části ztráty za rok 2002 uvolnilo Ministerstvo financí v roce 2006 ze státního rozpočtu celkem 20 mld. Kč. Zbývající kumulovaná ztráta vzniklá v roce 2002 a v roce 2003 v souhrnné výši cca 13,3 mld. Kč bude uhrazena v souladu se zákonem o státním dluhopisovém programu. Část ztráty za rok 2004 ve výši cca 1,3 mld. Kč uhradila Agentura podle rozhodnutí Ministerstva financí z dosaženého zisku za rok 2005.

K 31.12.2007 ukončí Agentura svoji činnost. Úhrada očekávaných ztrát za letošní rok je zajištěna standardními úhradovými mechanismy, největším dílem z účelového rezervního fondu Agentury.

Bod č. 9:
Informace o účasti delegace České republiky na výročním zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) v Kazani ve dnech 20.-21. května 2007).

Účastníci zasedání přednesli jménem svých zemí vystoupení k politice banky a jejím operacím, schválili výroční zprávu za rok 2006, rozpočet na rok 2007, finanční prohlášení a zprávu nezávislých auditorů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. Ten na zasedání připomněl, že ČR se stane letos na podzim jako první z transformujících se ekonomik dárcovským státem, tj. ze země přijímající hospodářskou pomoc se stane zemí, která ji bude naopak poskytovat.

Nejdůležitější zprávou pro české podnikatele je ustavení Fondu EBRD pro západní Balkán, ze kterého se budou financovat regionální projekty v této oblasti. ČR jako jedna z jeho zakládajících zemí do něj přispěla částkou 500 tisíc eur.  Jde o konkrétní výraz změny pozice ČR vyplývající z její nadcházející graduace z nových operací banky. 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého SSSR při jejich přechodu na tržní ekonomiku.  Své finanční operace realizuje ve 29 zemích). Byla založena v roce 1990 a jejím sídlem je Londýn. V současné době je členem EBRD 61 zemí včetně ČR a dvě mezivládní organizace (Evropské společenství a Evropská investiční banka).

Bod č. 10:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 8. května 2007 v Bruselu

Ministři hospodářství a financí členských zemí EU si vyslechli prezentaci Evropské komise ohledně předběžného návrhu souhrnného rozpočtu EU na rok 2008, zabývali se problematikou finančních trhů a prognózou makroekonomického vývoje, na pořad jednání se dostala i otázka zdanění osobních automobilů.

Schvalování návrhu rozpočtu EU na rok 2008 by mělo probíhat po celý rok 2007 s tím, že finální schválení by mělo proběhnout v 1. polovině prosince 2007 Evropským parlamentem. Návrh rozpočtu představuje celkem 129,2 mld. EUR v závazcích (nárůst o 2 % oproti 2007) a 121,6 mld. EUR v platbách (nárůst o 5,3 %). Závazky by měly dosáhnout 1,03 % HND EU a platby 0,97 %. EK poprvé představuje rozpočet, kdy podíl prostředků pro růst a zaměstnanost na celkovém rozpočtu (44,2 %) převýší podíl prostředků na zemědělství (43,6 %).

Ministři schválili návrh Závěrů Rady v oblasti hedgeových fondů (HF), kdy se nehodlá přikročit k regulaci těchto fondů na evropské úrovni, národní dohledové orgány by měly v rámci této problematiky intenzivněji spolupracovat. Rada se také zabývala dopadem stárnutí populace na finanční trhy a konstatovala mimo jiné, že je třeba zvýšit účast a příspěvky domácností do nepovinných penzijních systémů a také podpořit snahy finančního odvětví pro zvýšení nabídky penzijních spořících produktů.

Ve věci návrhu směrnice na zdanění soukromých osobních automobilů se ministři  vyjádřili pozitivně k začlenění CO2 emisí do základu silniční nebo registrační daně, nicméně způsob, jak k tomu dojde, by měl zůstat v národní kompetenci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář