CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. června 2003

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovaná úprava implementuje Směrnice Evropské unie (Směrnice o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech majetku a výměnách podílu a Směrnice o společném zdanění mateřských a dceřiných společností) a zohledňuje přijatou koncepci reformy veřejných rozpočtů.

Návrh zapracovává reformou navržené:

 • snížení sazby daně z příjmů právnických osob o tři procentní body z 31 % na 28 %. Dále MF předkládá doplnění návrhu na další dohodnuté snižování sazby DPPO až na úroveň 24 %;
 • zvýšení nezdanitelné částky základu daně na dítě o 2 040 Kč (ze současných 23 520 Kč na částku 25 560 Kč);
 • minimální základ daně z příjmu fyzických osob - minimální daň ve výši 50 % průměrné mzdy vyhlášené ČSÚ za rok předcházející příslušnému zdaňovacímu období. Do konce zdaňovacího období zveřejní MF tento údaj ve Finančním zpravodaji;
 • limitování vstupní ceny pro daňové odpisy a nájemného u finančního leasingu u osobních automobilů - 900 tisíc Kč;
 • zkrácení doby pro uplatnění odpočtu daňové ztráty. Dále viz Reforma veřejných financí

Mezi další změny patří například zdanění promlčených závazků od jejichž splatnosti uběhla lhůta 48 měsíců a prodloužení doby odpisování u administrativních budov ze 30 na 50 let. Dále je v novele upravena daňová evidence příjmů a výdajů, která by měla od příštího roku nahradit jednoduché účetnictví (návrh nového zákona o účetnictví již ministerstvo financí vládě předložilo). V zájmu nezbytné provázanosti s navazujícími právními úpravami jsou součástí návrhu také přímé novely zákona o státní sociální podpoře, životním minimu, investičních společnostech, dani z přidané hodnoty a zákona o správě daní a poplatků.

Celkový dopad na státní rozpočet pro příští rok se odhaduje 4,3 -4,5 mld. Kč, o které se sníží inkaso daně z příjmů do státního rozpočtu a 1,3 mld. Kč, o které se sníží inkaso daně z příjmů do veřejných rozpočtů (obce, kraje).

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely je součástí připravované reformy veřejných financí. Konečná podoba tohoto návrhu představuje vyvážený komplex změn v tomto systému. Přes redukci státní podpory, kdy za deset let odhadujeme kumulované úspory až na cca 60 - 65 mld. Kč, nicméně s jejich náběhem až s jistým časovým posunem po roce 2005, by i tak z finančního hlediska mělo zůstat stavební spoření (vzhledem k nynější a očekávané úrovni úrokových sazeb) nadále natolik atraktivní (roční výnosnost přes 6 %), že by novela neměla vyvolat nestabilitu systému.

Především se jedná o následující změny v systému podpory stavebního spoření:

 • Snížení procentní sazby státní podpory z 25 % na 15 % z ročně uspořené částky se současným zvýšením podporovaného maxima z 18 000 Kč na 20 000 Kč.
 • Prodloužení 5leté vázací lhůty na 6 let.
 • Poskytování státní podpory fyzickým osobám starším 15 let.
 • Zrušení možnosti převodu uspořené částky přesahující 20 000 Kč v jednom roce do následujícího roku spoření z hlediska posuzování nároku účastníka na státní podporu.

Dále dochází ke změnám ve státní kontrole a v povolených činnostech stavební spořitelny, které by měly docílit rozšíření možností stavebních spořitelen v péči o peněžní prostředky účastníků stavebního spoření a v poskytovaných službách.

Tabulka č. 22: Objem státní podpory stavební v pasivním a aktivním scénáři

Dále více viz Reforma veřejných financí.

Bod č. 19:
Návrh způsobu dokončení privatizace společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

V materiálu se navrhuje společný prodej majetkových účastí v ČKD PRAHA HOLDING, a.s., které jsou v držení Fondu národního majetku ČR (30,21 %), České konsolidační agentury (47,47 %), společnosti Konpo, s.r.o. (7,71 %) a Ministerstva průmyslu a obchodu (0,17 %), tj. celkem 85,56% podíl státu v této společnosti.

Prodej majetkové účasti státu navrhujeme uskutečnit metodou veřejného výběrového řízení za pomoci poradenských institucí a meziresortní komise pro koordinaci činnosti poradenských institucí (složení - 2 zástupci MF, 2 zástupci MPO, 2 zástupci FNM a 3 zástupci ČKA). Kritérii veřejného výběrového řízení budou nabídnutá cena a podnikatelský záměr. Výsledek výběrového řízení by měl být vládě předložen k dalšímu rozhodnutí. Výsledky veřejného výběrového řízení, včetně jejího vyhodnocení, by měly být předloženy vládě do 31. 3. 2004.

Bod č. 29:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

V návrhu novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je zachováno úplné osvobození příbuzných v řadě přímé a manželů od daně dědické. Na základě závěrů koaličních jednání k reformě veřejných rozpočtů se navrhuje snížení dosavadní sazby daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 %. U ostatních poplatníků daně dědické (tj. II. a III. skupina poplatníků daně dědické1) se navrhuje sjednocení sazeb s daní darovací, tj. bude zrušen dosavadní koeficient 0,5.

Novela dále sjednocuje režim zdaňování majetku při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a zároveň bude rozšířen okruh osvobozených převodů či přechodů majetku, u kterých se daňové přiznání nepodává (například také osvobození bezúplatných nabytí majetku zdravotními pojišťovnami). Dále bude sjednocena lhůta a splatnost daňového přiznání daně z převodu nemovitostí současně s podáním daňového přiznání.

_______________________________________________
1
Do II. skupiny patří:

 • příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
 • manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

 

Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.