CZ EN

Materiály na jednání vlády 07. května 2003

Bod č. 4:
Návrh věcného záměru zákona o celní správě

V České republice po vstupu do EU bude v oblasti celního dohledu nad dováženým a vyváženým zbožím platit komunitární právo /právo EU/ a v České republice národním právem zbyde upravit postavení, organizační uspořádání a kompetence celní správy a jejich zaměstnanců, /s výjimkou kompetencí upravených komunitárním právem/.

Úpravou postavení celní správy se rozumí navrhnout celní správu jako bezpečnostní sbor se zaměstnanci ve služebním poměru, stanovit stupně řízení a stupně rozhodování v uspořádání orgánů celní správy a stanovit jejich věcnou a místní působnost.

V minulosti byly celní orgány pověřovány i jinými činnostmi než jsou vyměřování a vybírání cla či celní dohled nad zahraničním zbožím, byla to komplexní ochrana ekonomických zájmů státu při oběhu zboží ve styku s cizinou. Proto také i věcný záměr zákona by měl obsahovat, jakým způsobem a které další kompetence mají být celním orgánům zachovány, např. s odkazem na zvláštní právní předpisy nebo změnovým zákonem (zákon o změně zákonů).

Vstup České republiky do EU zejména v důsledku realizace jedné ze základních zásad její existence - volného pohybu zboží a společného trhu "postihne" zejména celníky a obslužné činnosti k celnímu řízení /celně spediční služby/. Proto je nutnost nového vymezení postavení celní správy, jednotlivých celních orgánů a jejich zaměstnanců.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se počítá se snížením počtu zaměstnanců celní správy zhruba o 2200 zaměstnanců (z toho 2000 celníků). Zákon o celní správě by měl nabýt účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie s výjimkou části týkající se snížení počtu celních úřadů, která by měla nabýt účinnosti zhruba po 6 měsících od vstupu ČR do EU.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář