CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. června 2003

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb. a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Kraje od příštího roku budou své aktivity financovat ze zvýšeného podílu na výběru daní. Tento podíl by měl být navýšen ze současných 3,1 % na 10,32 %, v absolutním vyjádření se jedná o cca 27,7 mld. Kč pro všechny kraje dohromady. Tyto prostředky dosud dostávali kraje formou dotací ze státního rozpočtu. Pokud bude tato novela zákona schválena, kraje by 55 % svých aktivit financovaly z vlastních příjmů, a to zejména právě daňových.

Ministerstvo financí je toho názoru, že přímé vzdělávací náklady na střední školství budou do rozpočtového určení daní zahrnuty v krátké budoucnosti. Kraje, kromě toho, že jsou zřizovateli středních škol, by tak měly snahu přehodnotit opodstatněnost jejich sítě a byly by motivovány k tomu, aby finanční prostředky vynakládaly efektivněji.

Bod č. 6:
Zpráva o využívání předvstupní pomoci Evropských společenství v České republice v období 2002 - 2003

V letech 2002 - 2003 disponuje Česká republika prostředky ze tří nástrojů předvstupní pomoci - Phare, ISPA a SAPARD. Phare
V rámci programu Phare bylo pro rok 2002 alokováno pro Českou republiku 103,8 mil. Euro (3 217,8 mil. Kč). Přibližně stejná částka bude alokována také pro rok 2003. V rámci českého spolufinancování projektů Phare bylo v roce 2002 proplaceno 1 246,7 mil. Kč (40,3 mil Eur) ze státního rozpočtu a 487,7 mil. Kč (15,6 mil. Eur) z ostatních zdrojů, především obcí.

ISPA
V rámci nástroje ISPA bylo pro rok 2002 alokováno (včetně prostředků na odstraňování povodňových škod) pro Českou republiku 80,5 mil. Eur (2 495 mil. Kč). V rámci českého spolufinancování těchto projektů bylo proplaceno 273,19 mil. Kč (8,81 mil. Eur).

SAPARD
V rámci programu SAPARD je každoročně alokováno zhruba 22,063 mil. Eur (683,95 mil. Kč). V roce 2002 bylo v rámci programu SAPARD proplaceno z prostředků EU 50,05 mil. Kč (1,62 mil. Eur). Celkem včetně spolufinancování z národních zdrojů bylo proplaceno 66,73 mil. Kč (2,15 mil. Eur).

V rámci speciální pomoci pro ČR na řešení povodňových škod bylo alokováno 11,5 mil. Euro (356,5 mil. Kč) v rámci Phare, 30 mil. Eur (930 mil. Kč) v rámci ISPA a 7,17 mil. Euro (228,9 mil. Kč) v rámci SAPARD.


Zobrazit formulář

Kontaktní formulář