CZ EN

Materiály na jednání vlády 28. května 2003

Bod č. 22:
Návrh na rozdělení rezervy Fondu solidarity Evropské unie

Z celkové částky Fondu solidarity (cca 4 mld. Kč) již byla rozdělena částka 3 666,72 mil. Kč pro účely krytí nákladů na odstranění následků povodňových škod ze srpna 2002 mezi jednotlivé kraje a ústřední orgány.

Ministerstvo financí převádí v těchto dnech z tohoto rozdělení prostředky Fondu solidarity na základě připravených a zkontrolovaných žádostí dotčených regionů v celkové výši 1 457 mil. Kč. Příslušná rozhodnutí o převedení dotace již podepsal 1. náměstek ministra financí Eduard Janota. Tato rozhodnutí se týkají Hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Neprodleně následuje přesun prostředků z Ministerstva financí přímo na účty regionů (záchranné a likvidační práce) a na účet spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj (opatření podle Souhrnné strategie obnovy území, schválené vládou, kde finanční prostředky krajům převede MMR). Plzeňský kraj svou žádost dokončuje a k převodu prostředků dojde ihned po jejím předání na MF a po nezbytném ověření.

Ministerstvo financí doporučuje, na základě došlých návrhů, rozdělit rezervu Fondu solidarity EU ve výši 420 mil. Kč následovně:

 Projekt

 Doporučení MF na výši financování (Kč)

Obnova městské části Praha - Karlín a Libeň

200 000 000

Záchrana archiválií

9 057 512

Výroba a dodávky energií1)

37 243 799

Rekonstrukce kanalizační sítě města Plzně - následky povodní

53 546 217

Pomoc městu Terezín

100 000 000

Kursová rezerva2)

19 024 472

Celkem

420 000 000

1)

Pro soukromé subjekty je nutné kladné vyjádření ÚOHS

2)

Tato rezerva se vyčleňuje z toho důvodu, že prostředky Fondu solidarity budou převáděny Národním fondem do Kč postupně vždy k datu přidělení příslušné dotace. Potřeba kursové rezervy bude záležet na pohybu kurzu koruny vůči euru.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář