CZ EN

Materiály na jednání vlády 07. dubna 2003

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely zákona se předkládá v souvislosti s potřebou harmonizace právního řádu České republiky s předpisy Evropských společenství:

  • v oblasti financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Národního fondu a přijímání dalších prostředků z rozpočtu Evropské unie, pokud budou procházet státním rozpočtem,
  • a v oblasti odvodů vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU po vstupu ČR do EU.


V návaznosti na předpisy Evropských společenství budou do rozpočtu Evropské unie odváděny prostředky určené na tzv. tradiční vlastní zdroje Evropských společenství, tj. odvody cel a cukerných dávek, dále odvod vypočtený z výše daně z přidané hodnoty a odvod stanovený podle výše hrubého národního důchodu.

Cla, která tvoří v současnosti příjmy státního rozpočtu, se stanou vstupem České republiky do Evropské unie příjmy rozpočtu Evropské unie. Novela umožní, aby byla vybírána na účet mimo státní rozpočet a státní rozpočet bude získávat pouze jejich část, která přísluší členskému státu.

Novela zákona musí být účinná nejpozději k datu vstupu ČR do EU a bude následována novelizacemi dalších právních předpisů, aby tato problematika byla upravena na všech úrovních veřejných financí (územní rozpočty, mimorozpočtové fondy apod.).

Bod č. 21:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem neuplatňuje žádná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. Česká smluvní základna je s Turkmenistánem je tvořena mezivládní Dohodou o obchodně -ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky.

Předkládaná daňová smlouva je standardním dokumentem, na expertní úrovni připravená podle vzorových modelů OECD a OSN, a zajišťuje objektivního rozdělení práva na vybírání daní z příjmu mezi oba státy v případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území druhého státu.

Uzavření této smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů a daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Smlouva standardně vychází z daňových zákonů obou států a nestanoví tak daňovým subjektů žádné další povinnosti, které by již nebyly v těchto zákonech obsaženy.

Smlouva se bude předkládat před ratifikací prezidentem republiky Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu podle Ústavy ČR.

 


 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.