CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. června 2007

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je zejména implementací směrnice 2005/14/ES a má nabýt účinnosti 1. 9. 2007. Cílem je další harmonizace právních předpisů členských států týkající se tohoto pojištění, a to zejména s ohledem na zjednodušení a zlepšení podmínek získání pojistné ochrany a odpovídající náhrady škody způsobené provozem vozidla. Současně dochází i k úpravám, které přesnějším způsobem, na základě dosavadní zkušenosti z praktické aplikace zákona, přizpůsobují danou oblast soukromého pojištění dřívějším směrnicím ES.

V rámci Společenství je dlouhodobou snahou zlepšovat systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to jak ve prospěch jejich uživatelů, tak i ve prospěch osob poškozených tímto provozem. I tento návrh přináší řadu pozitivních změn. Z hlediska ochrany osob poškozených provozem vozidel došlo k výraznému navýšení minimálního limitu pojistného plnění pro škodu na věci, a to ze současného limitu 18 mil. Kč na 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. Aby tato změna nevedla k nárazovému zvýšení sazeb pojistného, bylo využito výjimky obsažené ve směrnici a tohoto limitu by mělo být u všech pojistných smluv dosaženo nejpozději dnem 1. června 2012.

Zásadní změnu přináší návrh v oblasti škod způsobených provozem nezjištěných vozidel, za které odpovídá nezjištěná osoba. Nadále nebude v případě těchto škod zcela vyloučeno plnění z garančního fondu za věcnou škodu. Tato by měla být poskytnuta v případech, jestliže v případě nehody došlo ke způsobení závažné škody na zdraví. Takovou se rozumí usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo škoda na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného. Toto omezení má zabránit zneužívání daného institutu.

Vlastníkům a řidičům vozidel se zjednodušuje i prokazování pojištění odpovědnosti, a to zrušením dokladu o pojištění odpovědnosti. Zůstane tak jen zelená karta, která je i mezinárodním dokladem o tomto pojištění. Rozšiřuje se také povinnost pojišťovny vystavit pojistníkovi doklad o předchozím průběhu pojištění odpovědnosti, a to i v průběhu pojištění.

Veřejnost jistě přivítá i výrazné navýšení pokut ukládaných nepoctivým vlastníkům vozidel za neplnění povinností stanovených zákonem.

Bod č. 10:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010

Střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na rok 2008 a 2009, které jsou významný systémovým prvkem rozpočtového procesu, byly stanoveny usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 13. prosince 2006. Vzhledem k tomu, že si vláda dala v souladu s programovým prohlášením výrazně náročnější fiskální cíle z hlediska deficitů veřejných rozpočtů oproti fiskálním cílům minulé vlády, byly navrženy nové střednědobé výdajové rámce. Tyto nové rámce byly vládou projednány a schváleny usnesením vlády č. 323/2007 a staly se východiskem pro další rozpočtové práce.

Výhled hospodaření veřejných rozpočtů v letech 2008 až 2010 zahrnuje aktivní úsporná opatření vlády, bez jejichž přijetí by nebylo reálné plnění schválených fiskálních cílů. Fiskální strategie, ke které se ČR zavázala rovněž v posledním Konvergenčním programu, předpokládá snížení deficitu veřejných rozpočtů postupně na 3,0 % HDP v roce 2008, 2,6 % HDP v roce 2009 a 2,3 % HDP v roce 2010. Těmto procentům odpovídají aktualizované střednědobé výdajové rámce centrální vlády (státní rozpočet a státní fondy) v nekonsolidovaném vyjádření 1055,5 miliardy Kč v roce 2008, 1077,7 miliardy v roce 2009 a 1103,2 miliardy v roce 2010. Příjmy centrální vlády v nekonsolidovaném vyjádření jsou očekávány ve výši 972,4 miliardy Kč v roce 2008, 999,1 miliardy v roce 2009 a 1032,8 miliardy v roce 2010.

Ministerstvo financí předpokládá, že harmonogram prací při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010 bude dodržen. Po projednání a schválení základní bilance státního rozpočtu na léta 2008 až 2010 a návrhů příjmů a výdajů na léta 2008 až 2010 podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů ve vládě, Ministerstvo financí neprodleně rozepíše schválené limity příjmů a výdajů na léta 2008 až 2010 jednotlivým kapitolám státního rozpočtu (vč. státních fondů). Po předložení podrobných rozpočtů od jednotlivých správců kapitol zpracuje Ministerstvo financí kompletní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace, návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 a návrh  střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010.

Bod č. 11:
Rezervní fondy organizačních složek státu

Od roku 2004 mají organizační složky státu (OSS) právo převést na konci roku částku ve výši rozdílu mezi rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji daného roku do svého rezervního fondu a takto převedené prostředky používat v dalších letech nad rozpočet výdajů, a to tak, že se z rezervního fondu převedou zpět do rozpočtu, čímž OSS vznikne právo na překročení rozpočtu výdajů o takto převedenou částku. Toto opatření zamezilo bezhlavému utrácení koncem roku, kdy se každá OSS snažila využít rozpočet výdajů do poslední koruny, protože s koncem roku ztrácela na rozpočtované prostředky nárok. To však způsobilo narůstání peněžních prostředků v rezervních fondech. Na konci roku 2004 převedly OSS z výdajů do rezervního fondu 29,9 mld. Kč, na konci roku 2005 již 48,4 mld. Kč a loni 46,8 mld. Kč. V roce 2005 i loni přitom z rezervních fondů použily méně, než kolik na konci předcházejícího roku do nich převedly.

Použití rezervního fondu je dáno § 48 zákona o rozpočtových pravidlech. Zdroje rezervního fondu organizačních složek státu jsou různorodé. Ustanovení o použití rezervního fondu vychází z původu těchto zdrojů a ve vyjmenovaných případech stanovuje účelovost použití. Vždy však je možné je použít pro tu organizační složku státu, která zdroje v rezervním fondu vytvořila. Nejvýznamnějším zdrojem rezervního fondu jsou převody nevyčerpaných prostředků ze státního rozpočtu.

Stav rezervních fondů k 31.12. 2006 činil 68,8 mld. Kč.
Na základě usnesení vlády z roku 2006 je nakládání s prostředky rezervních fondů omezeno, a to pouze se souhlasem vlády. Bez jejího souhlasu lze čerpat prostředky pouze na financování odstraňování povodňových škod, na spolufinancování evropských projektů a prostředky určené na financování společné zemědělské politiky.

V současné době je v Senátu Parlamentu ČR projednávána novela zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která by umožnila vládě rozhodnout o převodu částky 13,9 miliardy Kč, která zbude po plánovaném použití rezervních fondů, do příjmů státního rozpočtu, a to do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Takto převedené finanční prostředky by mohly být na základě rozhodnutí vlády použity na snížení schodku státního rozpočtu nebo na zvýšení jeho výdajů.

 

Pro informaci

Bod č. 2:
Výroční zpráva o stavu využívání prostředků EU (programy Phare a Transition Facility) a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice

Zpráva se věnuje především nástrojům předvstupní a přechodové pomoci EU (Phare a Transition Facility) a dalším programům, které Česká republika přijímá nebo bude přijímat po vstupu do EU a které jsou řízeny Ministerstvem financí (Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska, Finanční příspěvek Švýcarska).

Ke dni 30. listopadu 2006 bylo ukončeno čerpání finančních prostředků z Národních programů Phare a programů Phare – přeshraniční spolupráce. Z Národních programů Phare se podařilo využít téměř 90% z celkových finančních prostředků vyčleněných pro ČR. Z celkově alokované částky 342,82 mil. eur (9,7 mld. Kč) bylo převedeno konečným příjemcům 302,29 mil. eur (8,55 mld. Kč). V rámci programu Phare - Přeshraniční spolupráce bylo vyčerpáno téměř 95% finančních prostředků. Z celkových 130,9 mil. eur (3,7 mld. Kč) implementační agentury převedly na účty konečných příjemců 123,2 mil eur (3,49 mld. Kč). Úspory vznikly převážně při výběrových řízeních, protože ceny vybraných nabídek byly v mnoha případech nižší než původně odhadované rozpočty.

Programy Transition Facility byly programovány v letech 2004 (TF 04), 2005 (TF 05) a 2006 (TF 06). Kontrahování prostředků z programu TF 04 bylo ukončeno 15. prosince 2006. ČR kontrahovala finanční prostředky ve výši 13,16 mil. eur (372,3 mil. Kč). Realizace kontraktů bude trvat do 15. prosince 2007. Konečné datum pro kontrahování finančních prostředků programu TF 05 je stanoveno Rozhodnutím EK na 15. prosince 2007, realizace kontraktů bude možná do 15. prosince 2008. Projekty TF 2005  jsou v různých stádiích implementace. K 31. prosinci 2006 ČR z celkových 11,8 mil. Eur (333,82 mil. Kč) kontrahovala již 5 mil. eur (141,45 mil. Kč). Příspěvek z poslední alokace přechodového nástroje TF 06 představuje pro ČR částku 7,16 mil. EUR (202,56 mil. Kč). Uzavírání smluv je možné do 15. prosince 2008, realizace kontraktů prostředků bude možná do 15. prosince 2009.

Program SAPARD byl v ČR ukončen. Bylo proplaceno celkem 1 557 projektů v celkové výši finanční pomoci 4,126 mld. Kč. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů EHP a Norska (FM EHP/Norska) pro ČR pro období let 2005 - 2009 je 110,91 mil. Eur, což představuje cca 3,14 mld. Kč.

Uzavřením dvoustranné Dohody mezi Švýcarskem a ČR bude vymezen koncepční rámec programu švýcarsko-české spolupráce a budou stanovena pravidla a postupy pro program a blokové granty. Pro ČR byl stanoven finanční Příspěvek k udělování grantů ve výši 104,29 mil. CHF (cca 1,79 mld. Kč). Spolu s přípravou dvoustranné dohody je připravován i programový rámec zaměření této pomoci v ČR. Návrh Programového rámce, který bude přílohou dohody mezi ČR a Švýcarskem bude zpracován do konce července 2007. Předpokládaný termín zahájení realizace finanční pomoci Švýcarska v ČR je počátek roku 2008.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.